yandex
Prywatna opinia biegłego w postępowaniu w sprawie błędu medycznego
Październik 4, 2016
Wpływ przyczynienia na wysokość odszkodowania
Październik 6, 2016

W artykule tym postaram się wyjaśnić czym jest instytucja przedawnienia i jakie są terminy, w których można dochodzić roszczeń z tytułu błędu medycznego

W przypadku błędów medycznych rozróżniamy trzy rodzaje postępowania, do których stosuje się różne przepisy, co skutkuje również odrębnymi przepisami w przedmiocie przedawnienia roszczeń, tj: 


Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w art. 117 i następnych kodeksu cywilnego. Instytucja przedawnienia stwarza możliwość uchylenia się przez dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. 

Do przedawnienia roszczeń w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń, w którym szpital lub lekarz mają wykupioną polisę OC stosuje się art. 819 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:


1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.  


Terminy przedawnienia roszczenia za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zostały uregulowane w art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: 


1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. 


Każde przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem, w zależności od tego jak poważną karą jest zagrożone. Nie spełniają tego wymogu jedynie wykroczenia, jednak w przypadku błędów medycznych, jeżeli działanie lekarza zostanie uznane za zawinione i niezgodne z prawem zawsze będzie stanowić przestępstwo.  


Podsumowując ogólny termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego to 3 lata od momentu, w którym osoba poszkodowana dowiedzenia się o powstaniu szkody jednak nie więcej niż 10 lat od jej powstania. Jeżeli błąd medyczny został uznany za przestępstwo wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi aż 20 lat od dnia jego popełnienia.   


Dodatkowo należy wskazać iż, zgodnie z zasadami prawa cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się także przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, jak również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, oraz przez wszczęcie mediacji, a także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem zgodnie z art. 819 k.c. 


Bieg terminu przedawnienia roszczeń rozpoczyna bieg na nowo od daty ostatniego pisma podmiotu odpowiedzialnego w sprawie, czyli lekarza, szpitala lub ich zakładu ubezpieczeń


Odrębne terminy przedawnienia występują w postępowaniu przed Wojewódzką komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zgodnie z art. 67c ust. 2 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta „Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.” 


Za dzień dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o wystąpieniu błędu medycznego uważa się uzyskanie informacji lub opinii na ten temat od specjalisty, tj. wydanie opinii w sprawie przez innego lekarza lub biegłego. 


Termin przedawnienia dochodzenia roszczeń przed Wojewódzką komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ulega zawieszeniu również na czas trwania postępowania spadkowego, w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego, którego skutkiem była śmierć pacjenta.

Adwokat Michał Miller 

19 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

  • Rajmund Kryszkiewicz pisze:

   Czy 3 letni okres przedawnienia za błąd medyczny skutkujący poważnym kalectwem tj.uszkodzenie CUN (stan wegetatywny)z powodu doprowadzenia przez szpital do niedotlenienia mózgu w trakcie resuscytacji pacjenta przebywającego od miesiąca w szpitalu na OIOMie,- będącego przed resuscytacją w kontakcie -czy można zatrzymać bieg tego 3 letniego okresu poprzez wystosowanie pisma do szpitala o zadośćuczynienie za utratę zdrowia w 100 procentach i doznane cierpienia ?
   Czy trzeba od razu podawać wysokość zadośćuczynienia i renty na leczenie czy wystarczy bez podawania wysokości,samo wystąpienie o zadośćuczynienie za poniesione krzywdy i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu -śpiączka mózgowa.
   Pozdrawiam
   Rajmund.

   • Ewelina Świstek pisze:

    Aby przerwać bieg przedawnienia należy złożyć zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, w którym szpital ma OC. Zakład ubezpieczeń wyda wtedy decyzję, od której będzie się liczyć nowy bieg przedawnienia.

    Kwoty wskazane w zgłoszeniu szkody są o tyle ważne, że w przypadku toczącego się później procesu cywilnego odsetki są liczone od daty zgłoszenia szkody. Jeżeli wskaże się obecnie kwotę np. 100 000 zł, a później w procesie będzie się dochodzić kwoty 400 000 zł, odsetki będą tylko co do kwoty 100 000 zł.
    Podanie kwoty jest konieczne na początkowym etapie, z tym, że nie są one wiążące – można je na późniejszym etapie modyfikować.Pozdrawiam

  • Dorota pisze:

   Dobry wieczór mam pytanie dotyczące przedawnienia, czy w sytuacji poważnej choroby wnioskodawcy wniosku (ustawowego przedstawiciela poszkodowanego małoletniego) można okres 1 roku od dowiedzenia się o rozstroju zdrowia w jakiś sposób zmienić?

   • Ewelina Miller pisze:

    Szanowna Pani,

    ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje maksymalnie 1 rok od dowiedzenia się, a 3 lata od zdarzenia.

    W tym czasie trzeba złożyć wniosek.

    Termin 3 lat jest zazwyczaj łatwy do ustalenia, natomiast w zakresie 1 roku przyjmuje się, że wiedza o zdarzeniu powinna być uzyskana z profesjonalnego źródła w sposób dla Pani zrozumiały. Tym samym termin roku jest w praktyce ruchomy.
    Pozdrawiamy

 2. mati78 pisze:

  Dzień dobry,
  mam pytanie o przedawnienie. Złożyłem wniosek do komisji, a komisja stwierdziła, że wniosek złożyłem po upływie roku. Zanim doczekałem się na rozprawe przed komisją upłynął 3 letni termin do złożenia pozwu przeciwko szpitalowi? czy w sytuacji kiedy komisja nie wyda orzeczenia z uwagi na przedawnienie to ten okres też zawiesza bieg przedawnienia?
  Proszę o odpowiedz

  • Ewelina Świstek pisze:

   Witam, dziękuję za komentarz. Przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe, gdy komisja wyda orzeczenie o zdarzeniu medycznym. W sytuacji gdy komisja uzna, że wniosek jest złożony po terminie i zwraca okres przedawnienia nie zostaje przerwany. Proszę jednak pamiętać, że okres przedawnienia wynosi 3 lata od kiedy dowiedział się Pan o szkodzie. Pozdrawiam

 3. Mija pisze:

  Dzien dobry
  Ulamal mi sie zab, poszlam.do dentysty ktory wykonal zdjecie rtg. Zdjecie pokazalo ze ten zab byl kiedys leczony kanalowo i ze nie zostal kanal wyczyszczony w calosci i trzeba to poprawic. Zlamanie zeba nie ma nic wspolnego z jego niedoleczeniem. Wiem ktory lekarz zle mi wyleczyl tego zeba, bylo to 9lat temu i przychodnia w ktorej wowczas leczylam zeby juz nie istnieje. Znam nazwisko lekarza, mam ksero dkumentacji potwierdzajacej keczenie w 2009 roku. Czy moge ubiegac sie o rekompensate wydatku na ponowne leczenie kanalowe oraz o zadoscuczynienie za stres z tym zwiazany? Nie mam nr polisy OC, jak sie do tego zabrac?

  • Ewelina Świstek pisze:

   Szanowna Pani, z opisywanej sytuacji wynika, że sprawa może być jeszcze nieprzedawniona, jeśli dopiero ze zdjęcia RTG dowiedziała się Pani o problemach z leczeniem kanałowym. Przedawnienie następuje po 3 latach od kiedy dowiedziała się Pani o osobie odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę, nie później jednak niż 10 lat od zdarzenia ( u Pani leczenie kanałowe).

   Jeżeli ma Pani dane lekarza ( obecne miejsce pracy) trzeba do niego wystosować pismo – zgłoszenie szkody, w którym wskaże Pani jego zaniedbania z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania. W piśmie trzeba wskazać, żeby lekarz przekazał pismo do właściwego zakładu ubezpieczeń, w którym ma polisę OC jeśli nie uznaje Pani roszczeń.

   Trzeba będzie wykazać, że ząb 9 lat temu nie został do końca wyleczony i konieczne jest ponowne leczenie kanałowe.

   • Zainteresowa pisze:

    Szanowna Pani, a jak rozumieć to powyższe zdanie Pana Millera
    3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
    Te dziesięć lat w przypadku szkody osobowej zadziała czy nie? Czy złe wyleczenie zęba jest szkoda osobową?

    • Ewelina Świstek pisze:

     Szanowna Pani,

     dziękuję za komentarz.

     Cytuje pani fragment art. 442 z indeksem 1 k.c

     Przedawnienie wynosi 3 lata od dnia kiedy dowiedziała się Pani o szkodzie, nie później niż 10 lat od zdarzenia. Obydwa te warunki muszą być spełnione łącznie i udokumentowane.

     W przypadku gdy z powodu złego leczenia jest Pani narażona na dodatkowy stres, ból, których nie byłoby, gdyby leczenie było prawidłowe to jest to szkoda osobowa.

     Pozdrawiam

     • Zainteresowa pisze:

      Dla mnie trudne do zrozumienia jest to, kiedy jesteśmy ograniczeni 10 latami od szkody a kiedy nie. Z KC wynika, że przy szkodach osobowych nie jest ważna ta data od szkody tylko od dowiedzenia się o szkodzie. Według tego co Pani pisze to szkoda osobowa to tylko taka niemajątkowa a mi się wydaje, że majątkowa również więc nie tylko ból i stres ale także zniszczony ząb, dodatkowe koszty leczenia zęba i różne inne koszty z tym związane.

     • Ewelina Świstek pisze:

      Data od szkody jest o tyle ważna, ze nie może przekroczyć 10 lat od zdarzenia.
      Niestety w krótkim komentarzu nie można zawrzeć wszystkiego. Kwestie majątkowe, które Pani porusza są związane bezpośrednio ze szkodą niemajątkową i przedawniają się tak samo. Jeśli sprawa błędu nie jest przedawniona należy się i zadośćuczynienie i odszkodowanie i ewentualnie renta.
      Sąd może zastosować art. 5 k.c, czyli nawet jeśli sprawa jest przedawniona może zasądzić odszkodowanie( zadośćuczynienie), gdyż przemawiają za tym względy słuszności.
      Sąd może też uznać, że czyn lekarza wypełnia znamiona przestępstwa, a wtedy przedawnienie wynosi 20 lat.
      W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Pozdrawiam

     • Zofia Gosz pisze:

      Szanowna Pani. Ja złożyłam sprawę o roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek błedu lekarskiego, a raczej podmiotu leczniczego wykonującego zabiego zespolenia złamanej rzepki nogi prawej metodą Popręgu Webera – w terminie – przed upływem 1 roku od zdarzenia, czyli wypadku złamania rzepki; do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku. Komisja tak długo zajmowała się sprawa – przewlekając sprawę, robiąc sobie długie przerwy z różnych powodów – że oo dnia zlożenia terminowo wniosku do Komisji tj. 10 marca 2016r. – dopiero w dniu 29 czerwca 2018 r. – było ostatnie posiedzenie jej w
      sprawie, oczywiście negatywne – czyli nieuznania że było zdarzenie medyczne. Werdykt ogłoszono na posiedzeniu.
      MOje pytanie brzmi: czy ten okres w którym sprawa o zadośćuczynienie była w Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania ( ..) przerywa ten wcześniej wskazany okres przedawnienia; wiem, ze gdzieś na stronach internetowych wcześniej przeczytałam, ŻE WNIESIENIE DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ PRZERYWA OKRES PRZEDAWNIENIA OKREŚLONY W kC. Teraz otrzymałam pewna informację, ze WNIESIENIE SPRAWY DO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI ( PRZERYWA BIEG PRZEDAWNIENIA tylko wtedy, gdy Komisja wydała Orzeczenie pozytywne dla mnie jako wnioskodawcy i poszkodowanej w jednej osobie. Proszę uprzejmie o informacje, czy fakt wniesienia sprawy do Wojewódzkiej Komisji – przerwało bieg przedawnienia;? czy jeśli przerywa – to czy o cały okres SPRAWY LEŻĄCEJ W KOMISJI?

      JESZCZE CHCĘ NAPISAĆ – ZE JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2015 WNIOSŁAM WNIOSEK O ZADOŚĆUCZYNIENIE – DO KOMENDANTA SZPITALA LECZĄCEGO MNIE – KTÓRY ZROBIŁ DWIE OPERACJE ZŁAMANEJ RZEPKI, OBYDWIE NIEUDANE. ODPOWIEDZI DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE MAM OD KOMENDANTA SZPITALA, WIĘC NIE MAJĄC ODPOWIEDZI NA MÓJ WNIOSEK OD PODMIOTU LECZNICZEGO – złożyłam wniosek do Wojewódzkiej Komisji.

     • Ewelina Miller pisze:

      Szanowna Pani,

      dziękujemy za komentarz.
      W przypadku gdy Komisja orzeknie że zdarzenia medycznego nie było nie przerywa się bieg przedawnienia.
      Do przerwania dochodzi tylko w sytuacji, gdy Komisja orzeknie, że do zdarzenia medycznego doszło.
      Odnosząc się do kwestii zgłoszenia – szpital powinien ustosunkować się do Pani pisma i przekazać sprawę do zakładu ubezpieczeń. Pozdrawiam

 4. Falka pisze:

  Dzień dobry, co w sytuacji, gdy pacjent po 12 latach zacznie odczuwać dolegliwości w związku z pozostawieniem opatrunku podczas operacji. Co z zapisami dotyczącymi przedawnienia i 10 latami? Jest ewidentna wina lekarza operującego. Jak pacjent ma dochodzić swoich praw? Na podstawie czego można składać roszczenie, jakie są odstępstwa od zapisów KC ?

  • Ewelina Świstek pisze:

   Dzień dobry, pytanie kiedy dowiedziała się Pani o tym, że w ciele pozostał opatrunek? W przypadku przedawnionej sprawy można wnosić o uznanie przez sąd, że czyn wypełnia znamiona czynu zabronionego i zastosowanie powinien mieć 20-letni termin przedawnienia. Istnieje też możliwość zastosowania przez sąd art. 5 k.c , z tym, że trzeba pamiętać, że sprawy przedawnione obarczone są bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia. Pozdrawiam

 5. Gosia pisze:

  Witam serdecznie,mam pytanie.
  Byłyśmy z córką na sor w szpitalu warszawskim,spędziliśmy tam ponad 6 h.
  Córka krzywo stanela ,nagle noga bardzo bolaca i opuchnieta,pojechaliśmy na sor. Pani Doktor zleciła przeswietlenie .po paru godzinach oczekiwania wezwani nas do gabinetu ,gdzie Pani Doktor poinformowała nas że ZŁAMANIA BRAK,wróciliśmy do domu.nastepnego dnia pojechaliśmy PRYWATNIE,Pani doktor zrobiła usg i okazało się że córka ma ZŁAMANĄ KOSTKĘ,ORAZ ZERWANE WIĘZADŁA. Mam pytanie gdzie i w jaki sposób możemy ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Pozdrawiam

  • Ewelina Świstek pisze:

   Witam,
   w opisanym przypadku wydaje się, że mogło dojść do błędu diagnostycznego, ale można to ocenić dopiero po analizie dokumentacji medycznej.

   Można złożyć zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, w którym szpital ma polisę OC lub złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych w Warszawie.

   Na dalszym etapie ewentualnie postępowanie sądowe. Najważniejsze , by skupić się na wykazaniu, że lekarz mogła i powinna rozpoznać złamanie pierwszego dnia i na tym jakie negatywne następstwa odczuwa córka w związku z opóźnieniem w leczeniu. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420