Odszkodowanie od dentysty

Przykłady Błędów Medycznych

Lekarz dentysta w zakresie odpowiedzialności za popełnione błędy medyczne niewiele różni się od każdego innego lekarza. Oznacza to, że lekarz dentysta powinien wykonywać swoją pracę z uwzględnieniem należytej, ponadprzeciętnej staranności, a jego zawinione niedbalstwo daje pacjentowi możliwość dochodzenia swoich praw.

Pacjent, u którego dentysta popełni błąd medyczny ma prawo żądać zarówno zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jak też odszkodowania za poniesione w związku ze szkodą koszty.

 

W artykule można przeczytać:

 

 • W jakich sytuacjach dentysta odpowiada za błąd medyczny?
 • Jak uzyskać odszkodowanie od dentysty?
 • Czy od dentysty możemy żądać odszkodowania czy zadośćuczynienia? A może jednego i drugiego?
 • Jaki powinien być pierwszy krok w próbie uzyskania odszkodowania od dentysty?
 • Czy dentysta powinien nam zwrócić tylko koszty leczenia poniesione u niego, a może również koszty leczenia naprawczego u innego lekarza?

 

Odpowiedzialność lekarza dentysty

 

Dentysta poniesie odpowiedzialność za błąd medyczny – często takie hasła pojawiają się w mediach. Poniżej wyjaśnię co się wiąże z poniesieniem odpowiedzialności przez lekarza dentystę oraz jakie są rodzaje odpowiedzialności za błąd medyczny.

 

Odpowiedzialność lekarza dentysty może powstać na wielu płaszczyznach:

 • dyscyplinarnej;
 • karnej;
 • cywilnej.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy postępowania przed sądem lekarskim, który może nałożyć na lekarza m.in. karę upomnienia lub nagany, a w skrajnych wypadkach nawet pozbawienia lekarza dentysty prawa do wykonywania zawodu.

 

Odpowiedzialność karna lekarza dentysty wiąże się natomiast z wykazaniem, że działanie lekarza albo jego zaniechanie stanowiło przestępstwo. Na drodze karnej lekarz dentysta może otrzymać m.in. karę grzywny, karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.

W praktyce przypadki skazania lekarza dentysty za popełnienie przestępstwa są dość sporadyczne, gdyż nawet jeśli lekarz dopuścił się błędu medycznego, nie oznacza to, że jego czyn stanowi przestępstwo.

 

Odszkodowanie z OC stomatologa

 

Najbardziej rozpowszechniona jest jednak odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty polegająca na majątkowej rekompensacie za popełniony błąd medyczny. Odpowiedzialność ta w przypadku lekarza stomatologa może powstać wskutek wyroku sądu, możliwe jest także zawarcie sądowej lub pozasądowej ugody po zgłoszeniu szkody bezpośrednio do lekarza dentysty lub placówki medycznej w ramach której wykonuje on usługi stomatologiczne.

Co istotne, w przypadku lekarza dentysty prowadzącego własny gabinet nie ma możliwości wszczęcia postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, gdyż postępowania te dotyczą tylko błędów lekarskich popełnionych w szpitalach.

 

Roszczenia odszkodowawcze to szerokie pojęcie, w skład którego wchodzi:

 • Odszkodowanie – zwrot kosztów, które ponieśliśmy w związku z nieprawidłowym leczeniem.
 • Zadośćuczynienie – rekompensata za krzywdę i cierpienia, które odczuwaliśmy w związku z popełnionym błędem medycznym.
 • Renta – świadczenie comiesięczne przyznawane, gdy wskutek błędu medycznego tracimy źródło dochodu lub zwiększają się nasze potrzeby. Rentę można uzyskać praktycznie wyłącznie w postępowaniu przed sądem cywilnym, gdyż towarzystwa ubezpieczeń zazwyczaj jej odmawiają z wiadomych przyczyn finansowych – nie opłaca im się to.

 

Roszczeń odszkodowawczych od stomatologa dochodzi się w ramach polisy OC, którą jest obowiązany posiadać każdy lekarz.

W przypadku, gdy dentysta pracuje na umowie o pracę można dochodzić roszczeń z jego polisy OC lub z polisy OC jego pracodawcy.

W przypadku, gdy dentysta nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę roszczeń dochodzimy wyłącznie z jego polisy OC.

 

Jak uzyskać odszkodowanie od dentysty

 

Aby uzyskać odszkodowanie albo zadośćuczynienie (szeroko rozumiane roszczenia odszkodowawcze) od lekarza dentysty konieczne jest zgłoszenie szkody do lekarza albo do towarzystwa ubezpieczeń, w którym stomatolog posiada polisę OC.

 

Zgłoszenie szkody powinno zawierać:

 • dane zgłaszającego szkodę,
 • dane lekarza,
 • datę zdarzenia,
 • opis jak wyglądał proces leczenia,
 • jakich nieprawidłowości dopuścił się lekarz,
 • jakie skutki niesie za sobą popełniony błąd,
 • jakiej kwoty rekompensaty żądamy.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody lekarz dentysta albo towarzystwo ubezpieczeń uznają roszczenia (rzadko) albo wskazują, że w ich ocenie nie ma podstaw do uznania błędu medycznego (często). W tej ostatniej sytuacji pozostaje dochodzenie odszkodowania przed sądem.

