yandex

Mediacja i postępowanie pojednawcze w sprawie błędu medycznego

Odsetki od roszczeń w sprawie błędu medycznego
Styczeń 26, 2017
Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość w ramach procesu o błąd medyczny
Luty 2, 2017


Złożenie powództwa do sądu powinno być ostatecznością, kiedy wszystkie inne sposoby uzyskania porozumienia i dochodzenia roszczeń zawodzą. Z uwagi na fakt, iż postępowanie sądowe jest długie, skomplikowane i generuje wysokie koszty, nawet w sytuacji, w której osoba poszkodowana skierowała już powództwo do sądu zostały przewidziane pozaprocesowe metody zakończenia sporu. 

Pierwszą z nich, coraz bardziej popularną w naszym kraju jest mediacja.  Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której strony spotykają się w obecności neutralnego mediatora, który pomaga im w znalezieniu wspólnego stanowiska i zakończenia sporu bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. 

Mediacja jest instytucją, która dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest bardzo często i powszechnie stosowana. W Polsce w ostatnim czasie również bardzo się rozwija dzięki ustanowieniu jej jako składnika postępowania cywilnego. Składając pozew do sądu, zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego, powód jest zobligowany poinformować sąd, czy w danej sprawie była prowadzona mediacja, a jeżeli nie to musi wyjaśnić dlaczego. 

Ponadto, zgodnie z treścią art. 1838 § 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd może na każdym etapie postępowania skierować strony do mediacji. 

Mediacja jest instytucją dobrowolną, tak więc obie strony muszą wyrazić zgodę, by w niej uczestniczyć. Jest również dużo szybsza od postępowania sądowego, gdyż postępowanie mediacyjne trwa zazwyczaj od jednego do trzech miesięcy. Koszt postępowania mediacyjnego zależy od instytucji, która ją prowadzi, jednak zazwyczaj waha się w granicach ok. jednego tysiąca złotych za całe postępowanie. Jest to znacznie mniej niż postępowanie sądowe i bardzo często jest w całości pokrywany w ramach wynegocjowanej ugody przez pozwanego, co niewątpliwie stanowi poważne zalety mediacji. 

Wadą mediacji natomiast jest przede wszystkim fakt, iż strony muszą widzieć możliwość porozumienia, tak więc może ona pomóc w sprawie, w której szpital przyznaje się do błędu, a w sądzie walczymy jedynie o wysokość należnych z tego tytułu świadczeń. Natomiast w sprawie, w której szpital uważa, że nie popełniono żadnego błędu mediacja w niczym nie pomoże. Dodatkowo w ramach mediacji, tak jak i negocjacji prowadzonych z pozwanym zawsze otrzyma się niższą kwotę niż w ramach postępowania sądowego, gdyż istotą mediacji jest to że strony czynią wobec siebie wzajemne ustępstwa, dzięki czemu osiągają porozumienie. 

Naturalnym pytaniem w takiej sytuacji, które zresztą zadaje większość klientów brzmi, czy warto wyrazić zgodę na postępowanie mediacyjne? 

Odpowiedź zależna jest oczywiście od konkretnej sprawy i podejścia osoby poszkodowanej. Jeżeli w sprawie sporna jest jedynie wysokość świadczeń, a osoba poszkodowana chciałaby szybko zamknąć sprawę, gdyż proces sądowy ją stresuje, lub potrzebuje pilnie dodatkowych środków pieniężnych to warto poważnie rozważyć uczestnictwo w mediacji. 

Jeżeli natomiast szpital stoi na stanowisku, że nie popełnił żadnego błędu, lub błąd został mu już wykazany w ramach postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jednak zaproponowana kwota świadczeń z tego tytułu jest rażąco niska, wręcz symboliczna to mediacja raczej nie przyniesie pozytywnego rezultatu. Podobnie w sytuacji, w której osoba poszkodowana zdecydowała się na wszczęcie postępowania sądowego, by udowodnić szpitalowi jak poważnie jest pokrzywdzona i nie zamierza rezygnować  nawet z części swoich roszczeń. 

Poza mediacją w procesie cywilnym możemy jeszcze skorzystać z instytucji postępowania pojednawczego, popularnie zwanego zawezwaniem do próby ugodowej.
Zawezwanie do próby ugodowej składa się do sądu, przed wniesieniem pozwu. Polega ono na odbyciu posiedzenia z udziałem jednego sędziego i stron w trakcie, którego omawia się możliwości zawarcia ugody w sprawie. 

W założeniach ma ono poprzez powagę sądu skłonić strony do wypracowania wspólnego stanowiska, które zadowoliłoby obie strony i pozwoliło uniknąć prowadzenia postępowania sądowego. 

W praktyce jednak z uwagi na dość duży formalizm i brak możliwości swobodnej dyskusji postępowanie pojednawcze jest dużo mniej skuteczne od mediacji. Przed wniesieniem powództwa do sądu zazwyczaj i tak prowadzone są negocjacje ze stroną pozwaną, tak więc postępowanie pojednawcze nie wnosi do sprawy nic nowego i skutkuje jedyne dodatkowym przedłużeniem czasu niezbędnego do zakończenia sprawy i uzyskania należnych osobie poszkodowanej roszczeń.

Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420