Strona główna » Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o zabezpieczenie

Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia czy w danym przypadku doszło do popełniania błędu medycznego, określenia jego konsekwencji dla stanu zdrowia poszkodowanego pacjenta, a następnie uzyskanie z tego tytułu należnych świadczeń odszkodowawczych od lekarza bądź szpitala należą do najbardziej skomplikowanych, a co za tym idzie również najbardziej długotrwałych rodzajów spraw sądowych.

Pacjent natomiast w większości takich przypadków potrzebuje natychmiastowej pomocy materialnej, celem opłacenia:

 • niezbędnej opieki osób trzecich;
 • specjalistycznego prywatnego leczenia czy rehabilitacji;
 • zabezpieczenia środków utrzymania przez czas niezdolności do pracy.

Wszystkie te potrzeby mogą zostać czasowo zaspokojone poprzez złożenie do sądu cywilnego wniosku z zabezpieczenie powództwa.

W artykule opiszę:

 • czym jest wniosek o zabezpieczenie powództwa;
 • jaka jest opłata od wniosku o zabezpieczenie powództwa;
 • jak napisać wniosek o zabezpieczenie;
 • czy można się odwołać od postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa.

 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Postępowania dotyczące błędów w sztuce lekarskiej są wieloetapowe i bardzo często prowadzone przed różnymi organami, takimi jak:

Z tego powodu od rozpoczęcia sprawy dotyczącej ustalenia odpowiedzialności za skutki błędu lekarskiego do jej prawomocnego zakończenia i uzyskania dla poszkodowanego pacjenta należnych mu świadczeń odszkodowawczych zazwyczaj upływa co najmniej kilka lat.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa, ma zatem na celu tymczasowe, gdyż jedynie na czas trwania procesu cywilnego zabezpieczenie kosztów niezbędnego dla poszkodowanego pacjenta leczenia, rehabilitacji czy kosztów opieki osoby trzeciej.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń jest rozpoznawany bardzo szybko, oczywiście jak na standardy działania polskich sądów, gdyż zgodnie z art. 737 k.p.c. „Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.”

W praktyce rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie powództwa trwa od 1 do 3 miesięcy od dnia przyjęcia pozwu przez sąd, co jest i tak jest bardzo krótkim terminem.

Ważną informacją, jest również fakt, iż wniosek o zabezpieczenie powództwa jest od razu wykonalny, czyli pozwany np. ubezpieczyciel szpitala ma obowiązek wypłaty zabezpieczonych kwot niezwłocznie po wydaniu przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń, nawet jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostanie zaskarżone.

 

Wniosek o zabezpieczenie – opłata

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia może zostać zawarty w pozwie o odszkodowanie lub zostać złożony oddzielnie od pozwu na każdym etapie postępowania cywilnego, nawet przed złożeniem pozwu o odszkodowanie do sądu. Najlepiej jednak wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożyć wraz z pozwem, gdyż w takim wypadku nie podlega on dodatkowej opłacie.

Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia oddzielnie od pozwu należy uiścić od niego opłatę, gdyż bez opłaty wniosek zostanie zwrócony bez rozpatrzenia.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie roszczenia składanego przed wniesieniem pozwu o odszkodowanie wynosi zgodnie z art. 69 ptk. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1,25% kwoty zabezpieczenia. Uiszczona opłata od wniosku o zabezpieczenie jest potem zaliczana na poczet opłaty od pozwu w sprawie o odszkodowanie.

Dla przykładu, jeżeli osoba poszkodowana wnosi o zabezpieczenie renty na zwiększone potrzeby w wysokości 3.000,00 zł miesięcznie to opłatę od wniosku wylicza się poprzez pomnożenie kwoty miesięcznej renty w wysokości 3.000,00 razy 12 miesięcy co daje 36.000,00 zł. Opłata od wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 1,25% tej kwoty, czyli 450 zł.

 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa – wzór

W ramach wniosku o zabezpieczenie powództwa można wnosić o przyznanie tymczasowej renty z tytułu:

 • zmniejszonych lub utraconych dochodów;
 • pokrycia kosztów niezbędnej opieki osób trzecich;
 • pokrycia kosztów niezbędnego leczenia lub rehabilitacji.

