Strona główna » Apelacja karna

Apelacja karna

Apelacja karna

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja karna jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw karnych, zawsze co najmniej jedna strona jest niezadowolona z wydanego przez sąd karny wyroku.

Jeżeli wyrok jest skazujący apelację składać będzie lekarz uznany za winnego popełnienia błędu w sztuce lekarskiej, jeżeli wyrok będzie uniewinniający apelować powinien zarówno prokurator jak i poszkodowany pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny.

W praktyce w sprawach karnych dotyczących błędów medycznych, jeżeli wyrok jest skazujący bardzo często apelacje składają obie strony postępowania, gdyż albo orzeczona wobec lekarza kara jest zbyt łagodna, albo orzeczone od niego świadczenia na rzecz pokrzywdzonego pacjenta są zbyt niskie.

Poniżej dokładnie opiszę:

 • Jak napisać apelację karną;
 • Do jakiego sądu wnieść apelację karną i w jakim terminie;
 • Ile trwa i kosztuje wniesienie apelacji od wyroku sądu karnego;
 • Jakie są szanse na uwzględnienie odwołania od wyroku sądu karnego.

 

Apelacja od wyroku karnego – termin

 

Termin do wniesienia apelacji karnej wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego do złożenia apelacji od daty doręczenia mu wyroku sądu karnego z uzasadnieniem.

Apelację karną składa się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał skarżony wyrok.

Tak więc, jeżeli wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, to apelację adresujemy do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale składamy ją za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie, który następnie przekaże ją do Sądu Apelacyjnego wraz z aktami naszej sprawy. 

Zgodnie z treścią art. 446 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego „Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika. Do apelacji dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.

Z powyższego przepisu wynika, że pokrzywdzony pacjent nie może sam złożyć apelacji, a jej sporządzanie musi powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, czyli adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Jak napisać apelację od wyroku karnego

 

W treści apelacji karnej należy wskazać i uzasadnić błędy, które naszym zdaniem popełnił sąd wydając skarżony przez nas wyrok. Można również żądać przeprowadzenia dowodów, których dopuszczenia odmówił sąd I instancji lub takich, których konieczność przeprowadzenia pojawiła się dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, np. przesłuchanie w charakterze świadka lekarza, który zgłosił się do nas po wydaniu wyroku twierdząc, że uczestniczył w procesie naszego leczenia i może wskazać zaistniałe w nim nieprawidłowości, lub dowodu z dokumentacji medycznej, którą uzyskaliśmy dopiero po wydaniu wyroku przez sąd I instancji. 

W apelacji karnej można zaskarżyć cały wyrok lub poszczególne jego części. Postanowienia wyroku, które nie zostały zaskarżone przez żadną ze stron stają się prawomocne i nadają się do wykonania, mimo iż w stosunku do pozostałej części wyroku prowadzone jest postępowanie apelacyjne.

Tak więc:

 • Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku;
 • Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.
 • Apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa się za zwróconą odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku.

 

Apelacja karna – wzór

 

Dla łatwiejszego zrozumienia przedstawię to na następującym przykładzie:

Sąd w wyroku uniewinnił lekarza, tak więc pokrzywdzony pacjent Jan Kowalski musi złożyć apelację co do winy, czyli zaskarżyć całość wyroku. Sąd apelacyjny w wyniku tej apelacji może zmienić wszystkie postanowienia zaskarżonego wyroku. 

Jeżeli wyrok byłby skazujący, jednak kara wymierzona przez sąd karny lekarzowi byłaby zbyt łagodna pokrzywdzony pacjent Jan Kowalski musi złożyć apelację co do kary.  Sąd apelacyjny w wyniku tej apelacji może zmienić jedynie te postanowienia zaskarżonego wyroku, które dotyczą wysokości kary, natomiast sam fakt odpowiedzialności lekarza nie podlega badaniu, o ile lekarz nie złożył własnej apelacji. 

W sytuacji, gdy sąd karny skazał lekarza i wymierzył mu odpowiednią karę, ale nie orzekł o odszkodowaniu lub zasądził kwotę jedynie symboliczną, w żaden sposób nie odpowiednią do wagi przewinienia, pokrzywdzony pacjent Jan Kowalski musi złożyć apelację co do środka kompensacyjnego. Taka apelacja może skutkować jedynie zmianą wysokości przyznanych pokrzywdzonemu pacjentowi świadczeń.  

 

Ile trwa apelacja od wyroku karnego

 

Obecnie postępowanie apelacyjne trwa w Warszawie zazwyczaj od sześciu do dwunastu miesięcy. Kończy się wydaniem wyroku jak w przypadku postepowania przed sądem I instancji. Większość tego czasu to oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy.

W wyroku apelacyjnym sąd odwoławczy może uwzględnić apelację karną w całości lub w części i w tym zakresie zmienić wyrok sądu I instancji. Wyrok zmieniony przez sąd odwoławczy, jest co do zasady prawomocny i nie służą od niego dalsze możliwości odwołania.

 

Apelacja karna – szanse

 

Sąd odwoławczy może również uwzględniając apelację karną zarówno w całości jak i w części uchylić zaskarżony wyrok sądu I instancji, a następnie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. W takiej sytuacji postepowanie sądowe należy powtórzyć, w zakresie, w którym sąd odwoławczy uznał je za błędnie przeprowadzone. Sąd I instancji wydaje kolejny wyrok, od którego znowu przysługuje możliwość wniesienia apelacji karnej.

Sąd odwoławczy może także oddalić wniesioną apelację karną i utrzymać w mocy wyrok sądu I instancji, w skutek czego staje się on prawomocny, co ostatecznie kończy postępowanie w danej sprawie.

W sytuacjach wyjątkowych od prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego można wnieść skargę kasacyjną lub wniosek o wznowienie postępowania.

Szanse na powodzenie apelacji karnej zależą każdorazowo od okoliczności danej sprawy. Generalnie, skoro prawo daje taką możliwość to należy z niej korzystać, gdyż wniesienie apelacji karnej zarówno przez oskarżonego jak i oskarżyciela posiłkowego nic nie kosztuje.

Ponadto wniesienie apelacji karnej nie może pogorszyć sytuacji osoby skarżącej wyrok sądu karnego, tak więc osoba składająca apelację karną nie ma nic do stracenia, a jeżeli apelacja karna zostanie uwzględniona to może bardzo dużo zyskać.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

1 komentarz do “Apelacja karna”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*