Strona główna » Kancelaria Odszkodowawcza

Kancelaria Odszkodowawcza

Kancelaria Odszkodowawcza

Inspiracją dla napisania niniejszego artykułu są moje obserwacje funkcjonowania i praktyk stosowanych przez tak zwane kancelarie odszkodowawcze, których powstaje coraz więcej i zajmują się one świadczeniem pomocy w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty od zakładów ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku, dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, a w ostatnim czasie nawet w sprawach błędów medycznych.

 

Kancelarie odszkodowawcze

 

Obecne przepisy prawa nie regulują w żaden sposób wymogów jakie powinny spełniać osoby zajmujące się świadczeniem pomocy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń z tytułu wypadków drogowych w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Z tego powodu kancelarie odszkodowawcze nie muszą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, a nawet przez osoby, które ukończyły studia prawnicze.

W praktyce skutkuje to tym, że nie zatrudniają one prawników, a prowadzeniem spraw zajmują się najczęściej osoby bez wiedzy i doświadczenia prawnego. Z reguły są to byli pracownicy zakładów ubezpieczeń lub osoby, które uczestniczyły w pewnym etapie likwidacji szkody jak np. rzeczoznawcy.

Większość spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela w ramach polisy OC to sprawy osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Należy pamiętać, że każdy wypadek, w którym osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała powyżej 7 dni stanowi przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego.

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela jest więc ściśle powiązana z zakończeniem postępowania karnego i ustaleniem winy sprawcy wypadku drogowego. Aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym może osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Jak wynika z powyższego większość kancelarii odszkodowawczych nie może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym ani nadzorować jego przebiegu, gdyż nie ma do tego uprawnień.

Udział kancelarii odszkodowawczej w postepowaniu karnym ogranicza się więc jedynie do wysyłania próśb i zapytań do jednostek policji o informacje na temat przebiegu postępowania karnego lub potwierdzenie istotnych okoliczności wypadku z punktu dochodzenia odszkodowania. Nie mają one jednak możliwości uzyskania dostępu do akt postępowania karnego ani reprezentowania przed sądem czy prokuraturą osoby poszkodowanej.

Jeżeli sprawa jest oczywista może to skutkować ewentualnie wydłużeniem czasu oczekiwania na należne odszkodowanie jednak, gdy sprawca wypadku ma obrońcę, to może starać się wykazać brak swojej winy w spowodowaniu wypadku lub znaczne przyczynienie się poszkodowanego do powstania wypadku. Taka sytuacja stanowi poważny problem w dochodzeniu odszkodowania, a nawet może skutkować odmową jego wypłaty.

Z tego względu ważne by upewnić się przed podpisaniem umowy, że reprezentująca nas firma odszkodowawcza będzie mogła aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym i właściwie zadba o prawidłowe ustalenie winy sprawcy czynu.

 

Firmy odszkodowawcze

 

Podobnie wygląda sytuacja z dostępem firm odszkodowawczych do dokumentacji medycznej osób poszkodowanych w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Co prawda zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacje medyczną należy wydać osobie upoważnionej przez pacjenta, jednak w praktyce poza samym poszkodowanym jedynie ustanowiony przez poszkodowanego profesjonalny pełnomocnik może się zwracać do szpitali i innych placówek służby zdrowia o wykonanie i wydanie mu kopii dokumentacji medycznej, która jest niezbędna do dokładnego i rzetelnego określenia skutków wypadku i poniesionego przez poszkodowanego z tego tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Kancelarie odszkodowawcze, żeby uzyskać kopię dokumentacji medycznej, powinny przedstawić upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej z podpisem notarialnie poświadczonym, a bez tego nawet nie mogą zwracać się do szpitali z prośbą o potwierdzenie konkretnych urazów odniesionych przez poszkodowanego.

W praktyce firmy odszkodowawcze bazują na dokumentach przekazanych im przez poszkodowanego co znajduje odzwierciedlenie w jakości i rzetelności składanych do zakładów ubezpieczeń zgłoszeń szkody, a co za tym idzie wysokości wypłacanych przez ubezpieczyciela roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku.

 

Kancelaria Odszkodowawcza – Warszawa

 

Proces likwidacji szkody przez ubezpieczyciela jest procesem wieloetapowym, skomplikowanym i długotrwałym, jeżeli chcemy uzyskać należne osobie poszkodowanej odszkodowanie i zadośćuczynienie w pełnej wysokości. Brak bezpośredniego kontaktu z pełnomocnikiem może prowadzić do popełnienia błędów lub niedopilnowania prawidłowych ustaleń z ubezpieczycielem co z kolei skutkować będzie odmową lub obniżeniem wypłaconych świadczeń odszkodowawczych.

