yandex

Sensum, non verba spectamus

Patrzymy na sens, a nie na słowa

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe

Actor venire debet instructior quam reus

Powód powinien przyjść (do sądu) lepiej przygotowany niż pozwany

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda

Qui finem vult idem vult ad finem necesaria

Kto chce celu, chce również tego, co jest konieczne aby go osiągnąć

Kancelaria Adwokacka E i M Miller - Warszawa

Wypadki komunikacyjne Kancelaria Adwokacka E i M Miller

Wypadki
komunikacyjne

View more
Błędy medyczne Kancelaria Adwokacka E i M Miller

Błędy
medyczne

View more
Naruszenie dóbr osobistych Kancelaria Adwokacka E i M Miller

Naruszenie
dóbr osobistych

View more