Strona główna » Wyrok karny

Wyrok karny

Wyrok karny

Wyrok karny, jeżeli jest skazujący, przede wszystkim orzeka karę wobec lekarza, który dopuścił się błędu medycznego, a ponadto stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza za popełnienie błędu medycznego.

Dzięki temu pozwala na wniesienie powództwa cywilnego celem uzyskania całości należnych pacjentowi świadczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego, gdyż jak pisałem w poprzednim artykule w postępowaniu karnym można dochodzić jedynie części świadczeń należnych pacjentowi lub jego osobom najbliższym, za krzywdy wyrządzone wskutek błędu medycznego.

 

Wyroki w sprawach karnych

 

Wyroki w sprawach karnych dotyczących błędu medycznego zazwyczaj nie są ogłaszany od razu po zakończeniu rozprawy. Zgodnie z art. 411 § 1 kodeksu postępowania karnego „W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas nieprzekraczający 14 dni.”

Sprawy te są zwyczaj bardzo skomplikowane, więc sędzia potrzebuje więcej czasu, by dokładnie przemyśleć wszystkie jej aspekty, począwszy od tak decydującej kwestii jak to czy w sprawie doszło do popełnienia błędu medycznego oraz czy zachowanie lekarza wypełnia znamiona zarzucanego mu przestępstwa, aż po ustalenie odpowiedniej kary i należnych osobie poszkodowanej z tego tytułu świadczeń.

Każdy wyrok karny w świetle art. 413 § 1 i 2 k.p.k. powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławników, oskarżycieli i protokolanta;
 • datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku;
 • imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego;
 • przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu;
 • rozstrzygnięcie sądu;
 • wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej.

Skazujący wyrok sądu karnego powinien ponadto zawierać:

 • dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną;
 • rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku, a w razie potrzeby – co do zaliczenia na ich poczet okresów tymczasowego aresztowania, jeżeli było ono zastosowane w danej sprawie.

 

Zadośćuczynienie w wyroku karnym

 

Zgodnie z treścią art. 415 kpk w razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o błąd w sztuce lekarskiej sąd karny może orzec poza karą dla skazanego lekarza również:

 • nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,
 • obowiązek naprawienia szkody, w całości lub w części,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oczywiście nie oznacza to, że wyrok sądu karnego może zastąpić postępowanie cywilne o odszkodowanie z polisy OC. Nie taki jest jego cel, a zasądzone zadośćuczynienie czy obowiązek naprawienia szkody mają zazwyczaj symboliczny charakter i rozmiar. Częściowe zadośćuczynienie uzyskane w wyroku karnym pomoże jednak w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb osoby poszkodowanej czy dalszym dochodzeniu właściwych roszczeń odszkodowawczych w ramach sądowego przed sądem cywilnym.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści § 2 art. 415 kpk, który stanowi: „jeżeli orzeczony obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązka orzeczona na rzecz pokrzywdzonego nie pokrywają całej szkody lub nie stanowią pełnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrzywdzony może dochodzić dodatkowych roszczeń w postępowaniu cywilnym.”

 

Wyrok sądu karnego – uzasadnienie

 

Strony ani ich pełnomocnicy nie mają obowiązku stawić się na ogłoszenie wyroku. Podczas ogłoszenia wyroku strony nie mają też prawa głosu, mogą jedynie wysłuchać wyroku i jego uzasadnienia. To czy strony stawią się na ogłoszenie wyroku nie wpływa w żaden sposób na jego treść, gdyż jest on już wcześniej przygotowany. Warto jednak stawić się na ogłoszenie wyroku, by posłuchać jego ustnego uzasadnienia, co może być pomocne przy sporządzaniu ewentualnej apelacji lub ocenie szans apelacji oskarżonego lekarza.

Zgodnie z art. 422 § 1 k.p.k. strona ma 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia, które jest podstawą do ewentualnego sporządzenia i wniesienia apelacji. Jeżeli strona nie stawi się na ogłoszenie wyroku, sąd doręcza jej odpis wyroku, a siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku biegnie od dnia odebrania przez stronę listu z wyrokiem.

We wniosku o uzasadnienie wyroku należy wskazać, czy uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku karnego czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Pisemne uzasadnienie wyroku jest doręczane jedynie stronie, które złożyła wniosek o jego wydanie i doręczenie. Od dnia doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku strona ma 14 dni na ewentualne sporządzenie apelacji. Jeżeli strona ma profesjonalnego pełnomocnika, termin do wniesienia apelacji liczy się osobno dla strony i osobno dla jej pełnomocnika od dnia, w którym każde z nich otrzymało uzasadnienie wyroku.

Wszystkie zagadnienia związane z apelacją od wyroku karnego opisze odkładnie w moim kolejnym artykule.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Wyrok karny”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*