Na etapie postępowania karnego koniecznym jest ustalenie winy sprawcy wypadku i niedopuszczenie do ustalenia przyczynienia osoby poszkodowanej lub zminimalizowanie tego przyczynienia, gdyż ma to decydujący wpływ na ostateczną wysokość należnych poszkodowanemu świadczeń odszkodowawczych. Nie jest to możliwe bez aktywnego udziału w postępowaniu karnym, w którym nie mogą uczestniczyć kancelarie odszkodowawcze.

Na etapie likwidacji szkody przed ubezpieczycielem w ramach polisy OC należy dokładnie wykazać poniesione przez poszkodowanego uszczerbki na zdrowiu oraz ich konsekwencje.

W wielu przypadkach niewystarczającym jest opisanie urazów poniesionych przez poszkodowanego, czy poparcie ich dokumentacją medyczną. Żeby skutecznie dochodzić roszczenia w pełnej wysokości trzeba je udowodnić, tak by zakład ubezpieczeń nie mógł ich podważyć, a następnie, żeby sąd nie miał wątpliwości, że dane roszczenie jest należne i przede wszystkim, że jest należne w wysokości, w jakiej się go domagamy od ubezpieczyciela w ramach polisy OC sprawcy wypadku.

Ubezpieczyciel często proponuje polubowne zakończenie sprawy oferując wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia w zamian za zrzeczenie się roszczeń na przyszłość. Taka sytuacja zapewnia natychmiastowe dodatkowe środki, jednak uniemożliwia późniejsze wystąpienie przeciwko zakładowi ubezpieczeń na drogę postępowania sądowego. Po podpisaniu ugody nie dostaną już Państwo żadnych pieniędzy z tytułu poniesionej w wyniku wypadku szkody.

Ostatnim etapem likwidacji szkody jest postępowanie przed sądem. Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie kwot wypłacanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Z mojej praktyki wynika, iż w każdym przypadku, gdy posiadamy dobrze udokumentowany uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z wypadkiem składając pozew do sądu dostaniemy dodatkowe pieniądze. Często w wyniku postępowania sądowego uzyskiwane roszczenia są nawet kilkakrotnie wyższe od tych przyznanych przez zakład ubezpieczeń. Dlatego etap sądowy jest najważniejszym i najskuteczniejszym etapem likwidacji szkody.

Kancelarie odszkodowawcze, często odradzają klientom występowanie na drogę postępowania sądowego, gdyż w takim wypadku muszą wynająć adwokata, który zajmie się prowadzeniem w ich imieniu sprawy przed sądem. Wynajęcie adwokata wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami, przez co prowadzenie sprawy przed sądem w wielu przypadkach staje się dla nich nieopłacalne. W rezultacie czego traci osoba poszkodowana, która ostatecznie dostanie niższą kwotę należnego jej odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.

Decydując się na pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty warto zwrócić uwagę by pełnomocnik posiadał siedzibę w okolicach miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej lub okolicach miejsca wypadku, gdyż to tam będzie toczyć się postępowanie przed sądem o uzyskanie wszystkich należnych z tytułu wypadku komunikacyjnego świadczeń.

Jeżeli mieszkają Państwo w Warszawie lub jej okolicach, a siedzibą proponującej swoje usługi kancelarii odszkodowawczej jest Kraków, Wrocław, Poznań czy Legnica kontakt z jej pracownikami może być znacznie utrudniony.

Problemem dla kancelarii odszkodowawczej z siedzibą daleko od Państwa miejsca zamieszkania będzie również:

 • uzyskanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia sprawy i zgłoszenia dodatkowych roszczeń;
 • dotarcie na rozprawę czy przesłuchanie;
 • przyjazd na spotkanie z osobą poszkodowaną.

 

Kancelaria odszkodowawcza – Wynagrodzenie

 

Na koniec poruszę jeszcze niezwykle istotną kwestię wynagrodzenia należnego za prowadzenie tego rodzaju spraw. Powszechnie przyjętą praktyką za prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia z polisy OC jest ustalenie procentowego wynagrodzenia od kwoty uzyskanego świadczenia. W zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy wynagrodzenie wacha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

Powszechnie przyjętą praktyką jest również przelewanie przez zakłady ubezpieczeń przyznanych roszczeń na konto pełnomocnika osoby poszkodowanej, który po potrąceniu należnego mu procentu przekazuje środki klientowi.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wiele kancelarii odszkodowawczych wprowadza liczne odstępstwa od tej ogólnie przyjętej reguły, które potrafią być bardzo niekorzystne dla klienta.

Najczęstsze ich przykłady to doliczanie do należnego wynagrodzenia dodatkowych kosztów z tytułu:

 • dojazdu do klienta, na policję czy do sądu,
 • uzyskania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
 • wynajętego przez kancelarię odszkodowawczą adwokata mogą wynosić nawet dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych, o które kancelarie odszkodowawcze pomniejszają przyznane osobom poszkodowanym świadczenie.

