yandex

Wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie błędu medycznego

Dowody z dokumentów w sprawie błędu medycznego
Styczeń 1, 2017
Koszty postępowania sądowego w sprawie błędu medycznego
Styczeń 15, 2017

Postępowanie w sprawie ustalenia czy doszło do popełniania błędu medycznego, a następnie uzyskania należnych poszkodowanemu świadczeń od lekarza bądź szpitala należą do najbardziej skomplikowanych, a co za tym idzie najbardziej długotrwałych rodzajów spraw sądowych. 

Postępowanie w tych przypadkach jest wieloetapowe i często prowadzone przed różnymi organami, jak Prokuratura, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Sąd Cywilny, a często również Sąd Lekarski, Towarzystwo Ubezpieczeń w którym szpital lub lekarz ma wykupioną polisę OC lub polisę od zdarzeń medycznych, czy Rzecznik Praw Pacjenta. 

Z tego powodu od rozpoczęcia sprawy do jej prawomocnego zakończenia i uzyskania dla poszkodowanego pacjenta należnych mu świadczeń zazwyczaj upływa kilka lat. Pacjent natomiast w bardzo wielu przypadkach potrzebuje natychmiastowej pomocy materialnej, opieki osób trzecich, specjalistycznego prywatnego leczenia lub rehabilitacji. 

Wniosek o zabezpieczenia roszczenia, ma zatem na celu tymczasowe, gdyż jedynie na czas trwania procesu zabezpieczenie w/w świadczeń dla poszkodowanego pacjenta. 

W ramach wniosku o zabezpieczenie można wnosić np. o:

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia może zostać zawarty w pozwie lub zostać złożony oddzielnie na każdym etapie postępowania, nawet przed złożeniem pozwu do sądu. Jest on rozpoznawany bardzo szybko, gdyż zgodnie z art. 737 k.p.c. „Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.” 

Dodatkową zaletą wniosku o zabezpieczenie roszczenia jest fakt, iż zgodnie z treścią art. 736 § 1 pkt 2 k.p.c. okoliczności przemawiające za zabezpieczeniem świadczeń należy jedynie uprawdopodobnić, zamiast udowodnić. W praktyce sądy bardzo często udzielają poszkodowanym zabezpieczenia renty na poczet niezbędnych kosztów opieki lub z tytułu niezdolności do pracy do czasu zakończenia postępowania sądowego oraz zabezpieczają kwoty konieczne do opłacenia niezbędnego leczenia lub rehabilitacji poszkodowanego pacjenta. 

Wniosek o zabezpieczenia roszczenia jest bardzo ważną instytucją dostępną w ramach postępowania cywilnego i zdecydowanie warto z niej korzystać w celu zaspokojenia bieżących potrzeb poszkodowanego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W większości przypadków osób poszkodowanych błędami medycznymi specjalistyczna pomoc lekarza lub rehabilitanta jest im potrzebna niezwłocznie, a każdy miesiąc zwłoki może w konsekwencji uniemożliwić odzyskanie pełnej sprawności lub powrót do stanu zdrowia sprzed zdarzenia medycznego.

Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420