Strona główna » Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie

Postępowanie sądowe przed sądem cywilnym rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę przeciwko ubezpieczycielowi odpowiedzialnemu na podstawie polisy OC, za szkodę spowodowaną przez szpital, lekarza czy sprawcę wypadku komunikacyjnego.

W tym artykule dokładnie opiszę:

 • Czym jest pozew o odszkodowanie;
 • Jak napisać pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę;
 • Ile wynosi opłata od pozwu;
 • Do jakiego sądu wnieść pozew o odszkodowanie;
 • Na czym polega cofnięcie i zwrot pozwu.

 

Pozew o odszkodowanie zadośćuczynienie i rentę

Pozew cywilny o odszkodowanie jest to pierwsze i zarazem najważniejsze pismo składane przez osobę poszkodowaną w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym, gdyż zawiera dokładny opis roszczeń odszkodowawczych dochodzonych przez osobę poszkodowaną oraz wykaz dowodów, których przeprowadzenia domaga się powód.

Dokładne opisanie wniosków dowodowych jest szczególnie ważne, gdyż zgodnie z art. 217 § 2 kodeksu postępowania cywilnego ,,sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.”

Ponadto w pozwie o odszkodowanie wskazuje się roszczenia osoby poszkodowanej w stosunku do pozwanego, czyli ubezpieczyciela odpowiadającego w ramach polisy OC, za szkodę spowodowaną przez szpital, lekarza czy sprawcę wypadku drogowego.

Pozywając ubezpieczyciela z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego lub szpitala, w którym doszło do błędu medycznego można zgłosić następujące roszczenia:

 • Odszkodowanie za wszystkie poniesione szkody materialne, czyli koszty leczenia i rehabilitacji, wydatki leki, sprzęt medyczny czy opiekę osoby trzeciej oraz utracone w związku ze szkodą zarobki.
 • Zadośćuczynienie, czyli rekompensata za doznane krzywdy, ból, cierpienie czy uszczerbek na zdrowiu. Zadośćuczynienia można się domagać również za krzywdę i cierpienie spowodowane śmiercią osoby najbliższej.
 • Renta – jeżeli błąd medyczny lub wypadek komunikacyjny spowodował trwałe następstwa w postaci niepełnosprawności osoby poszkodowanej, jej niezdolności do pracy czy konieczności kontynuowania leczenia do końca życia, w pozwie o odszkodowanie można również zgłosić roszczenia rentowe z tytułu zwiększonych potrzeb, utraconych zarobków czy zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, jej współmałżonek oraz osoby pozostające na jej utrzymaniu mogą domagać się przyznania renty wyrównawczej z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej.

Roszczenia zgłoszone w pozwie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę można modyfikować w trakcie postępowania, więc jeżeli np. po wydaniu przez biegłego opinii okaże się, że skutki błędu medycznego są poważniejsze niż osobie poszkodowanej się początkowo wydawało, można zmodyfikować powództwo i podwyższyć kwoty wskazanych uprzednio w pozwie cywilnym roszczeń.

 

Pozew o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Samo zgłoszenie roszczeń, których domagamy się w pozwie o odszkodowanie to jednak za mało. Zasadność każdego zgłoszonego roszczenia trzeba dokładnie opisać i udowodnić, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Przygotowując pozew o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, celem wykazania roszczenia o zadośćuczynienie trzeba więc zebrać pełną dokumentację z całego procesu leczenia i rehabilitacji, a następnie dokładnie opisać przebieg leczenia w treści pozwu. Następnie warto opisać w jakim zakresie obrażenia doznane na skutek wypadku komunikacyjnego zostały wyleczone, a jakie skutki i ograniczenia osoba poszkodowana będzie odczuwać do końca życia. Przygotowując pozew o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu mimo iż nie jest to konieczne, to ja zawsze opisuję jeszcze, jak wyglądało życie osoby poszkodowanej przed doznaną szkodą oraz w jaki sposób doznane obrażenia zmieniły jej funkcjonowanie i plany na przyszłość.

Zgłaszając w pozwie roszczenie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu należy dokładnie opisać jakie koszty leczenia, rehabilitacji czy przystosowania swojego domu lub mieszkania poniosła osoba poszkodowana. Wskazane kwoty warto poprzeć fakturami, rachunkami czy kosztorysami na wykonanie przebudowy mieszkania czy planowany prywatny zabieg operacyjny. Należy pamiętać, że odszkodowanie to nie tylko zwrot faktycznie poniesionych kosztów, na które możemy przedstawić faktury i paragony, ale również kwoty wynikające z kosztów opieki sprawowanej przez osobę trzecią, w tym członków najbliższej rodziny, czy suma utraconych dochodów wynikająca z różnicy pomiędzy wysokością otrzymywanego wynagrodzenia za pracę, a kwotą świadczeń wypłacanych przez ZUS za czas niezdolności do pracy.

