Strona główna » Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

W Polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC;
 • Ubezpieczenie Autocasco – AC;
 • Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne;
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – NNW;
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej;
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą;
 • Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. W ramach tego ubezpieczenia zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić określone świadczenie, tj. wypłacić osobie poszkodowanej odszkodowanie w zastępstwie ubezpieczonego, tj. sprawcy szkody w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, tj. wyrządzenia szkody. W zamian za ochronę ubezpieczeniową jego odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony zobowiązuje się do opłacania na rzecz ubezpieczyciela składki. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w momencie powstania obowiązku naprawienia szkody przez osobę ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej.Poszkodowany może dochodzić swojego roszczenia zarówno od ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonego, którzy odpowiadają jak dłużnicy solidarni, tj. spełnienie roszczenia przez któregokolwiek z nich powoduje wygaśnięcie roszczenia zarówno w stosunku do ubezpieczyciela jak i ubezpieczonego. Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W praktyce o zgłoszonym roszczeniu ubezpieczyciel powiadamia ubezpieczonego i po potwierdzeniu jego odpowiedzialności spełnia zgłoszone roszczenie, tj. wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej. 

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel odpowiada w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, czyli pokrywa całą wyrządzoną przez niego szkodę. Ograniczenia tej reguły wprowadzają zapisy umowy ubezpieczenia, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona w konkretnie wskazanych przypadkach, np. klęski żywiołowej, lub do określonej sumy, tzw. sumy gwarancyjnej, wyznaczającej górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na określoną kwotę. 

Ubezpieczenie Autocasco

 

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym, posiadacza pojazdu mechanicznego. Na podstawie umowy ubezpieczenia Autocasco zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez ubezpieczonego również z jego winy lub z przyczyn od niego niezależnych, np. naprawa szkód powstałych w wyniku spowodowania wypadku przez ubezpieczonego lub gradobicia.

Dokładny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od wybranego przez ubezpieczonego zakresu ubezpieczenia, który określony jest przez ogólne warunki ubezpieczenia. Ubezpieczony może zazwyczaj wybrać jeden z kilku wariantów ubezpieczenia, jednak nie ma znaczącego wpływu na szczegółową treść oferty. Jest to tak zwana umowa adhezyjna, w której ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia na zaproponowanych mu wcześniej ustalonych warunkach, jednak nie ma możliwości ich negocjacji ani wpływu na ich dokładną treść. W praktyce im wyższą składkę zdecyduje się płacić ubezpieczony, tym wyższe i pełniejsze ubezpieczenie w zamian otrzymuje od ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Autocasco należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia ustalonymi przez daną firmę ubezpieczeniową by ustalić dokładny zakres oferowanego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie Assistance

 

Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne jest ubezpieczeniem majątkowym, które zapewnia ochronę kierowcy i jego pasażerów w trakcie podróży przede wszystkim w zakresie pomocy medycznej i technicznej tj. w związku z wypadkiem drogowym, chorobą lub awarią samochodu. W ramach ubezpieczenia Assistance mogą jednak znajdować się również inne usługi np. prawne, czy informacyjne. Ubezpieczenie to zawierane jest zazwyczaj przy okazji zawierania umowy ubezpieczenia samochodu, domu lub podróży. Ubezpieczony może swobodnie kształtować warunki umowy, w granicach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – NNW

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych i polega na objęciu ochroną życia i zdrowia osób ubezpieczonych, np. kierowcy i jego pasażerów. Powstanie prawa do świadczenia uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną wypadku w warunkach przewidzianych w zawartym ubezpieczeniu. Jest to krótkoterminowe ubezpieczenie, zazwyczaj zawierane na okres od 1 tygodnia do 1 roku czasu, przy okazji zawierania ubezpieczenia OC lub wyjazdu wakacyjnego, służbowego itp. Zawarcie ubezpieczenia NNW jest dobrowolne i w pełni zależne od woli ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym, które ma na celu pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów pomocy prawnej, tj. kosztów prowadzenia sprawy przed sądem i wynagrodzenia prawnika w związku z prowadzonym przez ubezpieczonego procesem. Rodzaje spraw objętych ubezpieczeniem i jego okres zależą od ustaleń konkretnej umowy, które mogą być swobodnie kształtowane przez strony.Należy podkreślić, że ubezpieczenie ochrony prawnej nie pokrywa kosztów grzywny, odszkodowania, nawiązki lub kosztów związanych z zawartą ugodą, które są wynikiem postępowań sądowych. 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą jest kolejnym dodatkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym. Zapewnia ono pokrycie przez ubezpieczyciela niezbędnych kosztów związanych z pomocą, leczeniem, w tym zakupionymi lekami oraz ewentualnym transportem do kraju ubezpieczonego.Strony mogą swobodnie kształtować warunki ubezpieczenia w granicach przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdyż koszty leczenia za granicą mogą być nawet kilkakrotnie wyższe niż w Polsce oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdyż np. w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych należy upewnić się, że zawarta umowa przewiduje odpowiedzialność ubezpieczyciela w takich okolicznościach.

Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych

 

Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób również jest dobrowolnym, dodatkowym ubezpieczeniem majątkowym. Przedmiotem ubezpieczenia są w tym przypadku bagaże i rzeczy osobiste  ubezpieczonego, w tym sprzęt sportowy, fotograficzny, elektroniczny, okulary zegarki itp. W większości wypadków z ubezpieczenia wyłączone będą rzeczy o większej wartości takie jak biżuteria, pieniądze czy inne środki płatnicze, które można dodatkowo indywidualnie ubezpieczyć. 

Strony mogą swobodnie kształtować warunki ubezpieczenia w granicach przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które oferowane może być w dwóch wariantach tj. ubezpieczenia wartości rzeczywistej – z uwzględnieniem zużycia i spadku wartości oraz wartości odtworzeniowej – rynkowa wartość za którą można odkupić utracone rzeczy.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

1 komentarz do “Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*