Subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie przygotowawcze po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest prowadzone przez prokuratora, który zbiera dowody, przesłuchuje świadków, a na koniec przekazuje zebrane materiały biegłemu lekarzowi w celu uzyskania oceny czy w danej sprawie został popełniony błąd medyczny i czy wypełnia on znamiona któregoś z przestępstw określonych w przepisach kodeksu karnego.

W wielu przypadkach, nawet jeżeli w sprawie został popełniony błąd medyczny, gdyż lekarz postąpił w trakcie leczenia pacjenta w sposób niezgodny z zasadami sztuki i wiedzy medycznej, to zachowanie lekarza nie wyczerpuje znamion żadnego z przestępstw określonych w kodeksie karnym.

W tej sytuacji prokurator wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, co skutkuje zakończeniem postępowania karnego w danej sprawie. Oczywiście postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania można zażalić, co dokładnie opisałem w jednym z poprzednich artykułów, jednak kolejne postanowienie o umorzeniu postępowania jest już ostateczne. W tej sytuacji, jeżeli pokrzywdzony pacjent chce by postępowanie karne w tej sprawie nadal się toczyło musi złożyć subsydiarny akt oskarżenia.

Zgodnie z treścią art. 55 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego „razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez pełnomocnika, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i art. 333 § 1”

Zgodnie z powyższymi przepisami subsydiarny akt oskarżenia powinien być sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego i złożony do właściwego sądu w terminie miesiąca od doręczenia pokrzywdzonemu ponownego postanowienia o umorzeniu postępowania.

Subsydiarny akt oskarżenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;
 • dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody;
 • wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (przepisy dotyczące tzw. recydywy);wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada;
 • wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy;
 • listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda;
 • wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel.

Ponadto do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną oskarżenia.

Po złożeniu do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia, który spełnia powyższe wymagania prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie czternastu dni akt postępowania przygotowawczego.

Prokurator może w każdym czasie wstąpić do sprawy wszczętej na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego, stając się oskarżycielem publicznym. Postępowanie toczy się wówczas z oskarżenia publicznego, a pokrzywdzony, który wniósł akt oskarżenia, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego co wynika bezpośrednio z treści art. 55 § 4 kodeksu postepowania karnego.

W praktyce zazwyczaj to pokrzywdzony musi występować w roli prokuratora i prowadzić postępowanie karne przeciwko lekarzowi. Udowodnienie lekarzowi winy w procesie karnym bez udziału prokuratora jest bardzo trudnym zadaniem, jednak nie niemożliwym.

W niektórych przypadkach jest to jedyna możliwość pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za popełnione przez niego w procesie leczenia błędy, jednak w większości przypadków warto rozważyć postępowanie cywilne lub postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W tych postępowaniach dużo łatwiej jest wykazać odpowiedzialność lekarza.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o błąd medyczny”

 1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz