yandex
Mowy końcowe w sprawie błędu medycznego
Luty 9, 2017
Apelacja w sprawie błędu medycznego
Luty 16, 2017


Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpienie związane z popełnionym błędem medycznym oraz poddawaliśmy się kolejnym badaniom przeprowadzanym przez biegłych lekarzy sądowych

Czy będzie korzystny dla nas, czy też dla strony przeciwnej zależy od całego szeregu czynności, które wykonaliśmy w trakcie procesu, zebranych przed procesem dowodów oraz tego jak skutecznie zaprezentowane zostało nasze stanowisko w pozwie, w trakcie przesłuchań i ostatecznie podczas mowy końcowej

Wyrok w sprawie błędu medycznego zazwyczaj nie jest ogłaszany zaraz po zakończeniu rozprawy. Sprawy te są na tyle skomplikowane, że sędzia potrzebuje więcej czasu, by dokładnie przemyśleć wszystkie jej aspekty, począwszy od tak decydującej kwestii jak to czy w sprawie doszło do popełnienia błędu medycznego, aż po ustalenie należnych osobie poszkodowanej z tego tytułu świadczeń.

Jeżeli w sprawie orzeka kilku sędziów, albo sędzi i ławnicy to zgodnie z art. 324 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego „Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sędziów. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia albo uzasadnieniem, jeżeli ma być wygłoszone, oraz spisanie sentencji wyroku. Przewodniczący zbiera głosy sędziów według ich starszeństwa służbowego, a ławników według ich wieku, poczynając od najmłodszego, sam zaś głosuje ostatni. Sprawozdawca, jeżeli jest wyznaczony, głosuje pierwszy. Wyrok zapada większością głosów. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem uzasadnienia. W razie zgłoszenia zdania odrębnego nie wygłasza się uzasadnienia.” 

Sąd ma prawo odroczyć ogłoszenie wyroku maksymalnie o dwa tygodnie od dnia, w którym zakończyła się rozprawa. Na wyznaczonym terminie ogłoszenia wyroku, sędzia odczyta już wcześniej przygotowany wyrok oraz  wyjaśni główne powody, dla których zdecydował właśnie w taki sposób. 

Strony ani ich pełnomocnicy nie mają obowiązku stawić się na ogłoszenie wyroku. Podczas ogłoszenia wyroku strony nie mają też prawa głosu, mogą jedynie wysłuchać wyroku i jego uzasadnienia. To czy strony stawią się na ogłoszenie wyroku nie wpływa w żaden sposób na jego treść, gdyż jest on już wcześniej przygotowany, jednak warto się stawić, by posłuchać ustnego uzasadnienia wyroku, co może być pomocne przy sporządzaniu ewentualnej apelacji lub ocenie szans apelacji drugiej strony procesu. 

W wyroku sędzia orzeka odnośnie każdego ze zgłoszonych przez powoda roszczeń. Każde roszczenie może zostać przez sąd uwzględnione w całości, uwzględnione w części lub oddalone. Wyrok powinien również zawierać postanowienie o rozliczeniu kosztów procesu i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od strony przegranej na rzecz strony zwycięskiej. Sędzia może jednak określić jedynie podstawowe zasady podziału kosztów procesu, a szczegółowe rozliczenie pozostawić referendarzowi sądowemu, który wyda w późniejszym okresie szczegółowe postanowienie w tym zakresie. 

Od dnia ogłoszenia wyroku strona ma 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia, które jest podstawą do ewentualnego sporządzenia i wniesienia apelacji. Jeżeli strona nie stawi się na ogłoszenie wyroku, sąd doręcza jej odpis wyroku, a siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku biegnie od dnia odebrania przez stronę listu z wyrokiem. 

Pisemne uzasadnienie wyroku jest doręczane jedynie stronie, które złożyła wniosek o jego wydanie i doręczenie. Od dnia doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku strona ma 14 dni na ewentualne sporządzenie apelacji. Jeżeli strona ma profesjonalnego pełnomocnika, termin do wniesienia apelacji liczy się osobno dla strony i osobno dla jej pełnomocnika od dnia, w którym każde z nich otrzymało uzasadnienie wyroku. Wszystkie zagadnienia związane z apelacją opisze odkładnie w kolejnym artykule dotyczącym apelacji od wyroku w sprawie błędu medycznego.


Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420