yandex

Koszty postępowania sądowego w sprawie błędu medycznego

Wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie błędu medycznego
Styczeń 4, 2017
Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego w sprawie błędu medycznego
Styczeń 18, 2017

Postępowanie sądowe większości osób kojarzy się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, czy to z powodu uiszczenia opłaty od pozwu, opłacenia wydających opinie w trakcie postępowania biegłych, czy też wynagrodzenia adwokata prowadzącego sprawę sądową.

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć temat kosztów i wskazać z jakimi mniej więcej kosztami należy się liczyć kierując pozew z tytułu błędu medycznego do sądu.

Pierwszą opłatę jaką należy ponieść w związku z wniesieniem powództwa do sądu jest opłata od pozwu, czyli wpis sądowy. W sprawach sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego, wpis sądowy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty świadczeń jakich się domagamy w danej sprawie.
Jeżeli poza odszkodowaniem czy zadośćuczynieniem pozew zawiera roszczenie o zasądzenie renty do wyliczenia wartości przedmiotu sporu uwzględnia się sumę renty za okres 12 miesięcy.
Jestem świadomy, że brzmi to dość skomplikowanie, tak więc by łatwiej było to zrozumieć posłużę się następującym przykładem:


Jan Kowalski jako osoba poszkodowana z tytułu błędu medycznego wnosi w pozwie o zasądzenie od szpitala kwoty 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 75.000,00 zł tytułem odszkodowania oraz 3.000,00 zł miesięcznej renty tytułem zwiększonych wydatków i utraconych zarobków. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to 150.000,00 zł + 75.000,00 zł + 36.000,00 zł (3.000 * 12 miesięcy), co łącznie daje kwotę 261.000,00 zł. Wpis sądowy wynosi 5% tej kwoty, a więc 13.050,00 zł.

Poza wpisem sądowym, w sprawie sądowej dotyczącej błędu medycznego poważnym wydatkiem będzie również zaliczka na poczet opinii wnioskowanych w sprawie biegłych. W każdej tego typu sprawie koniecznym jest powołanie odpowiednich biegłych, którzy za pomocą swojej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia wyjaśnią kwestie sporne w sprawie, tj. prawidłowość przeprowadzonego przez pozwanego lekarza lub szpital procesu leczenia oraz negatywne skutki odniesione w związku z tym przez poszkodowanego pacjenta.


Koszty opinii biegłych lekarzy są niestety bardzo zróżnicowane i zależą od doświadczenia, stopnia naukowego i specjalizacji danego biegłego oraz wielkości materiału, który musi ocenić i stopnia skomplikowania danej sprawy. W większości wypadków koszty opinii wahają się od jednego do kilku tysięcy złotych. Jeżeli opinię ma wydać kilku lekarzy łącznie lub cały zespół biegłych koszty te mogą wzrosnąć nawet kilkukrotnie.
Należy jednak pamiętać, że koszty zaliczki ponosi strona, która wnioskuje o przeprowadzenie danego dowodu. Tak więc jeżeli to szpital by bronić prawidłowości zastosowanego sposobu leczenia wnosi o powołanie kilku biegłych sąd nakaże by to on poniósł koszty zaliczki na przeprowadzenie tych dowodów.

Może się również zdarzyć, że sąd zobowiąże do uiszczenia zaliczki stronę, która wnosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków. Każdemu wezwanemu na rozprawę świadkowi przysługuje bowiem zwrot kosztów dojazdu, utraconych zarobków oraz w razie potrzeby noclegu w miejscowości, w której znajduje się sąd. Świadkowie, jednak bardzo rzadko wnoszą o zwrot tych kosztów, a jeżeli się tak zdarzy, kształtują się one zazwyczaj w zakresie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Po zakończeniu procesu w wyroku kończącym postępowanie, sąd dokonuje również rozliczenia kosztów procesu zasądzając zwrot poniesionych wydatków od strony przegranej dla strony, która proces wygrała.
Generalnie zwrotowi podlegają wszystkie koszty procesu, tak więc kwota uiszczona tytułem wpisu sądowego oraz zaliczki na poczet przeprowadzenia wnioskowanych przez stronę zwycięską dowodów.

Dodatkowo strona zwycięska otrzymuje od strony przegranej zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Nie jest to jednak zwrot faktycznie umówionego z pełnomocnikiem wynagrodzenia, a kwota przewidziana w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, której wysokość zależna jest podobnie jak opłata od pozwu od kwoty wartości przedmiotu sporu. Obecnie stawki te wyglądają w następujący sposób:

  • do 500 zł – 90 zł
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł
  • powyżej 1500 zł do 5 tys. zł – 900 zł
  • powyżej 5 tys. zł do 10 tys. zł – 1800 zł
  • powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł – 3600 zł
  • powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł – 5400 zł
  • powyżej 200 000 zł do 2 mln zł – 10 800 zł
  • powyżej 2 mln zł do 5 mln zł – 15 000 zł
  • powyżej 5 mln zł – 25 000 zł

W większości wypadków sprawa nie kończy się jednak całkowitym zwycięstwem żadnej ze stron, a sąd zasądza określony procent roszczenia powoda, np. 80% kwot o których powód wnosił w pozwie. W takie sytuacji również koszty procesu są dzielone stosunkowo pomiędzy strony. W tym przypadku również posłużę się przykładem.


Jan Kowalski wnosił jak w poprzednim przykładzie o zasądzenie od szpitala kwoty 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 75.000,00 zł tytułem odszkodowania oraz 3.000,00 zł miesięcznej renty. Dodatkowo w trakcie procesu wniósł o wydanie opinii przez 3 biegłych lekarzy. Z tego tytułu wniósł zaliczki w kwotach 3.000,00 zł, 5.000,00 oraz 2.000,00 zł. Pozwany wniósł o jednego biegłego, którego koszt wyniósł 4.000,00 zł. Sąd uwzględnił powództwo Jana Kowalskiego w 80%, tak więc Jan Kowalski poza zasądzonymi w wyroku kwotami otrzyma od pozwanego szpitala: 10.440 tytułem uiszczonej opłaty od pozwu, 8.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wydania wnioskowanych przez niego opinii przez biegłych lekarzy oraz 8.640,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Od tej kwoty pozwany szpital będzie mógł potrącić kwotę 2.160 zł należnych mu 20% tytułem zwrotu koszt zastępstwa procesowego.

Oczywiście polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania przez osobę poszkodowaną zwolnienia od wszystkich wyżej wymienionych kosztów procesu poprzez złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i wszystkie związane z nim przesłanki dokładnie opiszę w kolejnym artykule.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420