yandex

Wnioski dowodowe w sprawie błędu medycznego

Właściwość sądu w sprawie błędu medycznego
Listopad 28, 2016
Opinia biegłych w sprawie błędu medycznego
Grudzień 2, 2016


Istotą procesu sądowego jest udowodnianie przed sądem swoich racji, a więc w sprawach dotyczących błędu medycznego, celem powoda jest udowodnienie, że pozwany dopuścił się błędu medycznego, a następnie wykazanie, że w jego skutek życie powoda uległo gruntownym zmianom, doświadczył on bólu i cierpienia oraz poniósł określone straty materialne lub będzie je ponosić także w przyszłości. 


Wnioski dowodowe zatem to najważniejsza część pozwu, ważniejsza nawet od właściwie sformułowanego roszczenia, gdyż co prawda celem powództwa już uzyskanie świadczeń o które wnosimy to jednak, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego roszczenie możemy na każdym etapie postępowania sądowego zmodyfikować, a więc zmniejszyć lub rozszerzyć dopasowując je do przebiegu postępowania dowodowego i faktów ujawnionych w jego trakcie. 


W przypadku wniosków dowodowych, tak wielka swoboda niestety już nam nie przysługuje. Zgodnie z art. 217 § 2 k.p.c. „Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.” W praktyce o ile konieczność przeprowadzenia danego dowodu nie wynika bezpośrednio z informacji uzyskanych w skutek dowodów przeprowadzonych w trakcie postępowania, sąd najprawdopodobniej oddali wniosek dowodowy, który nie był zawarty w pozwie jako spóźniony. 


Dla przykładu, w pozwie były zawarte wnioski o przesłuchanie lekarza, który wystawił diagnozę i zdecydował o sposobie leczenia pacjenta, lekarza, z którym ten lekarz się konsultował oraz pielęgniarki, która asystowała przy badaniach. Z ich zeznań złożonych w trakcie postępowania sądowego wynika jednak, iż swoją opinię na temat sposobu leczenia pacjenta wydał jeszcze jeden lekarz innej specjalizacji, a treść jego opinia miała wpływ na decyzje o wyborze konkretnego sposobu leczenia poszkodowanego pacjenta. – W takiej sytuacji sąd przyjmie wniosek dowodowy, który nie był zgłoszony w pozwie, gdyż powód nie posiadał wiedzy na temat konsultacji z kolejnym lekarzem i nie mógł zgłosić tego dowodu wcześniej. 


Jakie wnioski dowodowe należy zatem zgłosić w pozwie by udowodnić swoje racje przed sądem ? 

Wnioski dowodowe powinny być oparte na informacjach, które posiadamy oraz zmierzać w celu uzyskania w trakcie postępowania sądowego informacji, których nam brakuje do udowodnia swoich racji. Obmyślanie i przygotowanie tej strategii jest zawsze najtrudniejszym elementem przygotowywania pozwu i prowadzenia całej sprawy, jednak to właśnie od trafności złożonych wniosków dowodowych w głównej mierze będzie zależeć końcowy sukces sprawy. 


W przeciwieństwie do postępowania karnego lub postępowania w sprawach rodzinnych, sąd w postępowaniu cywilnym, nie bierze aktywnego udziału w sprawie, nie składa wniosków dowodowych, a nawet rzadko zadaje pytania stronom, świadkom czy biegłym, pozostawiając wszystkie te czynności do wykonania stronom postępowania. 


Przed złożeniem pozwu, należy więc dokładnie zapoznać się z posiadanymi informacjami i dokumentami w sprawie, w miarę możliwości uzyskać prywatną opinię lub chociaż konsultację od lekarza odpowiedniej specjalizacji albo wystąpić do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w celu uzyskania jej stanowiska oraz stanowiska zakładu ubezpieczeń pozwanego, który również ma obowiązek skonsultować sprawę z odpowiednim lekarzem i udostępnić nam wydaną przez niego opinię w sprawie. 


Jeżeli przed złożeniem pozwu wykonamy wszystkie czynności, które można było wykonać na tym etapie, a w trakcie postępowania sądowego pojawi się konieczność złożenia nowych wniosków dowodowych, sąd powinien je uwzględnić i przeprowadzić widząc, że składając pozew nie pominęliśmy żądnych okoliczności. 


Dokładne i kompleksowo przeprowadzone postępowanie dowodowe jest najlepszą gwarancją końcowego sukcesu w sprawie, dlatego też tak ważnym jest, by wykorzystać wszystkie możliwości dowodowe w sprawie.

Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420