Postępowanie sądowe w sprawie błędu medycznego

Istnieje wiele sposobów dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego szpitala lub lekarza, a wniesienie powództwa przed sądem cywilnym jest jedną z nich.

W niniejszym artykule postaram się bardzo ogólnie odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda postępowanie sądowe i z czym ono się wiąże dla osoby poszkodowanej. Natomiast w kolejnych artykułach dokładnie wyjaśnię i opiszę poszczególne zagadnienia związane z procesem cywilnym.

Złożenie pozwu cywilnego w każdej sprawie jest ostatecznością i znajduje zastosowanie gdy zawiodły inne metody rozwiązania sprawy, jak pozstępowanie likwidacyjne, negocjacje, mediacje czy postępowania odrębne jak np. przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Natomiast w sprawie o błąd medyczny proces cywilny praktycznie zawsze jest koniecznością.

Oczywiście warto jest zgłosić sprawę do zakładu ubezpieczeń szpitala lub lekarza, prokuratury czy do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jednak koniec końców sprawa i tak znajdzie swój finał przed sądem cywilnym, albo ze względu na brak przyjęcia odpowiedzialności przesz szpital lub lekarza albo ze względu na zbyt niskie świadczenia, które będą skłonni zaoferować za popełniony przez siebie błąd.

Postępowanie sądowe przed sądem cywilnym rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za skutki błędu medycznego, tj. szpitalowi lub bezpośrednio lekarzowi. W pozwie trzeba dokładnie uzasadnić podstawy odpowiedzialności pozwanego, wskazać dowody na ich poparcie oraz roszczenia których się domagamy.

Od pozwu trzeba również wnieść opłatę w wysokości 5% kwoty, której się domagamy. Istnieje jednak możliwość by sąd zwolnił osobę poszkodowaną od wnoszenia tej opłaty, o czym napiszę szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów.

Po przyjęciu pozwu, sąd wyznaczy kilka rozpraw, na których będzie prowadził postępowanie dowodowe, tj. badał przedstawione dokumenty, słuchał zeznań poszkodowanego i powołanych w toku postępowania świadków. Może również dopuścić dowody z opinii biegłych różnych specjalizacji. Opinie te sporządzane są pisemnie, z możliwością późniejszego przesłuchania biegłego na rozprawie.

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, sąd zamyka rozprawę i udziela głosu stronom. W tak zwanych mowach końcowych zarówno powód i jego pełnomocnik oraz pozwany i reprezentujący go pełnomocnik, przedstawiają najważniejsze argumenty przemawiające za słusznością ich stanowiska, co stanowi formalne zakończenie postępowania przed Sądem I instancji.

Sąd ogłasza wyrok na podstawie wszystkich informacji, które pojawiły się w oku postępowania sądowego, zazwyczaj po dogłębnym zastanowieniu się, które może trwać nawet do dwóch tygodni. Wyrok ogłaszany jest ustnie wraz z krótkim uzasadnieniem, a jeżeli strony nie stawiły się na jego ogłoszenie. Jest im doręczany pocztą, jednak już bez uzasadnienia.

Zarówno powód jak i pozwany mają 7 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia i wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie przez sąd pełnego pisemnego uzasadnienia wyroku. Sąd powinien sporządzić uzasadnienie wyroku w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, jednak w praktyce można na nie czekać nawet i kilka miesięcy.

Od dnia otrzymania pisemnego uzasadnia wyroku, każda ze stron ma 14 dni na wniesienie apelacji od wyroku, co skutkuje ponownym rozpoznaniem sprawy przez sąd II instancji. Jeżeli żadna ze stron nie wniesie apelacji w terminie 14 dni od doręczenia jej uzasadnienia wyroku, wyrok staje się prawomocny, co znaczy, że jest ostateczny i nie można już go zmienić.

Prawidłowo wniesiona apelacja skutkuje ponownym rozpoznaniem sprawy przez Sąd II instancji, czyli jeżeli pozew był składany przed sądem rejonowym, to apelację będzie rozpoznawał sąd okręgowy, jeżeli natomiast pozew był składany przed sąd okręgowy to apelacje rozpozna sąd apelacyjny.

Wyrok sądu II Instancji zawsze jest prawomocny i nadaje się do wykonania z chwilą jego ogłoszenia. Wyjątkiem od tej reguły jest skarga kasacyjna, którą dokładnie opisze w jednym z kolejnych artykułów.

Postępowanie sądowe w sprawie o błąd medyczny trwa średnio ok. 2 lat przed sądem I instancji, a wniesienie apelacji przedłuża je co najmniej o dodatkowy rok czasu.

Koszty postępowania są bardzo różne i zależą od konkretnej sytuacji, co również opisze szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów.

Podsumowując, postępowanie cywilne jest dla wielu osób odstraszające, gdyż jest skomplikowane, długotrwałe i może generować wysokie koszty, bez gwarancji sukcesu. Jest to oczywiście uzasadnione podejście, jednak należy pamiętać, iż zlecając prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, przede wszystkim uczciwie oceni on szanse i ryzyko związane z wniesieniem sprawy do sądu, a ponadto większość czynności wykona osobiście, przygotuje do przesłuchań, które będą wymagać udziału osoby poszkodowanej oraz pomoże uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych jeżeli tylko będzie taka możliwość.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Postępowanie sądowe w sprawie błędu medycznego”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz