Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość z OC szpitala lub lekarza


Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na przyszłość. 

Podstawą prawną dochodzenia renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość jest jak w przypadku każdej renty art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty

Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość może być samoistną podstawą zasądzenia renty, jeżeli istnieje związek pomiędzy utratą szans, a ograniczeniem na przyszłość możliwości zarobkowych w stosunku do sytuacji osoby poszkodowanej przed doznaniem szkody, przy zachowanej zdolności do pracy, np. oszpecenie aktora, zmniejszenie sprawności zawodnika sportowego, ograniczenie ruchomości dłoni pianisty itp. 

Podstawa ta często towarzyszy innym podstawom przyznania renty, w szczególności w cięższych przypadkach uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, stanowiąc dodatkową okoliczność uzasadniającą zasądzenie świadczeń rentowych np. jeżeli sam fakt doznanego kalectwa zmniejsza obiektywnie szanse podjęcia pracy w zawodzie dotychczas wykonywanym przez osobę poszkodowaną. 

By uzyskać rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość należy spełnić łącznie trzy wskazane poniżej przesłanki: 

 • doznany w wyniku błędu medycznego uszczerbek na zdrowiu musi mieć charakter trwały; 
 • osoba poszkodowana musi wykazać, że jej widoki powodzenia na przyszłość uległy zmniejszeniu; 
 • zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość u osoby poszkodowanej musi być spowodowane przez błąd medyczny lub być konsekwencją uszczerbku na zdrowiu doznanego w skutek błędu medycznego; 

W związku z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym błędem medycznym można wymienić wiele rodzajów zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą ujawnić się u osoby poszkodowanej. 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt I C 116/13: „Sytuacja uprawniająca do ubiegania się o rentę z tytułu utraty widoków powodzenia na przyszłość wskazana w art. 444 § 2 k.c. ma miejsce, gdy poszkodowany, wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, pozbawiony zostaje szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ponieważ utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, a cechy te były istotne dla rozwoju jego kariery. W przypadku osoby małoletniej dotyczy to przypadków, w których poszkodowany utracił w części lub całkowicie możliwość uzyskania zdolności do pracy.”

Wśród takich sytuacji można wyróżnić, np. powstałe w wyniku błędu medycznego:

 • oszpecenie osoby wykonującej zawód aktora lub modelki;
 • trwałe uszkodzenie ciała skutkujące ograniczeniem sprawności u sportowca;
 • uszkodzenie narządu słuchu u muzyka lub dźwiękowca;
 • wszelkie urazy głowy skutkujące problemami neurologicznymi u osoby pracującej intelektualnie, np. inżyniera, prawnika, czy analityka;
 • uszkodzenie narządów mowy u lektora, czy piosenkarza. 

Wskazane powyżej przykłady stanowią jedynie przykładowe wyliczenie rodzajów zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą być podstawą do przyznania przez zakład ubezpieczeń renty. Każde szkoda wynikająca z doznanego w wyniku błędu medycznego uszczerbku na zdrowiu może stanowić podstawę do przyznania renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, jeżeli tylko zostanie w odpowiedni sposób wykazana. 

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość należy się osobie poszkodowanej w takiej wysokości w jakiej zmniejszyły się jej możliwości zarobkowe w związku z odniesioną w wyniku wypadku szkodą. Dla przykładu jeżeli osoba poszkodowana przed wypadkiem pracowała jako muzyk i osiągała z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł netto. W wyniku wypadku odniosła obrażenia dłoni, które uniemożliwiają jej dalszą pracę w zawodzie, jednak znalazła zatrudnienie jako nauczyciel z wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł netto, to może dochodzić przyznania jej renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość w wysokości 2.000 zł netto.

Wymiar renty z tytułu utraconego dochodu może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od sytuacji i perspektyw osoby poszkodowanej. Zmiany wymiaru renty może żądać w każdym czasie zarówno osoba poszkodowana jak i zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń. 

Na koniec wskażę jeszcze, że nie jest możliwie zasądzenie renty w momencie, gdy szkoda, która jest podstawą ustalenia renty, jeszcze nie nastąpiła. Szkoda ta powinna bowiem już istnieć w momencie wydania orzeczenia w tym przedmiocie. Z tych powodów przyznanie renty z powodu utraty częściowej lub całkowitej zdolności do pracy na rzecz małoletniego, który jeszcze nie pracował możliwe jest jedynie z zastrzeżeniem daty przyszłej, od której stanie się ona wymagalna.  

Adwokat Michał Miller  

One Reply to “Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość z OC szpitala lub lekarza”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz