Odmowa wypłaty odszkodowania – Odwołanie

Wiele osób zgłasza się do Nas z prośbą o pomoc po otrzymaniu od towarzystwa ubezpieczeń pisma zawierającego odmowę wypłaty odszkodowania w zgłoszonej sprawie dotyczącej błędu medycznego lub wypadku komunikacyjengo. Co gorsze, jeszcze więcej osób po otrzymaniu odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia w ogóle porzuca próbę dalszego dochodzenia należnych im świadczeń.

 

Zajmując się od wielu lat prowadzeniem spraw dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych lub wypadków komunikacyjnych wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy towarzystwo ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC odmawia wypłaty osobom poszkodowanym należnych im świadczeń.

W większości wypadków nie jest to spowodowane bezpodstawnością zgłoszonych przez osoby poszkodowane roszczeń, a polityką prowadzenia postępowań likwidacyjnych przez towarzystwa ubezpieczeń, które w celu zniechęcenia osób poszkodowanych do dochodzenia należnego im odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty odmawiają wypłaty świadczeń pod byle pretekstem. Dzieje się tak nawet w sytuacjach, gdy roszczenia zgłoszone w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia są w pełni słuszne i zasadne.

 

Co zrobić po otrzymaniu decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia

 

Na początek należy dokładnie zapoznać się z treścią otrzymanej decyzji i powodami, dla których towarzystwo ubezpieczeń podjęło decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania.

W wielu przypadkach odmowa wynika z faktu, iż do zgłoszenia szkody nie zostały załączone wszystkie niezbędne dokumenty by towarzystwo ubezpieczeń mogło wydać decyzję o przyjęciu odpowiedzialności. W sprawach dotyczących błędów lekarskich często wymagana jest pełna poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentacji medycznej pacjenta lub oświadczenie zezwalające towarzystwu ubezpieczeń na uzyskanie tej dokumentacji w imieniu pacjenta. Bez tych dokumentów nawet mimo niewątpliwej słuszności zgłoszonego roszczenia odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia nie zostanie wypłacone. W takiej sytuacji po uzupełnieniu brakujących dokumentów sprawa powinna zostać poddana dalszej analizie co może skutkować przyznaniem roszczeń osobom poszkodowanym.

Odmowa wypłaty odszkodowania może wynikać również z konieczności uzyskania przez towarzystwo ubezpieczeń opinii odpowiedniego biegłego lub specjalisty w danej dziedzinie, ewentualnie stanowiska policji, prokuratury czy sądu. Uzyskanie niezbędnych informacji często zajmuje nawet kilka miesięcy, więc do czasu ich uzyskania towarzystwo ubezpieczeń informuję o braku możliwości uznania roszczeń. W tym wypadku pozostaje jedynie poczekać lub uzyskać wymagane informacje we własnym zakresie.

 

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania

 

Najczęstszą podstawą do odmowy wypłaty zgłoszonych świadczeń z polisy OC w sprawie błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego jest stwierdzenie przez towarzystwo ubezpieczeń braku podstaw do przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

W tym przypadku należy sporządzić odwołanie od decyzji odmownej, w którym należy wnieść o ponowną analizę sprawy oraz wskazać dodatkowe argumenty lub dowody, które towarzystwo ubezpieczeń powinno rozpatrzyć w ramach ponownej analizy zgłoszonych roszczeń.

Przy sporządzaniu odwołania nie należy poszukiwać żadnych wzorów takiego pisma, gdyż odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania jako pismo w postępowaniu likwidacyjnym nie musi spełniać żadnych specjalnych wymogów formalnych.

Należy w nim wskazać jedynie decyzję, od której składa się odwołanie, najlepiej wraz z nr szkody oraz wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z odmownym stanowiskiem towarzystwa ubezpieczeń. To właśnie wskazane argumenty mają największe znaczenie, więc odwołanie musi odnosić się dokładnie i szczegółowo do okoliczności danej sprawy.

 

Termin na wniesienie odwołania od decyzji o odmowie wypłaty świadczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia

 

Wbrew powszechnej opinii oraz informacjom przesyłanym wraz z decyzjami przez towarzystwa ubezpieczeń, nie ma określonego terminu, w którym należy złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji w sprawie zgłoszonych świadczeń odszkodowawczych.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczeń z polisy OC w sprawie błędu lekarskiego lub wypadku komunikacyjnego można złożyć w dowolnym terminie, dopóki sprawa nie jest przedawniona, czyli co najmniej w terminie trzech lat od otrzymania decyzji odmownej, a jeżeli działanie sprawcy zdarzenia zostało uznane za przestępstwo, termin ten przedłuża się nawet do 20 lat.

 

Podsumowując, otrzymując decyzję towarzystwa ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia przede wszystkim nie należy się poddawać. Po pierwsze należy dokładnie zapoznać się z jej treścią i powodami odmowy, a następnie przygotować odwołanie odnoszące się dokładnie od wskazanych powodów odmowy wypłaty świadczeń.

Termin na wniesienie odwołania nie upływa w ciągu trzydziestu dni od otrzymania decyzji więc można się dobrze przygotować do napisania odwołania, a w razie potrzeby zwrócić o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.

Jeżeli wniesione odwołanie nie przyniesie skutku warto zastanowić się nad złożeniem w sprawie pozwu przeciwko sprawcy zdarzenia lub towarzystwu ubezpieczeń, w którym na on wykupioną polisę OC, przed sądem cywilnym.

 

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Odmowa wypłaty odszkodowania – Odwołanie”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz