Odszkodowanie od dentysty

Lekarz dentysta w zakresie odpowiedzialności za popełnione błędy medyczne niewiele różni się od innego lekarza. Oznacza to, że lekarz dentysta powinien wykonywać swoją pracę z uwzględnieniem należytej, ponadprzeciętnej staranności, a zawinione niedbalstwo daje pacjentowi możliwość dochodzenia swoich praw. Pacjent, u którego dentysta popełni błąd medyczny ma prawo żądać zarówno zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jak też odszkodowania za poniesione koszty.

Odpowiedzialność lekarza dentysty

Odpowiedzialność lekarza dentysty może powstać na wielu płaszczyznach:

  • dyscyplinarnej;
  • karnej;
  • cywilnej;

Odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy postępowania przed sądem lekarskim, który może nałożyć na lekarza karę m.in. upomnienia, nagany.

Odpowiedzialność karna lekarza dentysty wiąże się natomiast z wykazaniem, że działanie lekarza albo jego zaniechanie stanowiło przestępstwo. Na drodze karnej lekarz dentysta może otrzymać m.in. karę grzywny, karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. W praktyce przypadki skazania lekarza dentysty są dość sporadyczne, gdyż nawet jeśli lekarz dopuścił się błędu medycznego, nie oznacza to, że jego czyn stanowi przestępstwo.

Najbardziej rozpowszechniona jest jednak odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty polegająca na majątkowej rekompensacie za popełniony błąd medyczny. Odpowiedzialność ta w przypadku lekarza dentysty może powstać wskutek wyroku sądu, możliwe jest także zawarcie sądowej lub pozasądowej ugody.

Co istotne, w przypadku lekarza dentysty prowadzącego własny gabinet nie ma możliwości wszczęcia postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, gdyż dotyczą one tylko błędów lekarskich popełnionych w szpitalach.

W przypadku wykazania, że dentysta naruszył zasady aktualnej wiedzy medycznej i spowodował z tego tytułu szkodę u pacjenta istnieje możliwość uzyskania zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Pojęcia te są wielokrotnie mylone, a czasami celowo używane zamiennie. Poniżej krótka charakterystyka czym jest zadośćuczynienie od lekarza dentysty, a czym odszkodowanie za błąd medyczny.

Zadośćuczynienie od lekarza stomatologa

Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie cierpienia fizycznego, psychicznego oraz wszelkich negatywnych niematerialnych konsekwencji, jakie pacjent poniósł wskutek błędu medycznego lekarza dentysty. Zadośćuczynienie jest określane na podstawie całokształtu sytuacji, przy uwzględnieniu w jaki sposób błąd medyczny lekarza dentysty wpłynął na życie pacjenta, z ilu planów poszkodowany musiał zrezygnować, jak bardzo musiał przeorganizować swoje życie.

Przy orzekaniu zadośćuczynienia sąd powinien wziąć pod uwagę także trwały uszczerbek na zdrowiu, poczucie krzywdy, wiek poszkodowanego, stopień naruszeń lekarza dentysty.

Zwrot kosztów za zabiegi dentystyczne

Odrębnym od zadośćuczynienia roszczeniem jest odszkodowanie. Obejmuje ono zwrot wszelkich kosztów, które poszkodowany musiał ponieść w związku z popełnionym błędem w sztuce lekarskiej przez lekarza dentystę.

Warunkiem koniecznym jest wykazanie, że poniesione koszty pozostają w związku z błędem medycznym i jego następstwami. Musisz udowodnić, że odszkodowanie, którego żądasz nie byłoby potrzebne, gdyby nie fakt, że jesteś ofiarą błędu medycznego.

Istotne jest także udowodnienie wysokości poniesionych kosztów. Jeśli nie dysponujesz imiennymi fakturami i rachunkami dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie kosztorysów, ofert, cennika potwierdzającego koszt poszczególnych usług.

Odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty konieczne do szybkiego powrotu do zdrowia i zminimalizowania skutków błędu medycznego. W przypadku, gdy z powodu działań lekarza dentysty konieczne jest wszczepienie implantu masz prawo do uzyskania zwrotu nie tylko kosztów implantu, ale także wszystkich kosztów z nim związanych, począwszy od wykonania pantomogramu po usługę innego lekarza. Zwrot kosztów należy się nawet jeśli po popełnieniu błędu medycznego korzystałeś tylko z leczenia prywatnego.

Podsumowując, lekarz dentysta, który popełni błąd medyczny jest obowiązany zrekompensować pacjentowi wszelkie niedogodności, zwrócić poniesione koszty oraz zadośćuczynić odczuwanemu cierpieniu. Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie wypłacane są najczęściej z obowiązkowej polisy OC, którą każdy lekarz dentysta musi posiadać.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Odszkodowanie od dentysty”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz