Zawieszenie postępowania

Każde postępowanie może zostać zawieszone na określony czas z powodu obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie sprawy. Istotą zawieszenia postępowania jest jego tymczasowość – po ustaniu przyczyn postępowanie jest wznawiane i trwa dalej.

Celem zawieszenia postępowania jest zazwyczaj uniknięcie sytuacji, gdy w jednej sprawie toczy się kilka postępowań, a każde z nich może doprowadzić do wyjaśnienia spornych okoliczności. W przypadku, gdyby nie istniała instytucja zawieszenia postępowania mogłoby również dochodzić do sytuacji, gdy w jednej sprawie zapadałoby kilka prawomocnych rozstrzygnięć, a poszkodowany mógłby otrzymać kilka razy zadośćuczynienie i odszkodowanie.

W przypadku postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych o zawieszeniu postępowania decyduje skład komisji, gdy poweźmie wiedzę o przeszkodach w dalszym prowadzeniu sprawy. Często informacja taka pochodzi od Wnioskodawcy lub od pełnomocnika szpitala.

Podczas składania wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy podpisać oświadczenie, że w związku z daną sprawa nie toczy się postępowanie cywilne, karne czy też w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

Podobne oświadczenie należy złożyć na każdym kolejnym posiedzeniu wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W przypadku, gdy w trakcie postępowania okaże się, iż w sprawie rozpoczęło się inne postępowanie wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zawiesi toczące się postępowanie wracając do niego dopiero po uzyskaniu informacji o zakończeniu innego postępowania.

Zawieszenie postępowania z urzędu

Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może zostać zawieszone na określony czas na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta albo na podstawie ogólnych przepisów k.p.c do których odsyła ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z przepisem art. 67b ust.2 pkt 1 ww. ustawy postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.

W postępowaniu karnym istnieje możliwość, by pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy wnioskował o orzeczenie na swoją rzecz odszkodowania na podstawie art. 46§1 k.k. Zgodnie z art. 46§2 k.k. zamiast obowiązku naprawienia szkody sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości do 200 000 zł. Właśnie w takich przypadkach ma zastosowanie zawieszenie postępowania, a później jego umorzenie, jeśli poszkodowany otrzyma nawiązkę.

Zawieszenie postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nastąpi również na podstawie odesłania do przepisów k.p.c. zawartego w art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z tą regulacją zastosowanie znajdzie art. 173 k.p.c i art. 174 k.p.c.

Z zawieszeniem postępowania będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy:

 • z uwagi na siłę wyższą nie będzie możliwe procedowanie komisji;
 • w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
 • jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
 • jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
 • jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku;
 • jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

We wszystkich ww. przypadkach powinno nastąpić zawieszenie postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych z urzędu, a ponowne podjęcie powinno mieć miejsce dopiero po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania.

Podsumowując, zawieszenie postępowania ma chronić przed równoległym toczeniem się kilku postępowań mających na celu wyjaśnienie okoliczności dotyczących jednego zdarzenia.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Zawieszenie postępowania”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz