Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu leczenia. Ukaranie sprawcy to jednak nie wszystko, gdyż skutki błędu medycznego popełnionego przez lekarza zazwyczaj są bardzo dotkliwe dla pokrzywdzonego pacjenta i odbijają się niekorzystnie na jego stanie zdrowia, […]

Przebieg postępowania karnego w sprawie błędu medycznego

Wielu pacjentów poszkodowanych wskutek błędu medycznego oraz osób najbliższych zmarłego z powodu błędu medycznego szukając pomocy udaje się na policję lub do prokuratury w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najczęściej wybierana droga ustalania odpowiedzialności lekarza czy szpitala za popełnienie błędu medycznego. Mimo, iż tak wiele osób z […]

Dowody w postępowaniu przygotowawczym w sprawie błędu medycznego

Postępowanie przygotowawcze, co do zasady jest prowadzone przez prokuratora, a osoba pokrzywdzona może występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu poszkodowany wskutek błędu medycznego pacjent lub jego najbliższa rodzina nie muszą posiadać wiedzy prawniczej, a nad przebiegiem postępowania przygotowawczego, w tym przesłuchaniami świadków, powoływaniem biegłych czy poszukiwaniem innych dowodów czuwa odpowiednio przygotowany do tego prokurator. […]

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa błędu medycznego

W poprzednim artykule wymieniłem przepisy kodeksu karnego opisujące przestępstwa, które można zarzucić lekarzowi czy personelowi medycznemu w związku z popełnieniem błędu medycznego, a więc tak zwaną podstawę odpowiedzialności. Następnym krokiem na drodze do ustalenia odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za popełnienie błędu medycznego jest wszczęcie w danej sprawie postępowania karnego. W tym celu należy złożyć zawiadomienie o […]

Przestępstwa dotyczące błędów medycznych

Za krzywdę poniesioną przez pacjenta w skutek błędu medycznego należy się pacjentowi zadośćuczynienie, odszkodowanie, a w niektórych przypadkach również renta. Jest to wiedza coraz bardziej powszechna i coraz więcej osób poszkodowanych w skutek błędu lekarza lub szpitala zaczyna zgłaszać swoje roszczenia. Pieniądze są oczywiście bardzo ważne, a przede wszystkim bardzo potrzebne osobom, które w skutek […]

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

W niniejszym artykule opiszę przypadek, w którym Sąd Okręgowy skazał lekarza za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o przestępstwo z art. 160 §2 k.k. Pacjent był osobą w stanie nietrzeźwości, a do szpitala trafił z urazem głowy. Lekarz zajmujący się pacjentem uznał, iż nie ma potrzeby pozostawienia […]

Wina lekarza jako przesłanka odpowiedzialności za błąd medyczny

W jednym z poprzednich artykułów opisane zostały przesłanki odpowiedzialności, które muszą zostać wykazane, by można było stwierdzić, że w danej sprawie mamy do czynienia z błędem medycznym. Należą do nich: wyrządzenie szkody przez personel medyczny, zawinione działanie lub zaniechanie tego personelu,  normalny związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem, a wyrządzoną szkodą,  wyrządzenie szkody przy […]

Udział osoby poszkodowanej w postępowaniu karnym

Znaczna część zdarzeń medycznych, w skutek których osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała może stanowić przestępstwo z art. 155 k.k., art. 156 § 1 k.k., art. 157 § 1 i 2 k.k., art. 160 k.k. lub art. 162 kodeksu karnego. W takiej sytuacji prokuratura na wniosek osoby poszkodowanej wszczyna postępowanie karne w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, […]

Opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym

W trakcie postępowania karnego, gdy na podstawie zebranych na miejscu zdarzenia dowodów i informacji od jego uczestników oraz świadków nie da się ustalić przebiegu zdarzenia lub jego sprawcy, prokurator powołuje biegłego by dokonał on analizy sprawy i postarał się ustalić przebieg zdarzenia i osoby winne jego zaistnienia. Biegły na podstawie posiadanej przez siebie specjalistycznej wiedzy […]

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa

Od postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa przysługuje pokrzywdzonemu zażalenie. Podstawą do wniesienia zażalenia jest art. 306 § 1a kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 465 § 1 kodeksu postępowania karnego. Jak napisać zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu Zgodnie z treścią art. 306 § 1a k.p.k. „Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje […]