Wypłata odszkodowania z polisy OC – Termin

Każda szkoda jest zdarzeniem bardzo nieprzyjemnym i powodującym wiele problemów niezależnie od jej rozmiaru i stopnia skomplikowania. Naturalnym jest również, chęć jej jak najszybszego naprawienia i zapomnienia o tej nieprzyjemnej sytuacji.

Niestety towarzystwa ubezpieczeń, na których spoczywa obowiązek naprawy poniesionej szkody w ramach polisy OC sprawcy wypadku czy błędu medycznego wcale nie spieszą się by wypłacić osobom poszkodowanym należne im świadczenia z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.

Przepisy ustawy określające czas na wypłatę roszczeń odszkodowawczych z polisy OC

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakładu ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez Poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W terminie, 30 dni od złożenia zgłoszenia szkody, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Ile w praktyce trwa wypłata odszkodowania z polisy OC sprawcy

Przedstawione powyżej ustawowe terminy wypłaty świadczeń z polisy OC sprawcy nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości i różnorodności zgłoszonych roszczeń.

Generalnie mniej skomplikowane szkody rzeczowe, czyli np. za uszkodzony samochód, są likwidowane we wskazanym terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Oczywiście dotyczy to jedynie wypłaty kwoty bezspornej, czyli wyliczonej przez zakład ubezpieczeń kwoty, która ich zdaniem ma być wystarczająca do naprawienia powstałej szkody. Należy pamiętać, że w większości przypadków kwota bezsporna jest znacząco zaniżona, odpowiednie odszkodowanie może być nawet kilkukrotnie wyższe.

Zdecydowana większość spraw dotyczących wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia trwa co najmniej 90 dni lub więcej z uwagi na konieczność uzyskania dokumentacji karnej lub nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach, wyroku sądu karnego skazującego sprawcę powstałej szkody. W takiej sytuacji termin wypłaty świadczeń odszkodowawczych może się przedłużyć nawet do kilku lat, gdyż postępowania karne trwają bardzo długo.

Najbardziej skomplikowane są jednak sprawy o wypłatę roszczeń rentowych, które praktycznie w każdym przypadku trwają latami, gdyż ich wykazanie i wyliczenie jest bardzo skomplikowane. Dlatego jeżeli skutki wypadku są na tyle poważne, że uzasadniają dochodzenie roszczeń rentowych zdecydowanie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika takiego jak adwokat czy radca prawny specjalizującego się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Wypłata odszkodowania z polisy OC – Termin”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz