Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej nie można wnieść od każdego wyroku.

Zgodnie z art. 3982 kodeksu postępowania cywilnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach:

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych,
 • o rozwód,
 • o separację,
 • o alimenty,
 • o czynsz najmu lub dzierżawy,
 • o naruszenie posiadania,
 • dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych,
 • o deputaty lub ich ekwiwalent,
 • rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym,
 • od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

Powyższa lista jest bardzo długa, jednak spraw dotyczących ustalenia lub dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych na niej nie ma, a więc o ile wartość sprawy przekracza 50.000,00 zł, istnieje możliwość by wnieść skargę kasacyjną.

Skargę kasacyjną można oprzeć na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być wyłącznie zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

W praktyce, by skarga kasacyjna została przyjęta do rozpoznania w sprawie musi zostać popełnione poważne naruszenie prawa materialnego lub procedury cywilnej albo musimy mieć do czynienia z kwestią sporną w dotychczasowym orzecznictwie sądowym. Zagadnienia te należy opisać we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, który stanowi załącznik do skargi kasacyjnej.

Stosownie do art. 871 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Jest to wyjątkowy przypadek, kiedy strona, w tym przypadku poszkodowany błędem medycznym pacjent nie może sam złożyć skargi kasacyjnej. Zgodnie z przepisami prawa, głównie z uwagi na wyjątkowo duży stopień profesjonalizmu i skomplikowania postępowania kasacyjnego złożyć skargę kasacyjną, a następnie występować przed Sądem Najwyższym może jedynie adwokat lub radca prawny.

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron. Jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, skarżący złożył w skardze kasacyjnej wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie lub jeżeli przemawiają za tym inne względy, Sąd Najwyższy może zdecydować o rozpoznaniu skargi kasacyjnej na rozprawie.  

Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Sąd Najwyższy w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie. Sprawę rozpoznaje w tym wypadku inny sędzia niż ten, który wydał zaskarżony wyrok.

Ponadto sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy.

Podsumowując, skarga kasacyjna stanowi ostatnią możliwość zmiany niekorzystnego wyroku w sprawie, jednak by ją złożyć należy spełnić wiele opisanych powyżej przesłanek. Postępowanie kasacyjne przed sądem najwyższym jest postępowaniem szczególnym, mającym na celu wyjaśnianie kwestii trudnych, budzących wątpliwości i spory w doktrynie. Nie powinno być nadużywane, a skargi kasacyjne powinny być wnoszone jedynie w przypadkach wyjątkowych, gdy z uwagi na skomplikowany charakter sprawy koniecznym jest odwołanie się do autorytetu Sądu Najwyższego.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz