yandex
Jak napisać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych
Kwiecień 21, 2016
Kto może być pełnomocnikiem przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?
Lipiec 19, 2016

Przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych prowadzi się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego.

Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w sprawach, które nie są w niej uregulowane, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Pozasądowa procedura postępowania przed komisją łagodzi standardy dowodowe w porównaniu z tymi, które występują w postępowaniu sądowym. Dowody przeprowadzane są na wniosek stron, a tylko w wyjątkowych sytuacjach komisja dopuszcza dowód z urzędu. Co ważne wnioski dowodowe można zgłaszać aż do wydania orzeczenia przez komisję.

Jeżeli komisja uzna, że konieczne jest przeprowadzenie określonego dowodu np. z opinii biegłych, istotne jest precyzyjne oznaczenie przez skład orzekający tezy dowodowej. Jest  to obowiązek składu orzekającego, jednakże w praktyce komisja dopuszczając dowód z opinii biegłego wyznacza stronom termin do przedstawienia propozycji pytań do biegłego, które potem są wysyłane do biegłego z aktami.

Z uwagi na fakt, iż postępowanie przed Komisją z założenia ma być przeprowadzone bardzo szybko, a mianowicie w ciągu maksymalnie 4 miesięcy, niestawiennictwo stron nie wstrzymuje postępowania dowodowego. Tylko w wyjątkowych okolicznościach przewodniczący komisji może uznać, iż konieczna jest ich obecność. Podkreślić należy, że możliwe jest zarządzenie w każdym czasie powtórzenia postępowania dowodowego lub jego uzupełnienie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy komisja uzna, że zgromadzony materiał dowodowy nie jest wystarczający do wydania orzeczenia. Można wtedy uzupełnić postępowanie np. o przesłuchanie stron.

Z przebiegu postępowania dowodowego sporządza się protokół za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz pisemnie pod kierunkiem przewodniczącego.

Podsumowując, postępowanie dowodowe przed komisją ma na celu sprawne wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy i ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego. Z uwagi na fakt, że wojewódzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych powinna wydać orzeczenie końcowe w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, postępowanie jest niesformalizowane.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420