yandex

Kapitalizacja renty uzyskanej z polisy OC

Komisje lekarskie powoływane przez ubezpieczyciela
Kwiecień 4, 2016
Kapitalizacja renty a podatek
Kwiecień 7, 2016

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń osobie poszkodowanej. Dzięki kapitalizacji renty osoba poszkodowana od razu otrzymuje znaczną sumę pieniężną, w zamian za co zrzeka się roszczeń o wypłatę renty na przyszłość. 

Celem niniejszego artykułu jest dokładne wyjaśnienie czym jest i na czym polega kapitalizacja renty. 

Podstawa prawna dochodzenia kapitalizacji renty  

Podstawą prawną dochodzenia kapitalizacji renty jest art. 447 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.” 

Przesłanki umożliwiające kapitalizację renty  

Z brzmienia w/w przepisu wynika, że konieczną przesłanką kapitalizacji renty jest istnienie ważnych powodów.  

Czym zatem są te ważne powody ? 

Jeden z nich został wymieniony w cytowanym wyżej przepisie. Ma on jednak charakter przykładowy, na co wskazuje określenie „w szczególności„. Ważnym powodem w rozumieniu tego przepisu jest bowiem każda istotna, leżąca w interesie poszkodowanego, potrzeba zaspokojenia wydatków. 

Innymi słowy, zastąpienie renty jednorazowym odszkodowaniem jest dopuszczalne, gdy w wyjątkowych sytuacjach odszkodowanie wypłacone jednorazowo jest bardziej korzystne dla poszkodowanego niż renta. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 lipca 2003 r., sygn. akt I ACa 568/03: „Ma to w szczególności miejsce wówczas, gdy zapewni mu zaspokojenie tych wszystkich potrzeb tak bieżących, jak i przyszłych, dla których zaspokojenia przeznaczoną była renta, a równocześnie z punktu widzenia szeroko pojętego interesu poszkodowanego będzie to bardziej korzystne od renty”. 

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 28 października 1999 r., sygn. akt II UKN 175/99: „ważnym powodem, uzasadniającym żądanie kapitalizacji renty na podstawie art. 447 KC, może być również umożliwienie poszkodowanemu, który stał się inwalidą, wykonywania nowego zawodu przez podjęcie działalności handlowej we własnym sklepie.” 

Jak widać z powyższych wyroków zakres powodów umożliwiających dokonanie kapitalizacji renty jest nieograniczony, a więc jeżeli tylko poszkodowany ma konkretny pomysł, na przeznaczenie środków uzyskanych w wyniku kapitalizacji renty może wystąpić z takim żądaniem. 

Z mojej praktyki mogę wskazać, iż bardzo częstym powodem kapitalizacji renty jest chęć zakupu własnego mieszkania, lub mieszkania pod wynajem. 

Ustalenie wysokości świadczenia dochodzonego w ramach kapitalizacji renty  

Podstawą dla ustalenia kwoty kapitalizacji renty są dwa elementy:

 • wysokość comiesięcznej renty;
 • przewidywany czas wypłacania renty w przyszłości – określany na podstawie przewidywanej średniej długości życia według danych GUS. 

W praktyce kapitalizacja renty następuje najczęściej w formie ugody między osobą poszkodowaną, a zakładem ubezpieczeń. Obie strony idą na pewne ustępstwa, tak by zakończyć sprawę wypłatą jednorazowej kwoty odszkodowania, która jest satysfakcjonująca dla każdej ze stron. 

W przypadku nie uzyskania satysfakcjonującej oferty kapitalizacji renty od zakładu ubezpieczeń możliwe jest również skierowanie powództwa o kapitalizację renty do Sądu, który po przeprowadzeniu rozprawy zadecyduje o zasadności i wysokości kwoty kapitalizacji renty. 

Co należy zrobić przed wystąpieniem o kapitalizację renty ? 

Przed wystąpieniem o kapitalizację renty warto:

 •  ustalić, czy osobie poszkodowanej nie należą się od zakładu ubezpieczeń inne świadczenia, gdyż w ramach ugody z tytułu kapitalizacji renty zakład ubezpieczeń często oczekuje również od osoby poszkodowanej zrzeczenia się roszczeń na przyszłość.

Dopiero po wyjaśnieniu w/w kwestii można przystąpić do negocjacji z  zakładem ubezpieczeń dotyczących kapitalizacji renty, która zabezpieczy należycie interesy osoby poszkodowanej. Taki sposób postępowania znacznie zwiększa szanse na uzyskanie korzystnych warunków kapitalizacji renty.

Adwokat Michał Miller

 

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420