Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny jest często rozumiane jako ogół wszystkich roszczeń, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego. W sprawach o błąd medyczny rozróżniamy jednak 3 podstawowe roszczenia, których może się domagać pokrzywdzony. Są to:

 • Zadośćuczynienie – rozumiane jako rekompensata pieniężna za odczuwany ból cierpienie, wszelkie dolegliwości niematerialne;
 • Odszkodowanie – rozumiane jako rekompensata kosztów finansowych poniesionych w związku z błędem medycznym;
 • Renta – świadczenia okresowe, wypłacane najczęściej każdego miesiąca z góry, które przysługują, jeśli wskutek błędu medycznego doszło do pogorszenia sytuacji materialnej z powodu obniżenia dochodów, zmniejszenia szans na rozwój zawodowy i osobisty w przyszłości albo jeśli poszkodowany wskutek błędu medycznego ponosi comiesięczne dodatkowe koszty takie jak rehabilitacja.

Błąd lekarski odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd lekarski w ścisłym rozumieniu tego słowa zostało przewidziane w art. 444 §1 k.c. zgodnie z którym ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Tym samym odszkodowanie ma na celu zrekompensować osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego wszystkie koszty, które musi ponosić z powodu błędu personelu medycznego. Warunkiem uzyskania odszkodowania poza wykazaniem błędu medycznego jest udowodnienie, że poszczególne koszty są ściśle związane z błędem lekarskim i nie powstałyby, gdyby błędu nie było.

Przykład:

U pani Kowalskiej przeprowadzono operację, w trakcie której zakażono ją gronkowcem. Wskutek powyższego poszkodowana poniosła dodatkowe koszty związane z zakupem leków, maści, opatrunków, dojazdów do szpitali, straciła możliwość skorzystania z opłaconego wcześniej urlopu, straciła możliwość uzyskania dodatkowego dochodu w kwocie 10 000 zł, który miała zagwarantowany. Wszystkie powyższe koszty nie zostałyby poniesione, gdyby operacja nie była powikłana zakażeniem pacjentki.

Jeżeli zakażenie zostało uznane za błąd medyczny, poszkodowana pacjentka ma prawo do uzyskania zwrotu poniesionych wydatków od podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny. Pani Kowalska nie uzyska jednak zwrotu kosztów poniesionych na zakup nowych okularów, gdyż pogorszenie wzroku nie ma związku z błędem medycznym.

Kolejnym istotnym elementem niezbędnym do uzyskania odszkodowania za błąd lekarski jest udowodnienie, że koszty zostały faktycznie poniesione. Najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie imiennych faktur. Nie zawsze jednak poszkodowanego stać na poniesienie kosztów z góry, więc w takiej sytuacji konieczne będzie przedłożenie oferty zakupu lub wykonania usługi, faktury pro forma lub innego dokumentu, który udowodni wysokość koniecznego wydatku.

Odszkodowania za błąd lekarski kwota

Kwoty odszkodowań uzyskiwanych z tytułu błędu medycznego zależą od tego jak wysokie koszty zostały poniesione w związku z błędem medycznym. Należy mieć na uwadze, że kwota odszkodowania powstaje z sumowania poszczególnych wydatków. Warto więc zorganizować faktury nawet za wydatki, które nie są wysokie, gdyż może okazać się, że suma wszystkich wydatków będzie stanowić znaczną kwotę. W skład wydatków, które można uwzględnić w sprawach błędów medycznych są m.in.:

 • Koszty leczenia – jest to bardzo szeroki zbiór. Obejmuje zakup leków, wszelkich niezbędnych sprzętów takich jak wózek inwalidzki, orteza, aparat słuchowy, płatne wizyty lekarskie, płatne badania specjalistyczne, koszty rehabilitacji.

Warto mieć na uwadze, że podmiot odpowiedzialny za błąd medyczny odpowiada za koszty poniesione w ramach prywatnej opieki zdrowotnej za każdym razem, gdy uzyskanie świadczeń w ramach NFZ nie jest możliwe albo gdy czas oczekiwania jest tak długi, że może dojść w tym czasie do pogorszenia stanu zdrowia.

 • Koszty przygotowania do zmiany zawodu – w ich skład wchodzą wszelkie koszty szkoleń, studiów, kursów, które pozwolą poszkodowanemu wskutek błędu medycznego na przystosowanie się do swojego stanu zdrowia.

  Przykładowo, jeśli stolarz wskutek błędu medycznego stracił nogę, a jednocześnie możliwość wykonywania zawodu ma prawo domagać się kosztów zmiany zawodu na taki, w którym brak nogi nie będzie przeszkodą.

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 września 2005 r. uznał, iż koszty zmiany zawodu nie mogą dotyczyć sytuacji, gdy poszkodowany był pracownikiem fizycznym, a chce się przekwalifikować i skończyć studia wyższe. Zwrot może natomiast obejmować w powyższej sytuacji koszty np. szkoły policealnej.

 • Koszty odwiedzin bliskich, dojazdów do szpitali, przychodni – orzecznictwo sądowe uznaje, że poszkodowany ma prawo do odwiedzin osób bliskich, co może poprawić jego stan psychiczny, a nawet pomóc w szybszym powrocie do zdrowia. Koszty poniesione na dojazdy powinny zostać zwrócone przez podmiot odpowiedzialny. Konieczne jest udowodnienie kosztów, np. w postaci przedłożenia faktur za paliwo, kserokopii dowodu rejestracyjnego, którym wykonywano przejazd, biletów komunikacji publicznej.

 • Koszty pogrzebu, w przypadku błędu medycznego ze skutkiem śmiertelnym. Osoby najbliższe zmarłego walcząc o zadośćuczynienie z powodu śmierci bliskiego mają prawo żądać zwrotu kosztów pogrzebu obejmujących nie tylko ceremonię pogrzebową i koszt nagrobka, ale również m.in. koszt stypy.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny konieczne jest wszczęcie postępowań sądowych albo pozasądowych. Z naszej praktyki wynika, że najwłaściwsze jest postępowanie cywilne. Swoich roszczeń odszkodowawczych można dochodzić:

 • Przed towarzystwem ubezpieczeń, w którym podmiot odpowiedzialny za błąd medyczny posiadał wykupioną polisę OC. Ten sposób jest najprostszy, gdyż po złożeniu uzasadnionego zgłoszenia szkody towarzystwo wydaje decyzję, w której może uznać zgłoszone roszczenia i wypłacić odszkodowanie. W praktyce jednak bardzo rzadko zdarza się, że w sprawach błędów medycznych zakłady ubezpieczeń dobrowolnie uznają swoją odpowiedzialność.

 • Wszczynając postępowanie przed sądem cywilnym. To znacznie trudniejsza droga niż postępowanie przed towarzystwem ubezpieczeń. W pozwie do sądu cywilnego poza wykazaniem, że w sprawie doszło do błędu medycznego, trzeba wskazać jakie wydatki z tego tytułu zostały poniesione i udowodnić, że ich poniesienie było niezbędne. Postępowanie przed sądem cywilnym trwa dłużej i wiąże się z ryzykiem poniesienia kosztów procesu, jednak dzięki możliwości powołania niezależnych biegłych oraz ocenie sprawy przez niezawisły sąd daje największe szanse na wykazanie błędu medycznego oraz uzyskanie najwyższego odszkodowania za jego skutki.

 • Przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – postępowanie zazwyczaj trwa krócej niż przed sądem, lecz nawet w przypadku wygranej to szpital proponuje kwotę, którą wypłaci w ramach odszkodowania. Często są to kwoty symboliczne, w żadnym stopniu nieadekwatne do skutków błędu medycznego. Dodatkowo w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych można żądać maksymalnie kwoty 100 000 zł w przypadku uszczerbku na zdrowiu pacjenta oraz 300 000 zł w przypadku śmierci pacjenta.

Podsumowując, odszkodowanie za błędy medyczne obejmuje wszelkie koszty, które poszkodowany pacjent poniósł w związku z popełnionym błędem medycznym. Niezbędne jest wykazanie, że koszty te zostały poniesione z powodu błędu medycznego, a ich poniesienie jest celowe. Podmiot odpowiedzialny za błąd medyczny ma bowiem obowiązek zrekompensowania wszelkich niedogodności, z którymi zmaga się pokrzywdzony z powodu błędu medycznego.

Odszkodowanie można uzyskać na drodze postępowania cywilnego, a jeśli roszczenie o odszkodowanie zostanie prawidłowo sformułowane i udowodnione istnieje duża szansa na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów oraz na sfinansowanie tych kosztów, które powinny zostać poniesione, lecz nie jest to możliwe z powodu braku funduszy.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Odszkodowanie za błąd medyczny”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz