Sensum, non verba spectamus

Patrzymy na sens, a nie na słowa

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe

Actor venire debet instructior quam reus

Powód powinien przyjść (do sądu) lepiej przygotowany niż pozwany

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda

Qui finem vult idem vult ad finem necesaria

Kto chce celu, chce również tego, co jest konieczne aby go osiągnąć

Naruszenie dóbr osobistych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną osobom, których dobra osobiste zostały naruszone. W ramach naszych usług dochodzimy zaniechania naruszeń, publikacji stosownych oświadczeń i przeprosin, a także rekompensaty za straty moralne i majątkowe poniesione wskutek naruszenia dóbr osobistych.

Reprezentujemy naszych klientów w:

  • ramach negocjacji, mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów;
  • postępowaniach karnych, zarówno przed Policją, Prokuraturą jak i sądem;
  • postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi;
  • postępowaniach przed sądami arbitrażowymi.