yandex

Odsetki od roszczeń w sprawie błędu medycznego

Ugoda sądowa i pozasądowa w trakcie procesu o błąd medyczny
Styczeń 23, 2017
Mediacja i postępowanie pojednawcze w sprawie błędu medycznego
Styczeń 30, 2017


Gdy mówię moim klientom, że proces dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego będzie trwał co najmniej kilka lat i muszą się uzbroić w cierpliwość większość z nich pyta czy można dochodzić odsetek od zgłoszonych roszczeń, a jeżeli tak to od kiedy te odsetki się liczą i w jakiej wysokości. 

W postępowaniu cywilnym w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego oczywiście można dochodzić również odsetek od żądanych kwot. Zgodnie z treścią art. 14 ust 1 i 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.” 

Powyższy przepis nakłada na zakład ubezpieczeń, w którym pozwany szpital lub lekarz mają wykupioną polisę OC, obowiązek wypłaty świadczeń w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody w sprawie. Niestety termin ten może być przedłużany do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i odpowiedzialności sprawcy. 

Dlatego tak ważne jest uzyskanie w pierwszej kolejności potwierdzenia odpowiedzialności szpitala lub lekarza za popełnienie błędu medycznego, a dopiero kolejnym krokiem jest spór co do wysokości należnych osobie poszkodowanej świadczeń

Dzień uzyskania wyroku karnego, orzeczenia sądu lekarskiego lub orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych stanowi w praktyce najczęstszy termin, od którego sąd zasądza odsetki od wnioskowanych przez nas w pozwie roszczeń. 

Odsetki, o które wnosimy to odsetki ustawowe za opóźnienie, których wysokość wynosi obecnie 7% w skali roku. Jest to znacznie więcej niż na jakimkolwiek rachunku oszczędnościowym czy lokacie. 

Należy również pamiętać, iż wysokość odsetek zmienia się w każdym roku. W wyroku sąd uwzględnia wysokość odsetek za każdy rok trwania postępowania, a nie wysokość za rok, w którym został złożony pozew, tak więc jeżeli np. postępowanie trwało 3 lata, odsetki ustawowe za opóźnienie w pierwszym roku wynosiły 7%, w drugim 8%, a w trzecim 9% to tak też naliczy je sąd

W praktyce do wykonywania tych obliczeń proponuję korzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów odsetek, które błyskawicznie obliczą odpowiednią kwotę z uwzględnieniem wszystkich zmian i nowelizacji.

Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420