yandex

Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń

Czerwiec 27, 2019

Wypłata odszkodowania z polisy OC – Termin

Każda szkoda jest zdarzeniem bardzo nieprzyjemnym i powodującym wiele problemów niezależnie od jej rozmiaru i stopnia skomplikowania. Naturalnym jest również, chęć jej jak najszybszego naprawienia i […]
Czerwiec 27, 2019

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty

Artykuł 415 kodeksu cywilnego stanowi „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Jest to jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego. Jej […]
Czerwiec 27, 2019

Odmowa wypłaty odszkodowania – Odwołanie

Wiele osób zgłasza się do Nas z prośbą o pomoc po otrzymaniu od towarzystwa ubezpieczeń pisma zawierającego odmowę wypłaty odszkodowania w zgłoszonej sprawie dotyczącej błędu medycznego […]
Wrzesień 4, 2017

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń

W art. http://bladszpitala.pl/odmowna-decyzja-zakladu-ubezpieczen-w-sprawie-bledu-medycznego/ wskazałam, że zakłady ubezpieczeń w przeważającej większości odmawiają uznania swojej odpowiedzialności za błąd medyczny popełniony w szpitalu. W decyzjach zakłady ubezpieczeń standardowo wskazują, iż podjęte […]
Sierpień 21, 2017

Odmowna decyzja zakładu ubezpieczeń w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule http://bladszpitala.pl/zgloszenie-szkody-do-szpitala/ opisałam jaki sposób zgłaszania szkody do zakładu ubezpieczeń jest w mojej ocenie najlepszy. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie szkody inicjuje postępowanie przed zakładem […]
Sierpień 14, 2017

Zgłoszenie szkody do szpitala

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie czy warto zgłaszać szkodę do szpitala, czy też do zakładu ubezpiecezń oraz jak wygląda proces zgłaszania szkody do […]
Lipiec 19, 2016

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń

Wydana przez zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody decyzja, bardzo często w sposób znaczący odbiega od naszych oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo […]
Kwiecień 14, 2016

Niezakończone leczenie, a zgłoszenie szkody

Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia, jednak środki z […]
Kwiecień 4, 2016

Komisje lekarskie powoływane przez ubezpieczyciela

W ramach wyceny roszczeń zakłady ubezpieczeń wzywają osoby poszkodowane, do stawiennictwa we wskazanym terminie na komisje lekarską celem ustalenia procentu trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, […]
607 223 420