Najtrudniejsze do udowodnienia są oczywiście roszczenia o rentę. W przypadku składania pozwu za uszczerbek na zdrowiu osoba poszkodowana może dochodzić renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów i zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość, natomiast jeżeli pozew dotyczy roszczeń za śmierć osoby najbliższej to można domagać się renty wyrównawczej z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej po śmierci osoby najbliższej. Ze względu na obszerność tematu zachęcam do mojego artykułu dotyczącego renty, gdzie mogą Państwo przeczytać zdecydowanie więcej na temat możliwości zgłoszenia oraz sposobu wykazania zasadności roszczeń rentowych.

 

Jak napisać pozew o odszkodowanie

Poza roszczeniami i wnioskami dowodowymi w pozwie o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi do sądu cywilnego warto również zawrzeć wnioski o:

 • zabezpieczenie powództwa;
 • ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki szkody, które pojawią się w przyszłości;
 • zapłatę odsetek od kwot roszczeń dochodzonych pozwem o odszkodowanie;
 • zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzenia prowadzącego sprawę adwokata.

Wymogi formalne pozwu narzucają konieczność złożenia pozwu cywilnego o odszkodowanie w co najmniej dwóch egzemplarzach. Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie wraz z załącznikami, można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub wysyłać do sądu listem poleconym. W przypadku, gdy pozywamy jednocześnie szpital i ubezpieczyciela konieczne jest sporządzenie łącznie trzech egzemplarzy pozwu – po jednym dla każdego pozwanego oraz jeden egzemplarz dla Sądu.

Po dostarczeniu pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie do sądu cywilnego, sąd bada czy pozew złożony przeciwko ubezpieczycielowi spełnia wszystkie wymogi formalne, a jeżeli znajdzie jakieś braki wzywa stronę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wskazanych przez sąd braków formalnych w wyznaczonym terminie lub uzupełnienie jedynie części z nich skutkuje zwrotem pozwu o odszkodowanie. Po przyjęciu przez sąd prawidłowo wniesionego pozwu cywilnego, zostaje on doręczony stronie pozwanej, czyli zazwyczaj ubezpieczycielowi, który przedstawia swoje stanowisko w piśmie zwanym odpowiedzią na pozew. Powód ma możliwość ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew złożonej przez ubezpieczyciela, jednak nie jest to obowiązkowe, gdyż na początku każdej rozprawy obie strony przedstawiają ustnie swoje aktualne stanowisko w sprawie.

Przepisy prawa nie wymagają, by pozew o odszkodowanie był wnoszony do sądu cywilnego przez profesjonalnego pełnomocnika, tak więc osoba poszkodowana może go sporządzić i wnieść osobiście. Może również zlecić adwokatowi samo napisanie pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a następnie samodzielnie złożyć pozew do sądu cywilnego.

 

Pozew o zadośćuczynienie – opłata

Jednym z wymogów formalnych każdego pozwu o odszkodowanie jest konieczność uiszczenia opłaty od pozwu. Opłata za pozew cywilny o odszkodowanie wynosi 5% sumy roszczeń, których osoba poszkodowana domaga się od pozwanego ubezpieczyciela. Opłata od pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie musi być uiszczona na konto sądu, do którego składany jest pozew jeszcze przed jego złożeniem, a dowód uiszczenia opłaty za pozew powinien stanowić załącznik do pozwu.

Jeżeli kwota opłaty od pozwu jest bardzo wysoka, lub dochody osoby poszkodowanej są niewielkie i nie posiada ona żadnych oszczędności, istnieje możliwość, by sąd zwolnił osobę poszkodowaną od wnoszenia opłaty od pozwu o odszkodowanie. Zgodnie z przepisami prawa, wniosek o zwolnienie z kosztów procesu można złożyć, jeżeli sytuacja majątkowa osoby poszkodowanej nie pozwala by opłata za pozew została uiszczona bez uszczerbku dla utrzymania osoby poszkodowanej bądź jej rodziny. To kiedy mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją opisałem szczegółowo w artykule pod tytułem wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, do którego lektury serdecznie zapraszam.

 

Do jakiego sądu pozew o odszkodowanie

To do jakiego sądu należy wnieść pozew o odszkodowanie zależy od dwóch rzeczy, czyli właściwości miejscowej oraz właściwości rzeczowej sądu. Pojęcia te brzmią niejasno i skomplikowanie, dlatego też dokładnie wyjaśnię co się za nimi kryje.

Właściwość miejscowa sądu to określenie miejscowości, w której siedzibę ma sąd właściwy do rozpoznania pozwu o odszkodowanie. Co do zasady właściwy jest sąd położony w miejscowości, w której swoją siedzibę ma pozwany, czyli zakład ubezpieczeń bądź szpital, przeciwko któremu składa się pozew o odszkodowanie. Wyjątkiem od tej reguły są sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę z tytułu wypadku komunikacyjnego. W tych przypadkach pozew o odszkodowanie należy złożyć do sądu właściwego dla miejscowości, w której mieszka osoba poszkodowana lub, w której doszło do wypadku komunikacyjnego.

Właściwość rzeczowa sądu zależy z kolei od kwoty dochodzonych pozwem roszczeń odszkodowawczych. W tym przypadku zarówno w sprawach dotyczących błędów lekarskich jak i wypadków drogowych nie ma żadnych różnic. Pozew o odszkodowanie, w którym suma roszczeń nie przekracza 75.000,00 zł składa się do sądu rejonowego, natomiast jeżeli łączna kwota dochodzonego pozwem odszkodowania, zadośćuczynienia i renty przekracza 75.000,00 zł to pozew należy złożyć do sądu okręgowego zgodnie z ustaloną wcześniej właściwością miejscową.

 

Cofnięcie pozwu o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie należy składać jedynie w sytuacji, gdy osoba poszkodowana jest przygotowana na przejście przez całe postępowanie przed sądem cywilnym, aż do jego prawomocnego zakończenia. Wynika to z tego, że rozpoczęcie postępowania cywilnego o odszkodowanie zawsze generuje koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, które po zakończeniu postępowania sądowego ktoś będzie musiał zapłacić. Cofnięcie pozwu teoretycznie jest możliwe na każdym jego etapie, jednak od momentu, gdy pozew o odszkodowanie zostanie doręczony przez sąd cywilny pozwanemu ubezpieczycielowi, cofnięcie pozwu będzie skutkować koniecznością zapłaty kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pełnomocnika ubezpieczyciela.

Brak zgody ubezpieczyciela na cofnięcie pozwu cywilnego będzie skutkować koniecznością poniesienia przez powoda kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego pozwanego ubezpieczyciela, co zazwyczaj odpowiada kwocie co najmniej kilku, a czasem nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jedynym sposobem na uniknięcie kosztów zawiązanych z cofnięciem pozwu jest zawarcie ugody sądowej z ubezpieczycielem, w ramach której ubezpieczyciel zrzeknie się kosztów procesu.

Od opisanego powyżej cofnięcia pozwu, które może wykonać Powód, należy odróżnić zwrot pozwu. Zwrot pozwu cywilnego o odszkodowanie jest czynnością, o której decyduje sąd i może nastąpić w sytuacji, gdy:

 • Pozew nie spełnia wymogów formalnych;
 • Nie została uiszczona opłata od pozwu;
 • Nie zostały uzupełnione braki formalne pozwu;
 • Pozew o odszkodowanie został wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną.

Pozew o odszkodowanie, który został zwrócony przez sąd zazwyczaj traktowany jest tak jakby nigdy nie został złożony, więc co do zasady zwrot pozwu nie skutkuje koniecznością zapłaty kosztów sądowych. Nie jest tak jednak w każdym przypadku, więc przed wniesieniem pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie trzeba się do tego dobrze przygotować.

 

Pozew o odszkodowanie – wzór

Pozew cywilny o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi to najważniejsze pismo w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego czy wypadku komunikacyjnego. Zdecydowanie odradzam w tym przypadku szukanie w Internecie wzorów pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a następnie próbę ich przerabiania i wykorzystywania we własnej sprawie. Przykładowy pozew o odszkodowanie znaleziony w Internecie może nie zawierać wielu wniosków, które są konieczne do złożenia w danej sprawie, szczególnie w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia dowodów lub załączonych dokumentów. Wzór pozwu przeciwko ubezpieczycielowi może też zawierać niepasujące do danej sytuacji podstawy prawne zgłoszonych wniosków czy roszczeń, co w najgorszym wypadku może prowadzić nawet do oddalenia powództwa i przegrania sprawy, a co za tym idzie konieczności poniesienia kosztów postępowania cywilnego i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pełnomocnika ubezpieczyciela lub szpitala.

Ze względu na znaczny stopień skomplikowania przygotowania pozwu o odszkodowanie w sprawie cywilnej, dużą ilość warunków formalnych, których spełnienie jest konieczne do jego przyjęcia oraz fakt, iż dowody nie zgłoszone w treści pozwu mogą być później oddalone przez sąd cywilny jako spóźnione, a przede wszystkim konieczność poniesienia kosztów tego postępowania w przypadku porażki, najlepszym rozwiązaniem jest by w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie pozew składać jedynie po konsultacji z adwokatem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie z polisy OC szpitalu lub sprawcy wypadku, a najlepiej za jego pośrednictwem.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

Tagi:

1 komentarz do “Pozew o odszkodowanie”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*