yandex

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC szpitala lub lekarza
Wrzesień 14, 2016
Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku
Wrzesień 15, 2016

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, tj:

 • Podstawy prawnej dochodzenia renty;
 • Przesłanek i podstaw jej uzyskania;
 • Świadczeń, które kwalifikują się jako zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość;
 • Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia. 

Podstawy prawne dochodzenia renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość 

Podstawą prawną dochodzenia renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość jest art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty

Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość może być samoistną podstawą zasądzenia renty, jeżeli istnieje związek pomiędzy utratą szans a ograniczeniem na przyszłość – w stosunku do sytuacji przed szkodą – możliwości zarobkowych, przy zachowanej przesz poszkodowanego zdolności do pracy, np. oszpecenie aktora, zmniejszenie sprawności zawodnika sportowego, ograniczenie ruchomości dłoni pianisty itp.

Podstawa ta często towarzyszy innym podstawom przyznania renty, w szczególności w cięższych przypadkach uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia., stanowiąc dodatkową okoliczność uzasadniającą zasądzenie świadczeń rentowych np. jeżeli sam fakt doznanego kalectwa zmniejsza obiektywnie szanse podjęcia pracy w zawodzie dotychczas wykonywanym przez osobę poszkodowaną.

Przesłanki i podstawy uzyskania renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość

By uzyskać rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość należy spełnić łącznie następujące przesłanki:

 • uszkodzenie ciała odniesione w wyniku wypadku musi mieć charakter trwały;
 • osoba poszkodowana musi wykazać zmniejszenie się jej widoków powodzenia na przyszłość;
 • zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość u osoby poszkodowanej musi być spowodowane przez lub być konsekwencją uszkodzenia ciała odniesionego w wyniku wypadku.

Świadczenia, które kwalifikują się jako zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość

W związku z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym wypadkiem drogowym można wymienić wiele rodzajów zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą ujawnić się u osoby poszkodowanej. Jak zostało określone w wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt I C 116/13: „Sytuacja uprawniająca do ubiegania się o rentę z tytułu utraty widoków powodzenia na przyszłość wskazana w art. 444 § 2 k.c. ma miejsce, gdy poszkodowany, wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, pozbawiony zostaje szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ponieważ utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, a cechy te były istotne dla rozwoju jego kariery. W przypadku osoby małoletniej dotyczy to przypadków, w których poszkodowany utracił w części lub całkowicie możliwość uzyskania zdolności do pracy.”

Wśród takich sytuacji można wyróżnić, np. powstałe w wyniku wypadku:

 • oszpecenie osoby wykonującej zawód aktora lub modelki;
 • trwałe uszkodzenie ciała skutkujące ograniczeniem jego sprawności u sportowca;
 • uszkodzenie narządu słuchu u muzyka lub dźwiękowca;
 • wszelkie urazy głowy skutkujące problemami neurologicznymi u osoby pracującej intelektualnie, np. inżyniera, badacza, czy technologa;
 • uszkodzenie narządów mowy u lektora, czy śpiewaka.

Wskazane powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście wszystkich rodzajów zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą być podstawą do przyznania przez zakład ubezpieczeń renty. Każde szkoda wynikająca z doznanego w wyniku wypadku uszczerbku na zdrowiu może stanowić podstawę do przyznania renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, jeżeli tylko zostanie w odpowiedni sposób wykazana.

Praktyczne aspekty dochodzenia świadczenia rentowego

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość należy się osobie poszkodowanej w takiej wysokości w jakiej zmniejszyły się jej możliwości zarobkowe w związku z odniesioną w wyniku wypadku szkodą. Dla przykładu jeżeli osoba poszkodowana przed wypadkiem pracowała jako muzyk i osiągała z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł netto. W wyniku wypadku odniosła obrażenia dłoni, które uniemożliwiają jej dalszą pracę w zawodzie, jednak znalazła zatrudnienie jako nauczyciel z wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł netto, to może dochodzić przyznania jej renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość w wysokości 2.000 zł netto. Zasadność aktualnego wymiaru może badać także zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420