Udział osoby poszkodowanej w postępowaniu karnym

Znaczna część zdarzeń medycznych, w skutek których osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała może stanowić przestępstwo z art. 155 k.k., art. 156 § 1 k.k., art. 157 § 1 i 2 k.k., art. 160 k.k. lub art. 162 kodeksu karnego. W takiej sytuacji prokuratura na wniosek osoby poszkodowanej wszczyna postępowanie karne w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a następnie ukarania winnego zaistniałego zdarzenia. 

Prawo do udziału w postępowaniu przygotowawczym od momentu jego wszczęcia ma osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik. Pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. 

Z perspektywy osoby poszkodowanej w skutek błędu medycznego lub osób najbliższych osoby, która poniosła śmierć w skutek błędu medycznego postępowanie karne jest istotne przede wszystkim z dwóch powodów:

 • ustalenie czy w danej sprawie nastąpiło zdarzenie medyczne, potocznie nazywane błędem medycznym, ustalenie osoby odpowiedzialnej za popełnienie błędu i wymierzenie jej odpowiedniej kary;
 • uzyskanie podstawy odpowiedzialności szpitala lub lekarza niezbędnej do ubiegania się odszkodowanie lub zadośćuczynienie z polisy OC. 

Przedstawiona przeze mnie kolejność nie jest przypadkowa, gdyż przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego i ustaleniem winy lekarza bądź szpitala, zakład ubezpieczeń nie będzie chciał wypłacić osobie poszkodowanej należnych jej świadczeń. 

W większości przypadków w trakcie postępowania karnego sprawca nie przyznaje się do winy, a żeby mu ją udowodnić prokuratura musi przeprowadzić szereg dowodów, w tym przesłuchać świadków zdarzenia, zbadać medyczną i przekazać sprawę biegłemu, który na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy wskaże czy i kiedy doszło da zawinienia szpitala lub lekarza. 

Zgodnie z art. 299 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, natomiast na podstawie art. 300 kodeksu postępowania karnego przysługują mu następujące uprawnienia:

 • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;
 • uczestniczenia w tych czynnościach;
 • korzystania z pomocy pełnomocnika;
 • złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;
 • końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego;
 • składania zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego;
 • zaskarżenia postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze

Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu postępowanie przygotowawcze to często proces długotrwały. W większości przypadków od momentu zdarzenia do przekazania sprawy do sądu wraz z aktem oskarżenia trwa ono do roku czasu.  

Ponadto jest to proces bardzo skomplikowany, w którym najdrobniejsze szczegóły mogą zaważyć na prawidłowym ustaleniu czy w danej sprawie mamy do czynienia z błędem medycznym, czy też postepowanie lekarza bądź szpitala było zgodne z zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej.   

Wszystkie te okoliczności mają podstawowy wpływ na wymiar kary dla osoby winnej spowodowania błędu medycznego oraz kwotę należnego osobie poszkodowanej zadośćuczynienia i odszkodowania, dlatego bardzo ważnym jest, by aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym od momentu jego wszczęcia, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Adwokat Michał Miller 

One Reply to “Udział osoby poszkodowanej w postępowaniu karnym”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz