Odwołanie oświadczenia przez sprawcę kolizji drogowej

Sporządzenie oświadczenia o przyznaniu się do spowodowania kolizji drogowej przez sprawcę wypadku jest aktem oświadczenia woli ze strony sprawcy wypadku i prowadzi do polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji bez konieczności wzywania Policji i wystawiania mandatu karnego.

Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie woli można uznać za nieważne, lub uchylić się od jego skutków jeżeli przy jego składaniu miała miejsce wada oświadczenia woli. Wady oświadczeń woli uregulowane zostały w art. 82-88 kodeksu cywilnego i należą do nich między innymi:brak świadomości lub swobody przy składaniu oświadczenia woli;złożenie oświadczenia dla pozoru;złożenie oświadczenia pod wpływem błędu, podstępu lub groźby drugiej strony.

Sprawca może starać się unieważnić swoje oświadczenie lub uchylić się od jego skutków wskazując opisane powyżej wady oświadczenia woli. Jednakże ubezpieczyciel weryfikuje każde oświadczenie sprawcy, najczęściej poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem poczty. W tym wypadku sprawca składa swojemu ubezpieczycielowi kolejne oświadczenie, w którym nie przyznaje się do spowodowania kolizji, czy też wskazuje inne okoliczności przebiegu zdarzenia.

Zachowanie takie nie skutkuje oczywiście automatyczną utratą możliwości dochodzenia od niego odszkodowania. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest wyjaśnienie okoliczności kolizji i ewentualnej odpowiedzialności. Potwierdzenie oświadczenia przez sprawcę znacznie upraszcza i przyspiesza proces ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłaty odszkodowania, jednak poza oświadczeniem sprawcy ubezpieczyciel ma jeszcze inne możliwości ustalenia odpowiedzialności sprawcy kolizji.

W przypadku, gdy sprawca nie potwierdzi złożonego oświadczenia lub złoży kolejne o innej treści ubezpieczyciel ustala sprawcę kolizji i swoją odpowiedzialność na podstawie obu tych oświadczeń oraz innych dowodów takich jak:

 • opinie rzeczoznawców;
 • zeznania uczestników zdarzenia i świadków;
 • dokumentacja fotograficzna;szkice zdarzenia;
 • zapisy monitoringu itp. 

Sytuacja taka w większości przypadków prowadzi do przedłużenia czasu oczekiwania na wydanie przez ubezpieczyciela decyzji o ustaleniu odpowiedzialności sprawcy i wypłacie odszkodowania. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez ubezpieczyciela postępowania wyjaśniającego i zbadania, a często również przeprowadzenia dodatkowych dowodów. 

Może się jednak zdarzyć, że odwołanie przez sprawcę kolizji oświadczenia doprowadzi do sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji przysługują dwie możliwości dochodzenia swojego roszczenia:

 • wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, w którym należy zażądać dostępu do akt na podstawie, których ubezpieczyciel podjął decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania oraz wskazać wszystkie okoliczności i dowody, które świadczą o odpowiedzialności sprawcy kolizji drogowej;
 • wystąpienie z powództwem do Sądu o naprawienie szkody bezpośrednio przeciwko sprawcy wypadku. Do powództwa należy załączyć pierwotne oświadczenie sprawcy kolizji i uzyskaną od ubezpieczyciela dokumentację dotyczącą szkody.

W procesie cywilnym zgodnie z art. 6 k.c. to na sprawcy kolizji będzie ciążyć obowiązek udowodnienia, że pierwotnie złożone przez niego oświadczenie zawierało wady, które mogą skutkować jego nieważnością, bądź uchyleniem jego skutków. Jeżeli nie uda mu się tego udowodnić Sąd uzna jego odpowiedzialność i zasądzi odszkodowanie, które w praktyce jest często znacznie wyższe niż odszkodowanie wyliczone przez ubezpieczyciela.

Adwokat Michał Miller 

One Reply to “Odwołanie oświadczenia przez sprawcę kolizji drogowej”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz