yandex

Zadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzy.

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń
Wrzesień 13, 2016
Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku
Wrzesień 14, 2016

W moim poprzednim artykule dotyczącym błędów medycznych lekarzy i szpitali przy porodzie opisałam odpowiedzialność cywilną lekarzy oraz szpitali za błędy popełnione przy porodzie.

W niniejszym artykule skupię się natomiast na zadośćuczynieniu, które może otrzymać matka z powodu urodzenia niepełnosprawnego dziecka na skutek błędu medycznego lekarza lub personelu szpitala.

Dziecko może żądać:

na podstawie art. 445 § 1 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;

  • na podstawie art. 444§1 k.c odszkodowanie obejmujące zwrot wszelkich kosztów wynikłych z błędu, takich jak koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej, dojazdów związanych z leczeniem, kosztów specjalnej diety lub utraconych dochodów. Jeżeli następstwa błędu popełnionego przy porodzie mają charakter utrwalony i powodują stałe zwiększenie potrzeb matki lub dziecka;
 • na podstawie art. 444§2 k.c rentę z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość spowodowanych błędem medycznym popełnionym w czasie porodu.

Matka może natomiast żądać:

 • zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. Z przywołanego art. 448 k.c wynika, iż ,,W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Urodzenie chorego i niepełnosprawnego do końca życia dziecka – w wyniku błędów i zaniedbań lekarzy stanowi bowiem również krzywdę dla matki, która nie może nawiązać z dzieckiem żadnych bliższych relacji. Z tego tytułu również matka może otrzymać zadośćuczynienie za wyrządzoną jej krzywdę. Tego typu sprawę rozpatrywał Sądu Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt II C 738/14.

W wyniku błędu lekarzy matka urodziła dziecko, u którego następnie stwierdzono trwały neurologiczny uszczerbek na zdrowiu w rozmiarze 100%. Istnieje u niego ciężka postać dziecięcego porażenia mózgowego ze spastycznym niedowładem czterokończynowym, wynikająca z encefalopatii niedotleniowo niedokrwiennej. Oprócz tego jest on dotknięty padaczką objawową.

Sąd przyznał chłopcu odszkodowanie, zadośćuczynienie i stałą rentę.

Po latach swoje roszczenie o zadośćuczynienie zgłosiła również matka. Kobieta argumentowała to tym, że urodzenie chorego dziecka pozbawiło jej możliwości nawiązania prawdziwej relacji łączącej matkę i syna. Powódka całe swoje życie poświęciła na opiekę i pielęgnację niepełnosprawnego dziecka, zrezygnowała z pracy, rozpadł się jej związek z ojcem dziecka, straciła znajomych. Powódka domagała się więc ochrony dóbr osobistych w postaci prawa do utrzymywania normalnej więzi ze swoim dzieckiem na podstawie art. 23, 24 w związku z art. 448 kodeksu cywilnego.

Sąd Okręgowy uznał, że jednym działaniem, jednocześnie zostały poszkodowane dwie osoby, a mianowicie dziecko i matka. Błąd medyczny, którego dopuścili się lekarze spowodował, że dobro osobiste powódki jakim jest prawo do nawiązania normalnych więzi i relacji ze swoim dzieckiem zostało naruszone.

Z tego tytułu Sąd uznał, iż kwotą adekwatną będzie przyznanie matce 100 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia. Rozmiar krzywdy uznał za bardzo duży i praktycznie bezterminowy.

Podsumowując, matka, która urodzi niepełnosprawne dziecko na skutek błędu medycznego popełnionego przez lekarzy ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych oraz z powodu niemożności nawiązania relacji matka-dziecko.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420