Udział adwokata w sprawie o Błąd Medyczny

W niniejszym artykule dokładnie opisze na czym polega udział adwokata w kolejnych etapach postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego od szpitala lub lekarza. 

Proces dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest procesem bardzo skomplikowanym i długotrwałym, jeżeli chcemy uzyskać należne nam świadczenia w pełnej wysokości. Popełnienie błędów, lub niedopilnowanie prawidłowych ustaleń na jego wcześniejszych etapach może skutkować zaniżeniem lub nawet całkowitą odmową wypłaty należnych świadczeń

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 

Przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych prowadzi się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego. Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w sprawach, które nie są w niej uregulowane, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

O ile samo postępowanie przed komisją jest w dużym stopniu odformalizowane, dzięki czemu ma być prostsze i szybsze od postępowania sądowego, to już złożenie wniosku do komisji wszczynającego postępowanie wymaga spełnienia wielu warunków formalnych i dokładnego przedstawienia podstaw zarzutów wobec szpitala. 

Postępowanie kończy się stwierdzeniem czy doszło, czy nie doszło do zdarzenia medycznego, czyli potocznie mówiąc błędu medycznego. W praktyce jednak, nawet jeżeli komisja stwierdzi, że do zdarzenia doszło i szpital ponosi za nie winę, nie jest to równoznaczne z zakończeniem sprawy, gdyż komisja nie orzeka o wysokości należnych osobie poszkodowanej świadczeń.

Propozycję ugody w tym wypadku przestawia szpital lub reprezentujący go zakład ubezpieczeń. W większości przypadków, są one niestety niewspółmiernie niskie w stosunku do szkody poniesionej przez osobę poszkodowaną, dlatego też w celu uzyskania świadczeń w pełnej wysokości należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 

Udział w postępowaniu karnym 

Znaczna część zdarzeń medycznych, w skutek których osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała może stanowić przestępstwo z art. 155 k.k., art. 156 § 1 k.k., art. 157 § 1 i 2 k.k., art. 160 k.k. lub art. 162 kodeksu karnego. W takim wypadku wypłata świadczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego będzie ściśle powiązana z zakończeniem postępowania karnego i ustaleniem winy szpitala lub lekarza. Aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym może osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. 

W postępowaniu przygotowawczym prokuratura zbiera dowody, przesłuchuje świadków, ewentualnie powołuje biegłych lub przeprowadza eksperymenty procesowe w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz odpowiedzialności szpitala lub lekarza za jego skutki. 

Jest to bardzo ważny etap procesu dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń, gdyż w przypadku przyjęcia przez prokuraturę błędnych ustaleń na tym etapie ich późniejsza zmiana może być bardzo skomplikowana, a nawet niemożliwa. W praktyce może to skutkować utratą możliwości dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń. 

Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń 

Na etapie likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń należy dokładnie wykazać podstawę odpowiedzialności oraz poniesione przez poszkodowanego uszczerbki na zdrowiu i ich konsekwencje. W wielu przypadkach niewystarczającym jest opisanie urazów poniesionych przez osobę poszkodowaną, czy poparcie ich dokumentacją medyczną. Żeby skutecznie dochodzić roszczenia w pełnej wysokości trzeba je udowodnić, tak by zakład ubezpieczeń nie mógł go podważyć, a następnie, żeby sąd nie miał wątpliwości, że dane roszczenie jest należne i przede wszystkim, że jest należne w wysokości, w jakiej się go domagamy od zakładu ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń często proponuje polubowne zakończenie sprawy oferując wyższą kwotę świadczeń niż pierwotnie przyznana w zamian za zrzeczenie się roszczeń na przyszłość. Taka sytuacja zapewnia natychmiastowe dodatkowe środki pieniężne, jednak uniemożliwia późniejsze wystąpienie przeciwko zakładowi ubezpieczeń na drogę postępowania sądowego, lub wystąpienie z dodatkowymi roszczeniami. 

Po podpisaniu ugody nie dostaną już Państwo żadnych pieniędzy z tytułu poniesionej w wyniku wypadku szkody, nawet jeżeli po pewnym czasie ujawnią się dodatkowe skutki błędu medycznego, o których nie mieli Państwo pojęcia w momencie podpisywania ugody. 

Postępowanie sądowe 

Ostatnim etapem dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest postępowanie przed sądem. Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie kwot wypłacanych roszczeń, co rodzi konieczność skierowania powództwa do sądu cywilnego. Z mojej praktyki wynika, iż w każdym przypadku gdy posiadamy dobrze udokumentowany uszczerbek na zdrowiu powstały w skutek błędu medycznego składając pozew do sądu uzyskamy wyższe świadczenia niż w ramach ugody zawartej z zakładem ubezpieczeń. 

Często w wyniku postępowania sądowego uzyskiwane roszczenia są nawet kilkakrotnie wyższe od tych przyznanych przez zakład ubezpieczeń. Dlatego etap sądowy jest najważniejszym i najskuteczniejszym etapem dochodzenia roszczeń. 

Wynagrodzenie za świadczone usługi 

Powszechnie przyjętą praktyką za prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń jest ustalenie procentowego wynagrodzenia od kwoty uzyskanego świadczenia. W zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy wynagrodzenie wacha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wynagrodzenie pełnomocnika w sprawie o dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego stanowi niezbędny koszt poniesiony przez osobę poszkodowaną, w związku z czym można dochodzić jego zwrotu od podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody. 

W świetle powyższego, powierzenie sprawy adwokatowi nie musi pociągać za sobą konieczności ponoszenia przez osobę poszkodowaną wysokich kosztów zastępstwa procesowego i reprezentacji, gdyż wszystko zależy od warunków konkretnej umowy zawartej z adwokatem. 

Adwokat Michał Miller 

One Reply to “Udział adwokata w sprawie o Błąd Medyczny”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz