Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie w razie wypadku drogowego zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym:Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Jak wynika z przedstawionego powyżej przepisu obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, kiedy choć jeden z uczestników wypadku jest ranny lub zabity. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego o sygn. akt II KK 110/02 z dnia 11 czerwca 2002 r. – Obowiązek pozostania sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku i ochronie interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych interesów podmiotów uczestniczących w zdarzeniu.

W pozostałych przypadkach to od uczestników wypadku zależy czy wezwać Policję by przeprowadziła na miejscu wypadku niezbędne czynności i ukarała sprawcę wypadku mandatem, czy spisać oświadczenie i na tej podstawie dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela. Zarówno wezwanie Policji jak i spisanie oświadczenia ma  swoje wady i zalety, na których podstawie należy podjąć decyzję.

Spisanie oświadczenia ma następując zalety:

 • wraz z dokładnym obejrzeniem pojazdów uczestniczących w wypadku trwa maksymalnie do pół godziny czasu, więc stanowi wielką oszczędność czasu, gdyż na przyjazd Policji czasem trzeba czekać nawet kilka godzin, a wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i wystawienie mandatu karnego również potrwają przynajmniej godzinę czasu;
 • jest wystarczające do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela;
 • sprawca przyznaje się do spowodowania wypadku i odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdów, jednak unika mandatu karnego i punktów karnych.

Do wad spisania oświadczenia należy zaliczyć:

 • brak urzędowego dokumentu potwierdzającego przebieg wypadku, zakres uszkodzeń pojazdów i winę sprawcy;
 • sprawca, który spisał oświadczenie może je potem odwołać, co prowadzi do powstania problemów z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłatą odszkodowania;
 • uczestnicy wypadku mogą zmieniać zakres wskazanych uszkodzeń pojazdów, lub ubezpieczyciel może kwestionować powstanie niektórych uszkodzeń pojazdu, gdy poweźmie wątpliwość czy powstały one w wyniku zaistniałego wypadku.

Wezwanie policji ma następujące zalety:

 • przebieg zdarzenia, uszkodzenia pojazdów oraz wina sprawcy są stwierdzone urzędowym dokumentem i potwierdzone zdjęciami;
 • sprawca wypadku nie ma możliwości późniejszej zmiany swojego stanowiska i cofnięcia przyznania się do spowodowania wypadku;
 • uszkodzenia samochodów poza opisem w notatce policyjnej są udokumentowane na zdjęciach zrobionych przez policjantów, co daje możliwość późniejszej dokładnej weryfikacji stanu pojazdów po wypadku.

Wezwanie policji ma też jednak wady:

 • trwa kilkakrotnie dłużej niż samo spisanie oświadczenia;
 • sprawca wypadku chcąc uniknąć mandatu i punktów karnych może odmówić przyjęcia mandatu i skierować sprawę do Sądu, co przedłuży wypłatę odszkodowania do czasu wydania przez Sąd prawomocnego wyroku. W praktyce może to trwać nawet ponad rok czasu.Policjanci nie są związani opinią uczestników wypadku i mogą ocenić zdarzenie inaczej niż jego uczestnicy.

Podsumowując, to czy lepiej wezwać Policję na miejsce zdarzenia czy poprzestać na spisaniu oświadczenia zależy od okoliczności wypadku i stanowiska stron, które w nim uczestniczą. Jeżeli uszkodzenia samochodów nie są znaczne, a sprawca wypadku przyznaje się do jego spowodowania można poprzestać na spisaniu oświadczenia. Jeżeli jednak uszkodzenia są poważne, albo nie można dokładnie określić ich zakresu, lub występują jakiekolwiek inne wątpliwości, czy rozbieżności pomiędzy uczestnikami wypadku należy wezwać Policję by dokładnie wyjaśniła zaistniałą sytuację.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz