Kto może być pełnomocnikiem przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?

Postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dotyczą zawsze kwestii objętych tajemnicą lekarską, dlatego też prawo do udziału w nich ma ograniczony krąg osób.

Zgodnie z art. 67i ust. 2 w/w ustawy w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć:

– osoba, która złożyła wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego,

– przedstawiciel kierownika szpitala,

przedstawiciel ubezpieczyciela, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Pojawia się pytanie, czy wnioskodawca może w ogóle mieć pełnomocnika w postępowaniu przed Komisją.

Zgodnie z art. 87 k.p.c pełnomocnikiem może być m.in. adwokat lub radca prawny, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres zlecenia oraz rodzice, rodzeństwo, małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, itd.) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zasada równości stron wymaga, aby wnioskodawca, który zazwyczaj ma słabszą pozycję procesową miał prawo ustanowić pełnomocnika. Co do zasady wnioskodawca nie dysponuje ani wiedzą medyczną, ani też wiedzą prawniczą. Jego pozycja jest więc słabsza niż w przypadku szpitala, którego reprezentują profesjonalni pełnomocnicy mający wiedzę zarówno w zakresie medycyny jak też i wiedzę prawniczą.

Tym samym osoba składająca wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może ustanowić swoim pełnomocnikiem w postępowaniu przed Komisją adwokata lub też radcę prawnego.  Pełnomocnikami mogą być również aplikanci adwokaccy i radcowscy.

Warto również wspomnieć o postępowaniu, które toczy się przed Komisją na skutek złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Komisji. W takiej sytuacji istnieje wymóg, aby wnioskodawcę reprezentował adwokat lub radca prawny. Wynika to z art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z  którym do postępowania przed Komisją stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast z art. 87¹ §1 k.p.c wynika, iż skargę kasacyjną może wnieść tylko adwokat lub radca prawny.

Podsumowując, w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wnioskodawca ma prawo ustanowić pełnomocnika, który będzie dbał o jego interesy. Podobne uprawnienie posiada szpital oraz ubezpieczyciel uczestniczący w postępowaniu przed Komisją. W postępowaniu przed Komisją zasadą jest zapewnienie równości stron, a zatem każdy uczestnik powinien mieć prawo uzyskania pomocy ze strony pełnomocnika. Podkreślenia wymaga fakt, iż zazwyczaj osoby, które składają wniosek do Komisji są osobami chorymi, a więc tym bardziej uzasadnione jest umożliwienie im korzystania z pomocy w trakcie postępowania przed Komisją.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Kto może być pełnomocnikiem przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz