yandex

Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego w sprawie błędu medycznego

Koszty postępowania sądowego w sprawie błędu medycznego
Styczeń 15, 2017
Ugoda sądowa i pozasądowa w trakcie procesu o błąd medyczny
Styczeń 23, 2017

W poprzednim artykule opisałem dokładnie z jakimi kosztami należy się liczyć wnosząc do sądu pozew w sprawie błędu medycznego. Koszty te są w większości przypadków bardzo wysokie, szczególnie dla osoby poszkodowanej w skutek błędu medycznego, która w wielu wypadkach straciła możliwość wykonywania pracy lub musi się poddać kolejnemu leczeniu albo prywatnej rehabilitacji w celu powrotu do zdrowia.
By nie pozbawiać takich osób możliwości wyjaśnienia sprawy i dochodzenia sprawiedliwości oraz należnych osobie poszkodowanej świadczeń, w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych została przewidziana instytucja zwolnienia od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych „Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa.
Sąd może zwolnić powoda od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Zgodnie z treścią art. 101 ust. 2 i 3 ustawy o kosztach sądowych „Częściowe zwolnienie od kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

W celu uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych należy złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z wypełnionym i podpisanym przez powoda oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Wzór oświadczenia można znaleźć tutaj:

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf

We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dokładnie opisać, dlaczego powód nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
W praktyce pisząc wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy dokładnie wykazać sądowi jakie dochody osiąga powód, jakie ma wydatki oraz oszczędności i majątek. Przedstawione we wniosku okoliczności warto poprzeć odpowiednimi dokumentami np. umowy kredytowe, rachunki za opłaty, itp. Warto również dokładnie opisać sytuację w jakiej znajduje się powód, np. „w skutek popełnionego błędu medycznego, powód utracił możliwość świadczenia pracy lub musi się poddać co najmniej kilkumiesięcznej płatnej rehabilitacji, przez co zmuszony jest utrzymywać się ze swoich oszczędności i nie ma możliwości opłacić kosztów procesu.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych najczęściej składa się wraz z pozwem, jednak można go złożyć również przed wszczęciem postępowania sądowego, a także na każdym jego etapie.
O zwolnienie od kosztów sądowych można wnosić kilkukrotnie w trakcie jednego postępowania sądowego o ile zmieniły się okoliczności dotyczące powoda, np. pogorszyła się jego sytuacja finansowa lub pojawiły się dodatkowe wydatki, o których powód nie wiedział składając poprzedni wniosek.

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do treści wniosku czy wskazanych w nim okoliczności sąd może zarządzić postępowanie wyjaśniające w ramach którego, może wezwać powoda do przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. wyciągu z rachunków bankowych należących do powoda za okres ostatnich kilku miesięcy lub wezwać powoda na posiedzenie celem złożenia wyjaśnień.

Uwzględnienie wniosku o zwolnienie powoda od kosztów sądowych polega na przejęciu tych kosztów do czasu zakończenia postępowania na Skarb Państwa. W wyroku kończącym postępowanie sąd dokonuje rozliczenia kosztów i obciąża nimi strony w zależności od wyniku sprawy, co dokładnie opisałem w artykule dotyczącym kosztów postępowania sądowego.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest bardzo ważną instytucją pozwalającą dochodzić swoich praw osobom poszkodowanym, które nie mają środków by samodzielnie opłacić koszty postępowania sądowego. Należy jednak korzystać z niego z rozwagą, gdyż w przypadku przegranej, powód będzie musiał opłacić wszystkie powstałe w trakcie postępowania koszty sądowe, a ponadto zwrócić drugiej stronie kwotę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Z tego powodu decydując się na wniesienie powództwa do sądu warto powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie by właściwie ocenić zarówno szanse na końcowy sukces w sprawie, jak również odpowiednie kwoty roszczeń, dochodzonych w związku ze skutkami popełnionego błędu medycznego.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420