Warto również wiedzieć, że kancelaria odszkodowawcza w przeciwieństwie do adwokata czy radcy prawnego nie gwarantuje bezpieczeństwa uzyskanych na rzecz osób poszkodowanych świadczeń i nie posiada polisy OC. Stanowi to dodatkowe ryzyko związane z powierzeniem kancelarii odszkodowawczej prowadzenia sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę z polisy OC sprawcy wypadku.

Jeżeli kancelaria odszkodowawcza zostanie zamknięta, zlikwidowana lub ogłosi upadłość, osoba poszkodowana może nigdy nie otrzymać należnych jej świadczeń z tytułu wypadku drogowego.

W Internecie można przeczytać wiele historii odnośnie tego, jak kancelaria odszkodowawcza nie wypłaciła klientom uzyskanych dla nich świadczeń odszkodowawczych lub na wypłatę tych świadczeń klient musiał czekać wiele miesięcy. 

 

Rozwiązanie umowy z firmą odszkodowawczą

 

Firmy odszkodowawcze oferując swoje usługi jednocześnie dają osobom poszkodowanym do podpisu bardzo długie i skomplikowane umowy. W umowach tych oprócz wielu niezrozumiałych zapisów znajduje się również informacja o rozmaitych, często bardzo wysokich karach pieniężnych za wcześniejsze rozwiązanie umowy, a nawet zapis, że umowy z firmą odszkodowawczą nie można rozwiązać. W ten sposób firmy odszkodowawcze wprowadzają w błąd lub zastraszają osoby poszkodowane, które często zaskoczone niespodziewanym przyjazdem przedstawiciela firmy odszkodowawczej podpisują umowę bez dokładnego przemyślenia swojej decyzji, a potem jeżeli chcą zrezygnować napotykają na rozmaite problemy.

Należy podkreślić, że wszystkie zapisy w umowie z kancelarią odszkodowawczą, według których umowy nie można rozwiązać lub stanowiące, że za rozwiązanie umowy grożą wysokie kary finansowe stanowią tak zwane klauzule abuzywane, czyli postanowienia niedozwolone, które nie mają mocy prawnej. Każdą umowę zawartą z firmą odszkodowawczą można rozwiązać w dowolnym momencie poprzez wysłanie listem poleconym na adres firmy odszkodowawczej wskazany w umowie pisemnego wypowiedzenia umowy oraz pełnomocnictwa.

Dodatkowo za wypowiedzenie umowy nie grożą osobie poszkodowanej żadne kary finansowe, nawet jeżeli przedstawiciele firmy odszkodowawczej będą do niej wydzwaniać i grozić takimi karami. Firmie odszkodowawczej należy się wyłącznie ustalony w umówię procent od świadczeń odszkodowawczych uzyskanych do momentu wypowiedzenia umowy, który i tak zazwyczaj jest od razu potrącany przez firmę odszkodowawczą z przyznanych przez ubezpieczyciela świadczeń na rzecz osoby poszkodowanej.

 

Najlepsza firma odszkodowawcza

 

Nie istnieje coś takiego jak najlepsza firma odszkodowawcza czy najlepsza kancelaria odszkodowawcza. Najróżniejsze rankingi czy opinie, które można znaleźć w Internecie nie są prawdziwe, gdyż w większości jest to ukryta forma reklamy, za którą płacą dane kancelarie odszkodowawcze.

Na pewno przed podjęciem decyzji o powierzeniu przygotowania i złożenia pozwu o odszkodowanie warto porównać kilka ofert w tym zwrócić się z zapytaniem od adwokatów specjalizujących się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych.

Powierzenie sprawy o odszkodowanie z polisy OC adwokatowi wcale nie musi być bardziej kosztowne niż pomoc kancelarii odszkodowawczej, a z pewnością gwarantuje wyższą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo uzyskanych na Państwa rzecz świadczeń.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto również bezpośrednio spotkać się z osobą, która ma prowadzić Państwa sprawę o odszkodowanie. Zapewnienia firmo odszkodowawczych, że będą to „najlepsi prawnicy w branży” również są wyłącznie formą reklamy nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością, gdyż zwyczaj firmo odszkodowawcze wynajmują do prowadzenia spraw adwokatów lub radców prawnych, którzy są najtańsi, a nie takich którzy mają największe doświadczenie.

Generalnie należy przyjąć, że przede wszystkim osobista rozmowa z przyszłym pełnomocnikiem zapewni Państwu możliwość podjęcia najlepszej decyzji co do wyboru osoby, która powinna prowadzić Państwa sprawę o dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Tagi:

1 komentarz do “Kancelaria Odszkodowawcza”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*