Kolejnym etapem dochodzenia roszczeń jest złożenie pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego, który przeprowadzi postępowanie dowodowe, powoła biegłego oraz wyda wiążący wyrok, na podstawie którego poszkodowany otrzymuje środki pieniężne.

 

W przypadku wykazania, że dentysta naruszył zasady aktualnej wiedzy medycznej i spowodował z tego tytułu szkodę u pacjenta istnieje możliwość uzyskania m.in. zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Pojęcia te są wielokrotnie mylone, a czasami celowo używane zamiennie. Poniżej krótka charakterystyka czym jest zadośćuczynienie od lekarza dentysty, a czym odszkodowanie za błąd medyczny.

 

Zadośćuczynienie od lekarza stomatologa

 

Zadośćuczynienie od lekarza stomatologa ma na celu zrekompensowanie cierpienia fizycznego, psychicznego oraz wszelkich negatywnych niematerialnych konsekwencji, jakie pacjent poniósł wskutek błędu medycznego lekarza dentysty.

Wysokość zadośćuczynienia jest określana na podstawie całokształtu sytuacji, przy uwzględnieniu:

 • w jaki sposób błąd medyczny lekarza dentysty wpłynął na życie pacjenta,
 • rozmiaru bólu i cierpienia doznanych przez pacjenta;
 • z ilu planów poszkodowany musiał zrezygnować,
 • jak bardzo musiał przeorganizować swoje życie.

 

Przy orzekaniu zadośćuczynienia sąd powinien wziąć pod uwagę także trwały uszczerbek na zdrowiu, poczucie krzywdy, wiek poszkodowanego, stopień naruszeń lekarza dentysty.

 

Błąd stomatologa – odszkodowanie

 

Odrębnym od zadośćuczynienia roszczeniem jest odszkodowanie. Obejmuje ono zwrot wszelkich kosztów, które poszkodowany musiał ponieść w związku z popełnionym błędem w sztuce lekarskiej przez lekarza dentystę.

Warunkiem koniecznym jest wykazanie, że poniesione koszty pozostają w związku z błędem medycznym i jego następstwami. Musisz udowodnić, że odszkodowanie, którego żądasz nie byłoby potrzebne, gdyby nie fakt, że jesteś ofiarą błędu medycznego.

Istotne jest także udowodnienie wysokości poniesionych kosztów. Jeśli nie dysponujesz imiennymi fakturami i rachunkami dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie kosztorysów, ofert, cennika potwierdzającego koszt poszczególnych usług.

Odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty konieczne do szybkiego powrotu do zdrowia i zminimalizowania skutków błędu medycznego. W przypadku, gdy z powodu działań lekarza dentysty konieczne jest wszczepienie implantu masz prawo do uzyskania zwrotu nie tylko kosztów implantu, ale także wszystkich kosztów z nim związanych, począwszy od wykonania pantomogramu po usługę innego lekarza.

Zwrot kosztów należy się nawet jeśli po popełnieniu błędu medycznego pacjent korzysta tylko z leczenia prywatnego.

 

Podsumowując, lekarz dentysta, który popełni błąd medyczny jest obowiązany:

 • zrekompensować pacjentowi wszelkie niedogodności,
 • zwrócić poniesione koszty
 • zadośćuczynić odczuwanemu cierpieniu.

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie wypłacane są najczęściej z obowiązkowej polisy OC, którą każdy lekarz dentysta musi posiadać.

 

Ekstrakcja zęba, a błąd dentysty

 

Ciekawymi przykładami błędów medycznych są tematy związane z usuwaniem (ekstrakcją) zębów. Jeśli usunięcie zęba jest zasadne nie można się domagać odszkodowania i zadośćuczynienia.

W przypadku, gdy jednak dentysta usunie ząb, który spokojnie mógł zostać wyleczony albo usunie nie ten ząb, który powinien można mówić o błędzie medycznym. Wbrew pozorom takie sytuacje nie są odosobnione.

 

Przykładem może być choćby leczenie ortodontyczne. Koniecznością jest wtedy często usunięcie jakiegoś zęba albo nawet kilku, aby prawidłowo ustawić zgryz. Jeśli lekarz usunie np. dwa zęby, a leczenie ortodontyczne nie przyniesie zakładanego skutku może się okazać, że lekarz usunął inne zęby niż powinien.

W takiej sytuacji pacjent ma prawo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Podobnie odszkodowanie będzie się należeć w przypadku, gdy lekarz usuwając jeden ząb doprowadzi do znacznego uszkodzenia zęba sąsiadującego. Aby stwierdzić, czy doszło do błędu medycznego konieczne jest za każdym razem uzyskanie pełnej dokumentacji medycznej z leczenia. Dopiero po jej analizie można określić czy lekarz stomatolog w zawiniony sposób naruszył zasady wiedzy medycznej.

 

Adwokat Ewelina Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną. Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

Blog

Aktualności

blog images
Aquafilling

W obecnych czasach panuje przekonanie, że wygląd ma bardzo duże znaczenie. Ze wszystkich stron jesteśmy atakowani wizerunkiem pięknych, z [...]

Czytaj więcej
blog images
Suma gwarancyjna

Świadomość możliwości dochodzenia odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego jest coraz powszechniejsza. Coraz więcej osób wie równi [...]

Czytaj więcej
blog images
Szczepionka na Koronawirusa – Covid 19

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szcz [...]

Czytaj więcej