Jeżeli w trakcie trwania postępowania cywilnego w sprawie o odszkodowanie za skutki błędu lekarskiego, zajdzie konieczność przeprowadzenia u osoby poszkodowanej płatnego zabiegu operacyjnego czy zakupu środków lub sprzętu medycznego ich koszty również mogą być przedmiotem wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Dodatkową zaletą wniosku o zabezpieczenie roszczenia jest fakt, iż zgodnie z treścią art. 736 § 1 pkt 2 k.p.c. okoliczności przemawiające za zabezpieczeniem roszczeń należy jedynie uprawdopodobnić, zamiast udowodnić.

W praktyce, dobrze napisany wniosek o zabezpieczenie powództwa, który dodatkowo zawiera dokumentację potwierdzającą zmniejszone dochody czy niezbędne wydatki, bardzo często jest uwzględniany przez sąd cywilny, który udziela osobie poszkodowanej zabezpieczenia poprzez przyznanie:

 • tymczasowej renty na poczet niezbędnych kosztów opiekiosoby trzeciej lub z tytułu niezdolności do pracy;
 • kwoty koniecznej do opłacenia niezbędnego leczenia lub rehabilitacji poszkodowanego pacjenta.

 

Odrzucenie wniosku o zabezpieczenie

W celu rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia sąd powinien wyznaczyć rozprawę, na której przesłucha Powoda na okoliczności wskazane we wniosku. Przede wszystkim chodzi o zweryfikowanie wysokości faktycznie niezbędnych wydatków lub różnicy w osiąganych przez Powoda dochodach. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia może skutkować odrzuceniem wniosku o zabezpieczenie albo jego uwzględnieniem w całości lub w części i zazwyczaj jest wydawane od razu po posiedzeniu, jednak sąd może w wyjątkowo skomplikowanych przypadkach odroczyć jego ogłoszenie o kilka dni.

Strona niezadowolona z decyzji sądu w przedmiocie zabezpieczenia, może złożyć w terminie 7 dni wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, a następnie w terminie 7 dni od jego otrzymania złożyć zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia. Zażalenie dotyczące odrzucenia lub uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie rozpatrywane jest w zazwyczaj w ciągu 1-2 miesięcy i skutkuje prawomocnością decyzji w przedmiocie zabezpieczenia, nawet jeżeli na skutek zażalenia pierwotne postanowienie sądu ulegnie zmianie.

Wniosek o zabezpieczenie można składać kilkakrotnie w ramach jednego postępowania sądowego, jednak w praktyce ma to sens wyłącznie wtedy, jeżeli dojdzie do istotnej zmiany okoliczności w sprawie, np. na skutek uzyskania opinii biegłego sądowego, który potwierdzi konieczność odbywania przez Powoda prywatnej rehabilitacji lub korzystania przez niego z pomocy osób trzecich. Strona pozwana również może kilkukrotnie wnosić o uchylenie udzielonego przez sąd zabezpieczenia.

 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest bardzo ważną instytucją dostępną w ramach postępowania cywilnego i zdecydowanie warto z niej korzystać w celu zaspokojenia bieżących potrzeb osoby poszkodowanej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

W większości przypadków osoby poszkodowane na skutek błędów medycznych niezwłocznie po zakończeniu procesu leczenia potrzebują specjalistycznej pomocy lekarza lub rehabilitanta, a każdy miesiąc zwłoki może w konsekwencji uniemożliwić odzyskanie pełnej sprawności lub powrót do stanu zdrowia sprzed zdarzenia medycznego.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń, jest więc idealnym środkiem by uzyskać środki niezbędne na zaspokojenie bieżących potrzeb osób poszkodowanych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego i wypłaty należnych im kwot odszkodowania, zadośćuczynienia czy miesięcznej renty.

Za złożeniem wniosku o udzielenia zabezpieczenia przemawia również krótki czas jego rozpatrzenia oraz fakt, iż uzyskanie nawet częściowego zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w pozwie o odszkodowanie może skłonić pozwanego ubezpieczyciela czy szpital do chęci polubownego zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody sądowej, na warunkach które nie byłby możliwe do osiągnięcia przed wszczęciem postępowania sądowego.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Wniosek o zabezpieczenie”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*