Strona główna » Wyrok Sądowy

Wyrok Sądowy

Wyrok sądowy

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpienie związane z popełnionym błędem medycznym oraz poddawaliśmy się kolejnym badaniom przeprowadzanym przez biegłych lekarzy sądowych.

Czy będzie korzystny dla nas, czy też dla strony przeciwnej zależy od całego szeregu czynności, które wykonaliśmy w trakcie procesu, zebranych przed procesem dowodów oraz tego jak skutecznie zaprezentowane zostało nasze stanowisko w pozwie, w trakcie przesłuchań i ostatecznie podczas mowy końcowej.

 

Wyroki sądowe cywilne

 

Wyrok w sprawie błędu medycznego zazwyczaj nie jest ogłaszany zaraz po zakończeniu rozprawy. Sprawy te są na tyle skomplikowane, że sędzia potrzebuje więcej czasu, by dokładnie przemyśleć wszystkie jej aspekty, począwszy od tak decydującej kwestii jak to czy w sprawie doszło do popełnienia błędu medycznego, aż po ustalenie należnych osobie poszkodowanej z tego tytułu świadczeń.

Jeżeli w sprawie orzeka kilku sędziów, albo sędzi i ławnicy to zgodnie z art. 324 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego „Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sędziów. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia albo uzasadnieniem, jeżeli ma być wygłoszone, oraz spisanie sentencji wyroku. Przewodniczący zbiera głosy sędziów według ich starszeństwa służbowego, a ławników według ich wieku, poczynając od najmłodszego, sam zaś głosuje ostatni. Sprawozdawca, jeżeli jest wyznaczony, głosuje pierwszy. Wyrok zapada większością głosów. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem uzasadnienia. W razie zgłoszenia zdania odrębnego nie wygłasza się uzasadnienia.”

 

Ogłoszenie wyroku w sprawie cywilnej

 

Sąd ma prawo odroczyć ogłoszenie wyroku maksymalnie o dwa tygodnie od dnia, w którym zakończyła się rozprawa. Na wyznaczonym terminie ogłoszenia wyroku, sędzia odczyta już wcześniej przygotowany wyrok oraz wyjaśni główne powody, dla których zdecydował właśnie w taki sposób.

Strony ani ich pełnomocnicy nie mają obowiązku stawić się na ogłoszenie wyroku. Podczas ogłoszenia wyroku strony nie mają też prawa głosu, mogą jedynie wysłuchać wyroku i jego uzasadnienia. To czy strony stawią się na ogłoszenie wyroku nie wpływa w żaden sposób na jego treść, gdyż jest on już wcześniej przygotowany, jednak warto się stawić, by posłuchać ustnego uzasadnienia wyroku, co może być pomocne przy sporządzaniu ewentualnej apelacji lub ocenie szans apelacji drugiej strony procesu.

W wyroku sędzia orzeka odnośnie każdego ze zgłoszonych przez powoda roszczeń. Każde roszczenie może zostać przez sąd uwzględnione w całości, uwzględnione w części lub oddalone. Wyrok powinien również zawierać postanowienie o rozliczeniu kosztów procesu i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od strony przegranej na rzecz strony zwycięskiej. Sędzia może jednak określić jedynie podstawowe zasady podziału kosztów procesu, a szczegółowe rozliczenie pozostawić referendarzowi sądowemu, który wyda w późniejszym okresie szczegółowe postanowienie w tym zakresie.

 

Uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej

 

Od dnia ogłoszenia wyroku strona ma 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia, które jest podstawą do ewentualnego sporządzenia i wniesienia apelacji. Jeżeli strona nie stawi się na ogłoszenie wyroku, sąd doręcza jej odpis wyroku, a siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku biegnie od dnia odebrania przez stronę listu z wyrokiem.

Pisemne uzasadnienie wyroku jest doręczane jedynie stronie, które złożyła wniosek o jego wydanie i doręczenie. Od dnia doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku strona ma 14 dni na ewentualne sporządzenie apelacji. Jeżeli strona ma profesjonalnego pełnomocnika, termin do wniesienia apelacji liczy się osobno dla strony i osobno dla jej pełnomocnika od dnia, w którym każde z nich otrzymało uzasadnienie wyroku. Wszystkie zagadnienia związane z apelacją opisze dokładnie w moim kolejnym artykule.

 

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądowego

 

Wyrok, od którego nie zostanie złożona apelacja staje się prawomocny w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku, a jeżeli wniosek o pisemne uzasadnienie nie został złożony to wyrok staje się prawomocny po upływie 21 dni od jego ogłoszenia.

Jeżeli od wyroku sądowego zostanie wniesiona apelacja wyrok nie jest prawomocny aż do zakończenia postępowania apelacyjnego. Jeżeli sąd apelacyjny podtrzyma lub zmieni wyrok sądu I instancji to staje się od prawomocny z chwilą wydanie wyroku przez sąd apelacyjny.

Sąd apelacyjny może jednak uchylić wyrok i przekazać go do sądu I instancji celem ponownego rozpoznania sprawy. W takim przypadku cała procedura zaczyna się od nowa, a od ponownie wydanego wyroku znowu można złożyć apelację.

Tak to wygląda w teorii, gdyż w praktyce uprawomocnienie wyroku musi stwierdzić sędzia wydając stosowne postanowienie i przybijając pod nim pieczątkę. W praktyce może to trwać nawet kilka miesięcy. Oczywiście niezależnie od daty, w której prawomocność zostanie faktycznie przez sędziego stwierdzona, wyrok oficjalnie staje się prawomocny z datą wcześniejszą wynikającą z przepisów prawa, co opisałem w poprzednim akapicie.

 

Termin wypłaty odszkodowania po wyroku sądowym

 

Wszystkie świadczenia odszkodowawcze zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu wypłacane są zazwyczaj do 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. Ubezpieczyciele zazwyczaj przestrzegają terminu wypłaty odszkodowania, gdyż prawomocny wyrok po nadaniu mu klauzuli wykonalności jest tytułem egzekucyjnym, który upoważnia do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Odszkodowanie po wyroku sądowym powinno zostać wypłacone przez ubezpieczyciela bez dodatkowego wezwania, gdyż reprezentujący je adwokat czy radca prawny sam powinien dopilnować sprawnej realizacji prawomocnego wyroku.

W praktyce jednak zawsze warto się o to upomnieć. Wystarczy przesłać maila z załączonym skanem prawomocnego wyroku zasądzającego odszkodowanie do pełnomocnika reprezentującego ubezpieczyciela lub opiekuna szkody i pieniądze dosyć szybko powinny trafić na Państwa konto.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

1 komentarz do “Wyrok Sądowy”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*