yandex

Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń
Wrzesień 4, 2017
Subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o błąd medyczny
Wrzesień 11, 2017

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu leczenia.

Ukaranie sprawcy to jednak nie wszystko, gdyż skutki błędu medycznego popełnionego przez lekarza zazwyczaj są bardzo dotkliwe dla pokrzywdzonego pacjenta i odbijają się niekorzystnie na jego stanie zdrowia, a czasami nawet skutkują jego śmiercią, dlatego też osoby pokrzywdzone wskutek błędu medycznego oczekują z tego tytułu również zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.

Co do zasady w celu dochodzenia od odpowiedzialnego za popełnienie błędu medycznego lekarza bądź szpitala właściwe jest postępowanie cywilne. Przed sądem cywilnym pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta jego osoby najbliższe mają największe możliwości wykazania poniesionych z tego tytułu szkód zarówno materialnych jak i niematerialnych. Postępowanie cywilne wiąże się jednak zazwyczaj z koniecznością złożenia pozwu do sądu, poniesienia kosztów procesu i oczekiwana na zakończenie postępowania cywilnego, które może trwać nawet kilka lat.

Z tych względów swoje roszczenia wobec oskarżonego lekarza warto zgłosić już na etapie postępowania karnego. Zgodnie z treścią art. 46 § 1 i 2 kodeksu karnego „W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200.000,00 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.”

Z przedstawionego powyżej przepisu wynika, że sąd karny, wydając wyrok skazujący na wniosek pokrzywdzonego poza karą orzeka również na podstawie przepisów prawa cywilnego o stosownym odszkodowaniu i zadośćuczynieniu. Sąd karny nie może orzekać jednak o rencie.

Wniosek o orzeczenie przez sąd karny opisanych powyżej roszczeń można złożyć nawet ustnie po zamknięciu przewodu sądowego, czyli na koniec postępowania sądowego w tak zwanych mowach końcowych lub poprosić prokuratora o jego złożenie w ramach wnioskowanej kary.

W praktyce sądy karne niechętnie stosują przepisy prawa cywilnego i najczęściej orzekają na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę. W przypadku śmierci pacjenta sąd karny może orzec nawiązkę osobno na rzecz wszystkich osób najbliższych zmarłego pacjenta.

Jest to rozwiązanie częściowe, gdyż w ramach procesu karnego nie ma możliwości wykazania rozmiaru krzywdy odniesionej przez pokrzywdzonego pacjenta lub jego osoby najbliższe, a orzekane przez sądy karne kwoty są bardzo uznaniowe i zdecydowanie niższe od kwot uzyskiwanych w ramach procesu cywilnego, jednak jak wynika bezpośrednio z art. 46 § 3 k.k. „orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.”

W ten sposób w ramach procesu karnego pokrzywdzony pacjent lub w przypadku jego śmierci osoby najbliższe zmarłego pacjenta mogą uzyskać częściowe zadośćuczynienie pozwalające na pokrycie bieżących potrzeb oraz kosztów postępowania cywilnego, w którym będą mogli dochodzić właściwych roszczeń należnych z tytułu błędu medycznego w tym renty.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

  1. Ewelina Świstek pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420