Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wiele osób pyta czy można prowadzić jednocześnie kilka postępowań dotyczących tego samego błędu medycznego. Często pojawiają się od klientów sugestie, ze powinno się złożyć jednocześnie wniosek do wojewódzkiej komisji, pozew do sądu oraz zawiadomienie do prokuratury. Na pierwszy rzut oka taki pomysł może wydawać się rozsądny, ale w praktyce nie jest to proste. Ustawodawca przewidział […]

Umorzenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Wojewódzka Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się w chwili wydania przez komisję orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W trakcie postępowania dochodzi jednakże czasami do sytuacji, gdy konieczne jest umorzenie postępowania, gdyż jego dalsze prowadzenie byłoby bezcelowe.  W niniejszym artykule opiszę 3 sytuacje, w których następuje umorzenie postępowania przed […]

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie z art. 67 l ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w skład kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzi: opłata od wniosku w stałej kwocie 200 zł; wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego; zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką […]

Jak się odwołać od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W tym drugim przypadku możemy jednak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W niniejszym artykule opiszę czym jest taki wniosek i na czym polega postępowanie odwoławcze przed komisją. Na podstawie art. 67j ust.7 ustawy o […]

Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń: merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy – chodzi tutaj o orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub albo jego braku, niemerytoryczne dotyczące kwestii proceduralnych – np. umorzenie postępowania, zwrot wniosku, które co prawda kończą postępowanie, ale nie rozstrzygają merytorycznie czy mamy do czynienia ze zdarzeniem […]

Zawieszenie postępowania

Każde postępowanie może zostać zawieszone na określony czas z powodu obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie sprawy. Istotą zawieszenia postępowania jest jego tymczasowość – po ustaniu przyczyn postępowanie jest wznawiane i trwa dalej. Celem zawieszenia postępowania jest zazwyczaj uniknięcie sytuacji, gdy w jednej sprawie toczy się kilka postępowań, a każde z nich może doprowadzić do […]

Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aby rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek opłacamy kwotą 200 zł. Komisja przekazuje następnie wniosek kierownikowi szpitala, z działalnością którego wiąże się wniosek oraz ubezpieczycielowi, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności za zdarzenia medyczne. Następnie kierownik szpitala jak i […]

Kto może być pełnomocnikiem przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?

Postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dotyczą zawsze kwestii objętych tajemnicą lekarską, dlatego też prawo do udziału w nich ma ograniczony krąg osób. Zgodnie z art. 67i ust. 2 w/w ustawy w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć: – osoba, która złożyła wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, – przedstawiciel kierownika szpitala, – przedstawiciel […]

Na czym polega postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?

Przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych prowadzi się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego. Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w sprawach, które nie są w niej uregulowane, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Pozasądowa procedura postępowania […]

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest wszczynane po złożeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego w praktyce jest najważniejszym pismem składanym przez Wnioskodawcę, a od zawartej w nim argumentacji może zależeć wynik sprawy. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie […]