yandex

adwokat błąd medyczny

Wrzesień 21, 2017

Koszty postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny mogą występować w postępowaniu karnym w […]
Sierpień 21, 2017

Odmowna decyzja zakładu ubezpieczeń w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule http://bladszpitala.pl/zgloszenie-szkody-do-szpitala/ opisałam jaki sposób zgłaszania szkody do zakładu ubezpieczeń jest w mojej ocenie najlepszy. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie szkody inicjuje postępowanie przed zakładem […]
Sierpień 14, 2017

Zgłoszenie szkody do szpitala

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie czy warto zgłaszać szkodę do szpitala, czy też do zakładu ubezpiecezń oraz jak wygląda proces zgłaszania szkody do […]
Sierpień 3, 2017

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa błędu medycznego

W poprzednim artykule wymieniłem przepisy kodeksu karnego opisujące przestępstwa, które można zarzucić lekarzowi czy personelowi medycznemu w związku z popełnieniem błędu medycznego, a więc tak zwaną […]
Czerwiec 19, 2017

Odmowa udzielenia pomocy przez lekarza

 Zdrowie i życie ludzkie stanowią najwyższą wartość, dlatego ich ochrona zagwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako praw podstawowych przysługujących każdemu człowiekowi.  W ślad za Konstytucją […]
Czerwiec 2, 2017

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Artykuł 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi o prawie pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Pojawia się pytanie czy każda informacja udzielona […]
Kwiecień 24, 2017

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

W niniejszym artykule opiszę przypadek, w którym Sąd Okręgowy skazał lekarza za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o […]
Marzec 24, 2017

Wina lekarza jako przesłanka odpowiedzialności za błąd medyczny

W jednym z poprzednich artykułów opisane zostały przesłanki odpowiedzialności, które muszą zostać wykazane, by można było stwierdzić, że w danej sprawie mamy do czynienia z błędem […]
Marzec 11, 2017

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już […]
607 223 420