Apelacja karna w sprawie o błąd medyczny

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw karnych, zawsze co najmniej jedna strona jest niezadowolona z wydanego przez sąd wyroku.

Jeżeli wyrok jest skazujący apelację składać będzie skazany lekarz, jeżeli wyrok będzie uniewinniający apelować powinien zarówno prokurator jak i poszkodowany pacjent lub w przypadku jego śmierci członkowie jego najbliższej rodziny.

W praktyce w sprawach karnych dotyczących błędów medycznych, jeżeli wyrok jest skazujący bardzo często apelacje składają i tak obie strony, gdyż albo orzeczona wobec lekarza kara jest zbyt łagodna, albo orzeczone od niego świadczenia na rzecz pokrzywdzonego pacjenta są zbyt niskie.

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Składa się ją do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał skarżony wyrok.

Tak więc, jeżeli wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, to apelację adresujemy do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale składamy ją za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie, który następnie przekaże ją do Sądu Apelacyjnego wraz z aktami naszej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 446 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego „Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika. Do apelacji dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.

Z powyższego przepisu wynika, że pokrzywdzony pacjent nie może sam złożyć apelacji, a jej sporządzanie musi powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, czyli adwokatowi lub radcy prawnemu.

W apelacji można zaskarżyć cały wyrok lub poszczególne jego części. Postanowienia wyroku, które nie zostały zaskarżone przez żadną ze stron stają się prawomocne i nadają się do wykonania, mimo iż w stosunku do pozostałej części wyroku prowadzone jest postępowanie apelacyjne.

Tak więc:

 • Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku;
 • Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.Apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa się za zwróconą odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku.

Przedstawię to na następującym przykładzie:

Sąd w wyroku uniewinnił lekarza, tak więc pokrzywdzony pacjent Jan Kowalski musi złożyć apelację co do winy, czyli zaskarżyć całość wyroku. Sąd apelacyjny w wyniku tej apelacji może zmienić wszystkie postanowienia zaskarżonego wyroku.

Jeżeli wyrok byłby skazujący, jednak kara wymierzona przez sąd karny lekarzowi byłaby zbyt łagodna pokrzywdzony pacjent Jan Kowalski musi złożyć apelację co do kary.  Sąd apelacyjny w wyniku tej apelacji może zmienić jedynie te postanowienia zaskarżonego wyroku, które dotyczą wysokości kary, natomiast sam fakt odpowiedzialności lekarza nie podlega badaniu, o ile lekarz nie złożył własnej apelacji.

W sytuacji, gdy sąd karny skazał lekarza i wymierzył mu odpowiednią karę, ale nie orzekł o odszkodowaniu lub zasądził kwotę jedynie symboliczną, w żaden sposób nie odpowiednią do wagi przewinienia pokrzywdzony pacjent Jan Kowalski musi złożyć apelację co do środka kompensacyjnego. Taka apelacja może skutkować jedynie zmianą wysokości przyznanych pokrzywdzonemu pacjentowi świadczeń.

W treści apelacji należy wskazać i uzasadnić błędy, które naszym zdaniem popełnił sąd wydając skarżony przez nas wyrok. Można również żądać przeprowadzenia dowodów, których odmówił sąd I instancji lub takich, których konieczność przeprowadzenia pojawiła się dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, np. przesłuchanie w charakterze świadka lekarza, który zgłosił się do nas po wydaniu wyroku twierdząc, że uczestniczył w procesie naszego leczenia i może wskazać zaistniałe w nim nieprawidłowości, lub dowodu z dokumentacji medycznej, którą uzyskaliśmy dopiero po wydaniu wyroku przez sąd I instancji.

Obecnie postępowanie apelacyjne trwa w Warszawie zazwyczaj od sześciu do dwunastu miesięcy. Kończy się wydaniem wyroku jak w przypadku postepowania przed sądem I instancji. Większość tego czasu to oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy.

W wyroku apelacyjnym sąd odwoławczy może uwzględnić apelację w całości lub w części i w tym zakresie zmienić wyrok sądu I instancji. Wyrok zmieniony przez sąd odwoławczy, jest co do zasady prawomocny i nie służą od niego dalsze możliwości odwołania.

Sąd odwoławczy może również uwzględniając apelację zarówno w całości jak i w części uchylić zaskarżony wyrok sądu I instancji, a następnie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. W takiej sytuacji postepowanie sądowe należy powtórzyć, w zakresie, w którym sąd odwoławczy uznał je za błędnie przeprowadzone. Sąd I instancji wydaje kolejny wyrok, od którego znowu przysługuje możliwość wniesienia apelacji.

Sąd odwoławczy może także oddalić wniesioną apelację i utrzymać w mocy wyrok sądu I instancji, w skutek czego staje się on prawomocny, co ostatecznie kończy postępowanie w danej sprawie.

W sytuacjach wyjątkowych od prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego można wnieść skargę kasacyjną lub wniosek o wznowienie postępowania.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Apelacja karna w sprawie o błąd medyczny”

 1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz