yandex
Wojewódzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
Kwiecień 4, 2016
Kapitalizacja renty uzyskanej z polisy OC
Kwiecień 7, 2016

W ramach wyceny roszczeń zakłady ubezpieczeń wzywają osoby poszkodowane, do stawiennictwa we wskazanym terminie na komisje lekarską celem ustalenia procentu trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jaki poniosła osoba poszkodowana błędem medycznym.

Temat komisji lekarskich rodzi wiele pytań, dlatego też w treści niniejszego artykułu postaram się udzielić odpowiedzi na najważniejsze z nich. 

Czym jest komisja lekarska? 

Nazwa komisja lekarska w tym wypadku ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, gdyż zazwyczaj w ramach komisji lekarskiej osoba poszkodowana jest kierowana do prywatnego lekarza. Lekarz ten to specjalista z dziedziny, która odpowiada odniesionym przez osobę poszkodowaną obrażeniom. 

Dla przykładu, jeżeli poszkodowany doznał złamania nogi, ręki i kilku żeber komisja lekarska będzie polegać na wizycie u chirurga-ortopedy. 

Warto podkreślić, że komisja lekarska może być powoływana przez zakład ubezpieczeń również na wniosek osoby poszkodowanej. Jest to bardzo dobry sposób, by wykazać zakładowi ubezpieczeń poniesiony przez osobę poszkodowaną uszczerbek na zdrowiu, a jednocześnie zebrać dodatkowy materiał dowodowy potrzebny w przypadku kierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów prywatnych wizyt lekarskich czy konsultacji z lekarzami określonej specjalizacji. 

Dlaczego powoływana jest komisja lekarska ?  

Głównym celem powoływania komisji lekarskiej przez zakład ubezpieczeń, jest weryfikacja zgłoszonych przez osobę poszkodowaną obrażeń, ocena ewentualnych powikłań i konsekwencji na przyszłość, a przede wszystkim wyliczenie procentu trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Należy jednak pamiętać, że lekarze zasiadający w komisji powoływanej przez zakład ubezpieczeń, są przez ten zakład ubezpieczeń opłacani, co w pewnym stopniu wpływa na wydane przez nich opinie. Dlatego też w trakcie procesu likwidacji szkody nie można ograniczać się do stanowiska komisji lekarskiej powołanej przez zakład ubezpieczeń, ale odniesione w wyniku wypadku obrażenia warto popierać własną dokumentacją medyczną i opiniami lekarzy, którzy uczestniczyli w leczeniu osoby poszkodowanej, a nawet opiniami prywatnych lekarzy specjalistów. 

Jak przebiega badanie komisji lekarskiej ? 

Zakład ubezpieczeń udziela lekarzowi dostępu do akt likwidacji szkody, które zawierają posiadaną przez zakład ubezpieczeń dokumentacje medyczną dotyczącą osoby poszkodowanej. Zazwyczaj są to dokumenty, które zostały dołączone do zgłoszenia szkody i przekazane w trakcie procesu likwidacji szkody przez osobę poszkodowaną.  

Na komisji lekarskiej należy dokładnie opisać na czym polega uszczerbek na zdrowiu i jego konsekwencje. Szczególnie ważne jest opisanie odczuwanego przez osobę poszkodowaną bólu i jego nasilenia oraz częstotliwości występowania, różnicy w funkcjonowaniu uszkodzonych organów przed zdarzeniem, w trakcie procesu leczenia, czy rehabilitacji oraz po ich zakończeniu, a także jakie są przewidywania lekarzy, co do powrotu do zdrowia  osoby poszkodowanej. 

Jeżeli w międzyczasie udało się uzyskać kolejną, nową dokumentację medyczną warto zabrać jej kopie na komisję lekarską i przekazać lekarzowi. Powinien on zapoznać się on z nią w ramach badania i uwzględnić w wydanej przez siebie opinii, a następnie przekazać wraz z opinią do zakładu ubezpieczeń. 

Oczywiście na komisję lekarską koniecznie należy również zabrać dokument ze zdjęciem, niezbędny do potwierdzenia tożsamości osoby poszkodowanej. 

Czy opinia komisji lekarskiej jest jawna? 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej wszelka dokumentacja zebrana przez zakład ubezpieczeń w ramach procesu likwidacji szkody jest jawna dla osoby poszkodowanej i zakład ubezpieczeń ma obowiązek ją udostępnić zgodnie z żądaniem osoby poszkodowanej w wersji pisemnej lub elektronicznej. Za wykonanie kserokopii żądanych dokumentów zakład ubezpieczeń może żądać opłaty w wysokości powszechnie przyjętej za wykonywanie tego typu usług. 

Czy od opinii komisji lekarskiej osobie poszkodowanej przysługuje odwołanie ? 

Jak już wskazałem wcześniej lekarz zasiadający w komisji jest opłacany przez zakład ubezpieczeń, więc zazwyczaj wydana przez niego opinia przyjmuje minimalne wartości uszczerbku na zdrowiu dla ustalonych obrażeń. Pomimo, iż opinia wydana przez komisję lekarską, jest jednym z wielu dokumentów zebranych w trakcie procesu likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń, ma ona decydujące znaczenie przy wyliczeniu wysokości wypłacanego roszczenia, dlatego też osoba poszkodowana ma możliwość się od niej odwołać i w większości przypadków należy to robić. 

W praktyce opinię komisji lekarskiej powołanej przez zakład ubezpieczeń najczęściej podważa się na etapie postępowania sądowego, poprzez jej konfrontację z opinią niezależnego biegłego sądowego. W trakcie procesu sądowego wyniki tego porównania, jak również wszystkie inne zebrane w sprawie dowody są oceniane przez niezależnego i obiektywnego sędziego, a nie pracujących dla zakładu ubezpieczeń likwidatorów szkody, co skutkuje ustaleniem znacząco wyższego uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie również wyższej kwoty należnych osobie poszkodowanej świadczeń

Adwokat Michał Miller

 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420