Odwołanie oświadczenia przez sprawcę kolizji drogowej

Sporządzenie oświadczenia o przyznaniu się do spowodowania kolizji drogowej przez sprawcę wypadku jest aktem oświadczenia woli ze strony sprawcy wypadku i prowadzi do polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji bez konieczności wzywania Policji i wystawiania mandatu karnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie woli można uznać za nieważne, lub uchylić się od jego skutków jeżeli przy jego składaniu […]

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikającą z wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę

Zakład ubezpieczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowcy, odpowiada za każdą szkodę spowodowaną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego objętego tym ubezpieczeniem. Dotyczy to również szkody spowodowanej przez kierowcę prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdyż na sytuację poszkodowanego nie może negatywnie wpływać fakt, iż sprawca szkody był […]

Funkcjonowanie i niewłaściwe praktyki kancelarii odszkodowawczych

Inspiracją dla napisania niniejszego artykułu są moje obserwacje funkcjonowania i praktyk stosowanych przez tak zwane kancelarie odszkodowawcze, których powstaje coraz więcej i zajmują się one świadczeniem pomocy w uzyskaniu odszkodowania od zakładów ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku, dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.  Czym jest i jak funkcjonuje kancelaria odszkodowawcza  Obecne przepisy prawa […]

Żądanie zwrotu kosztów pełnomocnika przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym

Dochodzenie roszczeń od zakładu ubezpieczeń, jest często skomplikowane i długotrwałe. Samo sformułowanie roszczenia i wniosku o wypłatę należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia, wiąże się z koniecznością wykazania ich słuszności, czy określenia wartości. Jest to wielki problem dla przeciętnego człowieka nie posiadającego wiedzy prawniczej czy znajomości rynku ubezpieczeń.  Dodatkowo należy podkreślić, że każde zgłoszenie szkody do zakładu […]

Zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia

Podstawę prawną do dochodzenia przez poszkodowanego w wypadku drogowym od ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia stanowi art. 444 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć […]

Opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym

W sytuacji, gdy na podstawie zebranych na miejscu zdarzenia dowodów i informacji od jego uczestników oraz świadków nie da się ustalić przebiegu zdarzenia lub jego sprawcy, prokurator powołuje biegłego by dokonał on analizy sprawy i postarał się ustalić przebieg zdarzenia i osoby winne jego zaistnienia.  Biegły na podstawie posiadanej przez siebie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, […]

Zaskarżenie postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa

Wiele osób pyta co można zrobić, w sytuacji, w której prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku drogowego. Najczęstsze pytania to: Czy postanowienie takie można zaskarżyć ? Kto może wnieść zażalenie ? Gdzie wnieść zażalenie ? W jakim terminie ? Jak wygląda postępowanie po złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratora ?  Zażalenie postanowienia prokuratora […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.

W obecnym stanie prawnym możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Przepis ten zaczął obowiązywać jednak dopiero od dnia 3 sierpnia 2008 r. Jak zatem wygląda sytuacja osób, które straciły osobę najbliższą w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 roku ?  Sytuacja prawna osób poszkodowanych powinna […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego głównym celem jest kompensacja szkody o charakterze niemajątkowym po stronie osób najbliższych zmarłego, a więc […]

Ugoda z zakładem ubezpieczeń

W swojej praktyce bardzo często spotykam się z propozycją zawarcia ugody w sprawie ze strony zakładu ubezpieczeń. Również klienci pytają o taką możliwość, a przede wszystkim czy warto ?Tym artykułem postaram się wyjaśnić wszystkie wady i zalety zawarcia ugody oraz dać wskazówki czym się kierować podejmując decyzję czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie.  Dlaczego […]