Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń:

  • merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy – chodzi tutaj o orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub albo jego braku,
  • niemerytoryczne dotyczące kwestii proceduralnych – np. umorzenie postępowania, zwrot wniosku, które co prawda kończą postępowanie, ale nie rozstrzygają merytorycznie czy mamy do czynienia ze zdarzeniem medycznym. 

Najważniejszym orzeczeniem jest to dotyczące zdarzenia medycznego, więc na nim skupię się w niniejszym artykule. Po zamknięciu posiedzenia komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia posiedzenia, co wynika  z art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 316§1 k.p.c. Orzeczenie wydawane jest po niejawnej naradzie. Orzeczenie zapada większością co najmniej ¾ głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego. W razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego.

Na posiedzeniu, na którym wydano orzeczenie przewodniczący komisji odczytuje jego treść przytaczając główne motywy rozstrzygnięcia. Następnie w terminie 7 dni sporządza się uzasadnienie, które doręcza się wnioskodawcy w ciągu kolejnych 7 dni. Pamiętać należy, że nie trzeba składać żadnego wniosku, gdyż komisja ma obowiązek sporządzić uzasadnienie.

Orzeczenie powinno zostać wydane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jednakże w praktyce termin ten ulega wydłużeniu z uwagi na obieg dokumentacji, oczekiwanie na opinię biegłego itp.

Pojawia się pytanie w jaki sposób uzyskać środki od ubezpieczyciela, gdy komisja uzna, że doszło do zdarzenia medycznego. Następuje to w praktyce w formie wydania przez komisję zaświadczenia w trybie art. 67k ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta albo w formie zaakceptowania przez wnioskodawcę propozycji zadośćuczynienia i odszkodowania przedstawionego przez ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67 k ust.8 ustawy. 

Podsumowując, orzeczenia wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończą postępowanie przed komisją. W przypadku gdy komisja uzna, że doszło do zdarzenia medycznego orzeczenie stanowi podstawę do tego by ubezpieczyciel zaproponował kwotę zadośćuczynienia, natomiast gdy nie zaproponuje komisja wydaje stosowne zaświadczenie, które stanowi tytuł wykonawczy.

Adwokat Ewelina Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną. Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadek na budowie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na bud [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał [...]

Czytaj więcej
blog images
Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który s [...]

Czytaj więcej