yandex
Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej
Lipiec 21, 2016
Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.
Lipiec 22, 2016

Prawo dochodzenia odszkodowania za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Główną przesłanką do uzyskania odszkodowania jest w tym przypadku fakt znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej danych członków rodziny osoby zmarłej. Przez pogorszenie się sytuacji życiowej należy rozumieć zarówno pogorszenie się sytuacji materialnej, np. utrata głównego źródła dochodu rodziny, jak i niematerialnej, np.:

 • brak wsparcia w wychowywaniu dzieci;
 • brak wsparcia przy wykonywaniu codziennych obowiązków związanych z utrzymaniem domu i funkcjonowaniem rodziny;
 • pogorszenie się zdrowia psychicznego członków rodziny, itp.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zgodnie z którym:

 • Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 KC, obejmuje wszystkie niekorzystne zmiany bezpośrednio w sytuacji materialnej najbliższych członków rodziny zmarłego oraz zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które rzutują na ich sytuację materialną. – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., sygn. akt III CSK 193/13;   
 • Celem odszkodowania przyznawanego na podstawie art. 446 § 3 KC jest naprawienie szkód o charakterze majątkowym powstałych przy zaistnieniu normalnego związku przyczynowego (art. 361 KC) między śmiercią poszkodowanego a istotnym pogorszeniem się sytuacji życiowej jego rodziny. W związku z powyższym sąd orzekając o odszkodowaniu musi opierać się na przewidywaniu co do hipotetycznych przyszłych relacji osoby uprawnionej i zmarłej. Elementy tego roszczenia nie są przy tym precyzyjnie wymierne. Z tej przyczyny na uprawnionych ciąży wprawdzie obowiązek wskazania faktów uzasadniających ich twierdzenia, jednak nie jest to równoznaczne z powinnością dokładnego wykazania rozmiarów doznanego uszczerbku natury majątkowej. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt I ACa 968/15;
 • Odszkodowanie z art. 446 § 3 KC obejmuje szkody, których nie obejmują renty po zmarłym rodzicu. Odszkodowanie jest niezależnym świadczeniem od zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2015 r., sygn. akt V ACa 235/15;

Jak wynika z przedstawionych powyżej poglądów judykatury wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie zróżnicowanych kryteriów dopasowanych indywidualnie do osoby ubiegającej się o przyznanie odszkodowania.

Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej nie wyklcza prawa do ubiegania się o rentę alimentacyjną po zmarłym. Renta alimentacyjna jest wypłacana przez ubezpieczyciela sprawcy na rzecz osób, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny tj. dzieci, małżonek oraz osoby, którym poszkodowany we własnym zakresie pomagał w codziennym utrzymaniu.

Wysokość i okres wypłaty renty alimentacyjnej określa się przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych zmarłego członka rodziny oraz uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania.

Roszczenie o odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej należy odróżnić od  roszczenia o zadośćuczynienie za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby najbliższej, którego można dochodzić na podstawie z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego i zostanie dokładne opisane w kolejnych artykułach.

Adwokat Michał Miller

 

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420