yandex
Czy warto zgłaszać roszczenia z polisy OC, przed zakończeniem leczenia ?
Wrzesień 13, 2016
Zadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzy.
Wrzesień 13, 2016

Wydana przez zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody decyzja, bardzo często w sposób znaczący odbiega od naszych oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo zakład ubezpieczeń w ogóle odmawia przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone zdarzenie. W tej sytuacji rodzi się pytanie, co należy dalej zrobić w tej sytuacji ? 

Po otrzymaniu niesatysfakcjonującej nas decyzji mamy dwie możliwości działania:

 • można od razu wystąpić z powództwem do sądu;
 • albo wnieść do zakładu ubezpieczeń odwołanie od decyzji. 

Zakłady ubezpieczeń celowo nie podają w swoich decyzjach informacji, że strona może odwołać się od decyzji, dotyczącej zgłoszonej szkody. Dzięki temu wiele osób jest przekonanych, że aby zmienić decyzję zakładu ubezpieczeń muszą skierować sprawę do Sądu, a to z kolei w powszechnej opinii wiąże się z koniecznością wynajęcia adwokata lub radcy prawnego i poniesieniem z tego tytułu znacznych kosztów, które nie wiadomo czy się zwrócą. 

W ten sposób wiele spraw zostaje zakończonych po wydaniu pierwszej decyzji, a zakłady ubezpieczeń, każdego roku oszczędzają ogromne sumy pieniędzy, które powinny zostać wypłacone na odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych. 

Jak zatem napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń ?  

Odwołanie powinno zawierać numer szkody oraz opis w jakim zakresie i dlaczego nie zgadzamy się z wydaną przez zakład ubezpieczeń decyzją. Zgodnie z przepisami prawa odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń nie musi spełnić, żadnych konkretnych wymogów formalnych, by zostało przyjęte i rozpatrzone. 

W praktyce, nie jest to jednak aż takie proste. Aby w wyniku złożonego odwołania zakład ubezpieczeń zmienił swoją decyzję zgodnie z naszym wnioskiem, należy je dobrze uargumentować. 

Skuteczne odwołanie to takie, w wyniku którego zakład ubezpieczeń dojdzie do wniosku, że z czysto finansowego punktu widzenia nie opłaca mu się utrzymać poprzednio wydanej decyzji, gdyż podstawowym kryterium, jakim kieruje się zakład ubezpieczeń przy likwidacji zgłoszonej szkody jest rachunek ekonomiczny. 

Argumentacja podniesiona w odwołaniu musi być więc dopasowana do konkretnej sprawy, posiadanych dowodów, poniesionej szkody oraz dotychczasowego przebiegu procesu likwidacji szkody.

Tylko w ten sposób mamy realną szansę, by przekonać zakład ubezpieczeń, że jeżeli nie uwzględni Naszego odwołania, sprawa trafi do Sądu, co będzie się wiązać dla niego z większymi kosztami niż zmiana decyzji.   

W odwołaniu od decyzji zakładu ubezpieczeń możemy np.:

 • Podważać ustalenia stanu faktycznego przyjętego przez zakład ubezpieczeń;
 • Przedstawić argumentacje prawną potwierdzającą, że zgłoszone roszczenie jest słuszne i należne;
 • Wskazywać nowe dowody i argumenty na poparcie przedstawionego  stanowiska;
 • Wnosić o przeprowadzenie przez zakład ubezpieczeń kolejnych dowodów, np. o powołanie komisji lekarskiej lub biegłego; 

Odwołanie można wnieść w dowolnym czasie po otrzymaniu decyzji, gdyż nie jesteśmy związani żadnym terminem poza ogólnym terminem przedawnienia roszczenia, który każdorazowo zaczyna swój bieg od ostatniego pisma złożonego w sprawie. 

Na potrzeby niniejszego artykułu przypomnę jeszczę, że jeżeli w sprawie było prowadzone postępowanie karne to termin przedawnienia wynosi 20 lat od zdarzenia, a jeżeli postępowania karnego nie było to termin wynosi 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody, jednak nie dłużej niż 10 lat od zdarzenia. 

Wniesienie odwołania do zakładu ubezpieczeń nie zamyka możliwości skierowania sprawy do sądu i nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych kosztów, dlatego w większości przypadków warto jest wnosić odwołanie od decyzji. Zakład ubezpieczeń zazwyczaj uwzględnia odwołanie częściowo, albo przedstawia propozycję ugody, mając nadzieję, że w ten sposób zniechęci poszkodowanego do występowania na drogę sądową. 

Przyjęcie dopłaty uzyskanej w wyniku odwołania również nie zamyka możliwości skierowania sprawy do sądu, gdyż jedynie podpisanie ugody zawierającej oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń na przyszłość, zamyka ostatecznie sprawę uniemożliwiając jej rozpoznanie przez sąd. 

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420