Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą. 

Renty z tytułu utraconego dochodu można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którego treścią „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty” 

Renta z tytułu utraconego dochodu ma na celu naprawienie szkody przyszłej, polegającej na nieosiągnięciu zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie osoba poszkodowana osiągnęłaby, gdyby nie doznała rozstroju zdrowia. 

By uzyskać rentę z tytułu utraconego dochodu należy spełnić łącznie trzy poniższe przesłanki: 

 • uszkodzenie ciała odniesione w wyniku błędu medycznego musi mieć charakter trwały; 
 • osoba poszkodowana musi wykazać całkowitą lub częściową niezdolność do wykonywania pracy; 
 • niezdolność do wykonywania pracy u osoby poszkodowanej musi być spowodowana przez lub być konsekwencją uszkodzenia ciała odniesionego w wyniku błędu medycznego; 

Wysokość renty zależy od wysokości faktycznie utraconych dochodów, gdyż szkoda wyraża się różnicą pomiędzy zarobkami, jakie osoba poszkodowana mógłby osiągnąć w okresie objętym rentą gdyby nie doznała uszczerbku na zdrowiu, a dochodami jakie osiąga w obecnym stanie zdrowia. Dodatki i premie do wynagrodzenia są niewątpliwie dochodem, a zatem powinny być uwzględniane przy obliczaniu renty wyrównawczej. 

Przyjmuje się więc hipotezę i ocenia, jakie dochody osoba poszkodowana osiągałaby, gdyby nie wystąpił wypadek. Jeżeli osoba poszkodowana w chwili wypadku pracowała jest to dość proste. Wystarczy bowiem udokumentować zarobki jakie osiągała przed wypadkiem poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z zakładu pracy. 

Wysokość osiąganego przez osobę poszkodowaną dochodu przed wypadkiem wylicza się przy uwzględnieniu wszystkich jego składników, do których możemy zaliczyć m.in: wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi, np. dodatkiem stażowym, premie, nagrody, nadgodziny, dodatkową pracę, w tym różne prace zlecone, możliwość osiągania dodatkowych dochodów, (np. kelnerzy często dostają napiwki), inne dochody poza wykonywaniem pracy. 

Sytuacja komplikuje się, gdy szkoda, która jest trwała, powstaje w dzieciństwie, w trakcie nauki w szkole bądź na studiach, czyli przed podjęciem przez osobę poszkodowaną jakiejkolwiek pracy, a nawet zdobyciem wiedzy i doświadczenia, które mogłoby wskazywać na wykonywany przez nią w przyszłości zawód. 

W takiej sytuacji do ustalenia wysokości zarobku będącego podstawą wyliczenia wysokości należnej osobie poszkodowanej renty niezbędne jest wnioskowanie przez analogię i przyjmowanie założenia, iż poszkodowany osiągałby podobne dochody, zarobki, jakie osiągają jego koledzy, czy koleżanki, np. ze studiów. Często stosowane jest również odniesienie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wymiar renty z tytułu utraconego dochodu może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od sytuacji i perspektyw osoby poszkodowanej. Zmiany wymiaru renty może żądać w każdym czasie zarówno osoba poszkodowana jak i zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń. 

Na koniec wskażę jeszcze, że nie jest możliwie zasądzenie renty w momencie, gdy szkoda, która jest podstawą ustalenia renty, jeszcze nie nastąpiła. Szkoda ta powinna bowiem już istnieć w momencie wydania orzeczenia w tym przedmiocie. Z tych powodów przyznanie renty z powodu utraty częściowej lub całkowitej zdolności do pracy na rzecz małoletniego, który jeszcze nie pracował możliwe jest jedynie z zastrzeżeniem daty przyszłej, od której stanie się ona wymagalna.

Adwokat Michał Miller 

One Reply to “Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC szpitala lub lekarza”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz