yandex
Wyrok w sprawie błędu medycznego
Luty 12, 2017
Zadośćuczynienie za błąd medyczny
Luty 21, 2017

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja. 

Apelacja to nic innego jak odwołanie od treści niekorzystnego dla apelującego wyroku do sądu wyższej instancji, w celu ponownego rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. Postępowanie apelacyjne dodatkowo odbywa się w większym składzie sędziowskim. 

W apelacji można zaskarżyć cały wyrok lub poszczególne jego części. Postanowienia wyroku, które nie zostały zaskarżone przez żadną ze stron stają się prawomocne i nadają się do wykonania, mimo iż w stosunku do pozostałej części wyroku prowadzone jest postępowanie apelacyjne. 

Przedstawię to na następującym przykładzie:

Jan Kowalski pozwał szpital o zapłatę 250.000,00 zł zadośćuczynienia, 100.000,00 zł odszkodowania i 5.000,00 zł miesięcznej renty, zarzucając mu popełnienie błędu medycznego ,wskutek którego utracił sprawność prawej dłoni. Sąd w wyroku orzekł o popełnieniu przez pozwany szpital błędu medycznego i zasądził na rzecz Jana Kowalskiego kwotę 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 100,000,00 zł tytułem odszkodowania. Roszczenie rentowe oddalił zaś w całości jako bezpodstawne.  

Jan Kowalski jest jedynie częściowo zadowolony z wyroku więc powinien zaskarżyć go w następujących częściach:

 • co do oddalonej kwoty 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia;
 • co do oddalonego roszczenia rentowego w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie;
 • co do orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu. 

W ten sposób, jeżeli druga strona nie złoży apelacji, zasądzone kwoty 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 100.000,00 zł tytułem odszkodowania powinny zostać wypłacone na rzecz Jana Kowalskiego, a przed sądem apelacyjnym będzie on wałczył jedynie o świadczenia wskazane w apelacji. 

Pozwany szpital w tej sytuacji również powinien zaskarżyć wyrok jedynie w części, tj. co do zasądzonych kwot:

 • 150 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia;
 • 100 000,00 zł tytułem odszkodowania
 • oraz oczywiście kosztów postępowania, które skarżymy zawsze wnosząc apelację. 

W pozostałym zakresie wyrok jest dla szpitala korzystny, więc nie powinien go zaskarżać. 

Najważniejszą cechą apelacji jest fakt, iż sąd apelacyjny nie może zmienić wyroku sądu I instancji w zakresie roszczeń niezaskarżonych. Dlatego jeżeli sąd uznał roszczenia powoda w części, a pozwany nie wniesie w tej części apelacji to zasądzone roszczenia stają się wymagalne i powinny zostać powodowi wypłacone, nawet jeżeli zaskarży on wyrok co do roszczeń oddalonych. 

Apelację wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu. Składa się ją do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał skarżony wyrok.
Tak więc, jeżeli wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, to apelację adresujemy do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale składamy ją za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie, który następnie przekaże ją do Sądu Apelacyjnego wraz z aktami naszej sprawy.  

Od apelacji wnosi się opłatę tak jak w przypadku pozwu, czyli 5% wartości przedmiotu zaskarżenia (kwoty roszczeń, które ma zasądzić sąd odwoławczy). Od opłaty tej można uzyskać zwolnienie składając wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

W treści apelacji należy wskazać i uzasadnić błędy, które naszym zdaniem popełnił sąd wydając skarżony przez nas wyrok. Można również żądać przeprowadzenia dowodów, których odmówił sąd I instancji lub takich, których konieczność przeprowadzenia pojawiła się dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, np. przesłuchanie w charakterze świadka lekarza, który zgłosił się do nas po wydaniu wyroku twierdząc, że uczestniczył w procesie naszego leczenia i może wskazać zaistniałe w nim nieprawidłowości, lub dowodu z dokumentacji medycznej, którą uzyskaliśmy dopiero po wydaniu wyroku przez sąd I instancji.  

Obecnie postępowanie apelacyjne trwa w Warszawie zazwyczaj od sześciu do dwunastu miesięcy. Kończy się wydaniem wyroku jak w przypadku postępowania przed sądem I instancji. 

W wyroku sąd odwoławczy może uwzględnić apelację w całości lub w części i w tym zakresie zmienić wyrok sądu I instancji. Wyrok zmieniony przez sąd odwoławczy, jest co do zasady prawomocny i nie służą od niego dalsze możliwości odwołania. 

Sąd odwoławczy może również uwzględniając apelację zarówno w całości jak i w części uchylić zaskarżony wyrok sądu I instancji, a następnie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. W takiej sytuacji postępowanie sądowe należy powtórzyć, w zakresie, w którym sąd odwoławczy uznał je za błędnie przeprowadzone. Sąd I instancji wydaje kolejny wyrok, od którego znowu przysługuje możliwość wniesienia apelacji. 

Sąd odwoławczy może także oddalić wniesioną apelację i utrzymać w mocy wyrok sądu I instancji, w skutek czego staje się on prawomocny, co ostatecznie kończy postępowanie w danej sprawie. 

Oczywiście w sytuacjach wyjątkowych od prawomocnego wyroku można wnieść skargę kasacyjną, wniosek o wznowienie postępowania lub skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, o których możesz przeczytać w moich kolejnych artykułach.


Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420