yandex
Przesłuchanie świadków i stron w sprawie błędu medycznego
Grudzień 4, 2016
Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?
Grudzień 9, 2016

Postępowanie przed Wojewódzka Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się w chwili wydania przez komisję orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W trakcie postępowania dochodzi jednakże czasami do sytuacji, gdy konieczne jest umorzenie postępowania, gdyż jego dalsze prowadzenie byłoby bezcelowe. 

W niniejszym artykule opiszę 3 sytuacje, w których następuje umorzenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

       I. Umorzenie na podstawie art. 67b ust.2 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z powołanym przepisem nie wszczyna się postępowania przed komisją, a wszczęte umarza, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężnie albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie. Celem tego przepisu jest ograniczenie liczby postępowań toczących się w jednej sprawie. Należy jednak pamiętać, że umorzenie może nastąpić dopiero gdy prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Tym samym toczące się równolegle postępowanie przed zakładem ubezpieczeń jest w pełni dopuszczalne.

    II. Umorzenie postępowania na podstawie art. 67l ust.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z w/w przepisem komisja umarza postępowanie gdy podmiot składający wniosek go cofnął. Podmiot składający wniosek może go cofnąć do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Co ważne cofnięcie wniosku nie wiąże się ze zrzeczeniem roszczenia przez wnioskodawcę.

Podmiot składający wniosek zmarł – w takiej sytuacji z wnioskiem muszą wystąpić spadkobiercy wnioskodawcy; Cofnięcie pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi spadkobierców również skutkuje zwrotem wniosku przez komisję.

         III. Podjęcie zawieszonego postępowania i jego umorzenie na podstawie przepisów k.p.c.

W art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajduje się odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 180 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 181 pkt 2 k.p.c.

Pierwszy z nich przewiduje, że w razie śmierci strony sąd podejmuje zawieszone postępowanie z chwilą zgłoszenia się następców prawnych albo z chwilą ustanowienia kuratora spadku, a w przypadku gdy zawieszenie nastąpiło z powodu braku przedstawiciela ustawowego – z chwilą jego ustanowienia.

Przepis 181 pkt 2 k.p.c stanowi, że sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek niestawiennictwa nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawieszenia. Mając na uwadze fakt, że przed komisją można zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, które przykładowo prowadzą negocjacje mające na celu osiągnięcie porozumienia komisja może zastosować przepis 181 pkt 2 k.p.c.

Adwokat Ewelina Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420